Řízená čtení soudobých sociologických textů I - JSM454
Anglický název: Directed Readings of Contemporary Sociological Texts I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Mgr. Jan Maršálek, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (17.09.2012)
V letošním cyklu seminářů se zaměříme na problematiku vztahu mezi sociální ontologií a teorií poznání na jedné straně a historicizací předmětu sociálněvědního bádání na straně druhé. O postižení tohoto vztahu se pokusíme na základě studia vybraných textů Johna Stuarta Milla, Karla Marxe a Herberta Spencera, které budeme vykládat s oporou v mladších filosofických a sociologických textech (Popper, Althusser, Hacking, Descombes, A. W. Rawls a další). Budeme se ptát, zda lze na Spencerův evolucionismus vztáhnout Popperovu tezi, podle které je historicismus nutným důsledkem "psychologismu" (tak je tomu, domnívá se Popper, v případě Millova historicismu, který se proto liší od ekonomického historicismu Marxova). Proti tomuto vysvětlení historicizace předmětu sociálněvědního bádání postavíme tvrzení, že je Spencerův historický přístup vyvolán jeho latentní "teorií" poznání. Našim úkolem pak bude najít prostředky k tomu, abychom byli s to mezi těmito alternativními výklady rozhodnout (či je oba zavrhnout).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (19.09.2012)

Aktivní účast na seminářích je nutnou podmínkou k absolvování kurzu.
Příprava na seminář: studium zadaných textů, příprava ústního shrnutí každého z textů.
Ústní prezentace jednoho ze zadaných textů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. (17.09.2012)

1.      Představení kurzu. ///// Filosofická a historická škola v sociální vědě 19. století. Racionalismus a empirismus. (Alfred Fouillée, La science sociale contemporaine).

 

2.      Popperova teze o "psychologismu" jako zdroji historicismu. Představení podrobného sylabu. Literatura:

Karl R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. OIKOYMENH, Praha 1994, str. 73-97.

John Stuart Mill, System of Logic, Ratiocinative and Inductive. Book VI: On the Logic of the Moral Sciences. Kap. I-IV, str. 833-860, 875-878.

Herbert Spencer, "The Data of Sociology." In: H. Collins, Herberta Spencera filosofie souborná. Jan Leichter, Praha 1901.

 

3.      (2.11.) Prof. Olivier Clain (Université Laval, Québec).

Louis Althusser (and Étienne Balibar), Reading Marx. Translated by B. Brewster. Verso, London - New York 1997 (orig. 1968). 1. "From Capital to Marx´s Philosophy", odd. 19, pp. 64-68; 2. "The Errors of Classical Economics: An Outline for a Concept of Historical Time", pp. 90-105.

 

4.Herbert Spencer

Valerie A. Haines, Spencer

John Holmwood

 

5. Michel Foucault

Michel Foucault, "Nietzsche, genealogie, historie." In: Diskurs, autor, genealogie. Nakladatelství Svoboda, Praha 1994, s. 75-97.

Paul Veyne, "Foucault revolucionizuje historii." In: Jak se píšou dějiny. Pavel Mervart 2010, s. 393-436.

 

6. Behaviorismus

George Caspar Homans. "A Life of Synthesis."

Skinnerovy holubí experimenty:

http://youtu.be/I_ctJqjlrHA

 

7. Bruno Latour

‘‘Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts’’