PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Feministická sociologie a epistemologie - JSM472
Anglický název: Feminist sociology and epistemology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (20.05.2008)
Cílem kurzu je seznámit studující na jedné straně se základními myšlenkami, které zakládají feministickou sociologii a na
druhé straně s konkrétními manifestacemi těchto myšlenek v článcích a diskuzích dané části akademické obce. Důraz
bude mimo jiné kladen i na dopady, které feministický přístup měl v metodologii. Sledována při tom bude historie
jednotlivých debat a názorů, ale i jejich současná aplikace, prostor bude věnován jejich případné aplikaci ve výzkumné
práci studujících.
Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je vzhledem k většině použitých textů aktivní znalost anglického jazyka. V
kurzu bude důležitá aktivní práce s texty a jejich samostatná i společná analýza.

Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (20.05.2008)
Povinnosti splnění kurzu:
1. pravidelná účast na kurzu;

2. vypracování seminární práce na jedno z témat kurzu a její prezentování na semináři;

3. krátký ústní pohovor na jedno z témat kurzu orientovaný na probrané texty a literaturu.

Obsah:
1. Feminismus a feminismy - stručný úvod do pojmosloví, centralita pojmu gender ve feministické sociologii. Seznámení s tematickými okruhy kurzu a jeho harmonogramem.

2. Feministická kritika modernity (Weber, Durkheim atd.). Diskuze textu Joey Sprague Holy Men and Big Guns.

3. Feministická kritika současné sociologie. Diskuze textu Janet Saltzman Chafetz: Feminist theory and sociology.

4. Feministická epistemologie vědy - obecný úvod. Diskuze kapitoly Feminism Confronts the Sciences. Reform and Transformation.

5. Feministická epistemologie sociologie. Dopady na metodologii I. Diskuze textu Marjorie L. DeVault : Talking Back to Sociology : Distinctive Contributions of Feminist Methodology.

6. Dopady na metodologii II (reflexe feministické kritiky pozitivismu ve spojení s kvantitativními metodami) Kvantitativní versus kvalitativní metody?. Diskuze textu Joey Sprague, Mary K. Zimmerman : Quality and quantity : Reconstructing feminist methodology.

7. Nebezpečí zacyklení feministické teorie vědy. Rozbor polemiky mezi Susan Hakman a Sandrou Harding a kolegyněmi I - diskuze textů Susan Hakman : Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited; Sandra Harding : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited": Whose Standpoint Needs the Regimes of Truth and Reality?

8. Feministická stand-point teorie. Rozbor polemiky mezi Susan Hakman a Sandrou Harding a kolegyněmi II - texty Nancy C. Hartsock : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited" : Truth or Justice. Ibid. Pp.367 - 374. Patricia Hill Collins : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited" : Where´s the Power?; Dorothy Smith : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited"; Susan Hakman : Reply to Hartsock, Collins, Harding, and Smith.

9. Česká feministická sociologie - Je feministická koncepce sociologie paradigmatem?. Diskuze kapitoly Gender, výzkum a genderová studia.

10. Současné otázky feministické sociologie a její budoucnost. Diskuze textu a jeho zhodnocení po 14 letech - Sasha Roseneil : The Coming of Age of Feminist Sociology : Some Issues of Practice and Theory for the Next Twenty years.

11. Veřejná dostupnost feministické vědy jako její předpoklad, otázka jazyka. Diskuze článku Liz Grauerholz a Lori Baker - Sperry : Feminist Research in the Public Domain : Risks and Recommendations.

12. Závěrečná diskuze - využitelnost probraných konceptů pro budoucí práci absolventek/absolventů kurzu. Evaluace kurzu.

Povinná literatura:
Chafetz, Janet Salzman. : Feminist Theory and Sociology: Underutilized Contributions for Mainstream Theory. Annual Review of Sociology, Vol. 23. (1997), pp. 97 - 120.

DeVault, M. L. : Talking Back to Sociology : Distinctive Contributions of Feminist Methodology. Annual Review of Sociology, Vol. 22. (1996), pp. 29 - 50.

Grauerholz, L., Baker - Sperry, L. : Feminist Research in the Public Domain : Risks and Recommendations. Gender in Society, Vol. 21, Number 2, April 2007, pp. 272 - 294

Hakman, S. : Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited. Signs, Vol. 22, No. 2. (Winter 1997), pp. 341 - 365.

Hakman, S. : Reply to Hartsock, Collins, Harding, and Smith. Signs, Vol. 22, No. 2. (Winter 1997), pp. 399 - 402.

Harding, S. : Whose Science? Whose Knowledge? New York : Cornell University Press, 1991, kap. Feminism Confronts the Sciences. Reform and Transformation.

Harding, S. : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited": Whose Standpoint Needs the Regimes of Truth and Reality? . Signs, Vol. 22, No. 2. (Winter 1997, pp. 382 - 391.

Hartsock, N.C. : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited" : Truth or Justice. Signs, Vol. 22, No. 2. (Winter 1997), pp.367 - 374.

Hašková, H., Alena Křížková, Marcela Linková : Mnohohlasem - Vyjednávíní ženských prostorů po roce 1989. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006; kapitola Gender, výzkum a genderová studia.

Hill Collins, P. : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited" : Where´s the Power? Signs, Vol. 22, No. 2. (Winter 1997), pp. 375 - 381.

Roseneil, S. : The Coming of Age of Feminist Sociology : Some Issues of Practice and Theory for the Next Twenty years. The British Journal of Sociology, Vol. 46, No. 2 (Jun., 1995), pp. 191 - 205.

Saltzman Chafetz, J. : Feminist theory and sociology : Underutilized contributions for mainstream theory. Annual Review of Sociology, vol. 23. (1997), pp. 97 - 120.

Smith, D. : Comment on Hekman´s ?Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited". Signs, Vol. 22, No. 2. (Winter 1997), pp. 392 - 398.

Sprague, J., Zimmerman M.K.: Quality and quantity : Reconstructing feminist methodology. American Sociologist, vol. 20 (1989), pp. 71 - 86.

Sprague, J. : Holy Men and Big Guns : The Can[n]on in Social Theory. Gender and Society, Vol. 11, No. 1. (Feb. 1997), pp. 88 - 107.

Doporučená a studijní literatura:

Abbott, P., Claire Wallace : An Introduction to Sociology : Feminist Perspectives. London : Routledge, 1990

Harding, S.: Whose science? Whose knowledge? Ithaca, New York : Cornell University Press, 1991

Jaggar, A.M., Young, I.M. (eds.) A Companion to Feminist Philosophy. Oxford : Blackwell, 2000

Nagl - Docekal, H. Feministická filozofie. Praha : SLON, 2007

Ramazanoglu, C., Holland Jant : Feminist Methodology. London : Sage, 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK