PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Revoluce, přerody a společenské transformace - JSM112
Anglický název: Revolutions, Transitions and Social Transformations
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://instituty.fsv.cuni.cz/~kabele/2008_Revoluce/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (28.09.2009)
Předmětem studia a výkladu budou zásadní společenské změny, revoluce, společenské transformace a přerody, které významně určovaly cesty vývoje české i evropské společnosti v minulém století. Studenti budou seznámeni s alternativními pojetími těchto proměn. Teoretická pojetí budou prezentována na pozadí empirických dat týkajících se zejména Československa a České republiky. Zvláštní pozornost bude věnována socialistickým a kapitalistickým proměnám po druhé světové válce a v devadesátých letech minulého století.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (28.09.2009)

1. Uvedení kursu

Doporučená:

Furet: Francois: Promýšlet Fr. revoluci (Revoluční katechismus, 83-132)

Kabele, Jiří. (2005): Z kapitalismu do socialismu a zpět. Teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. Praha: Karolinum.

Vykoukal, Litera, and Tejchman: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1999. 2000

Lichbach and Seligman: Market and Community" The Bases of Social Order, Revolution, and Relegitimation. 2000

Dvořáková and Kunc: O přechodech k demokracii. 1994

2. Liberální revoluce jako zdroj právního státu a demokracie

Povinná:

Tilly: European Revolution, 1492 - 1992. (p. 1-20) From Mobilization to Revolution (p. 217-222)

Doporučená:

Burke, Edmund. (1997): Úvahy o Revoluci Ve Francii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Tocqueville, Alexis d. (2003): Starý Režim a Revoluce. Praha: Acadenmia.

3. Pády demokracií

Povinná:

Linz, Juan. (1974): Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration (1-5, 76-86)

Doporučená:

Vykoukal, Litera, and Tejchman: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944- 1999. 2000

Linz and Stepan: Problems of Transition and Consolidation. 1996

4. Post-komunstické transformace

Povinná:

Stark and Bruszt: Postsocialist Pathways: 1998 p. 1-14 a 109-136)

Doporučená:

Nelson, Tilly, and Walker : Transforming post-comunist political Economies. 1997

Przeworski: Some problems in the Study of the Transition to Democracy. 1988

Machonin and Tucek: Česká společnost v transformaci k proměnám sociální struktury. 1996

5. Seminář k abstraktům

6. Boje revolučních mýtů a doktrín

Povinná:

Lenin: Stát a revoluce, Košický vládní program, Co chceme (OF)

Doporučená:

Kabele, Jiří. (2005): Z kapitalismu do socialismu a zpět. (s. 46-72)

Kopecký: ČSR a KSČ. 1960

Furet: The passing of an illusion. The Idea of Communism in the Twentieth Century. 1999 (též slovensky Minulost jednej iluzie)

7. Proměny ústavně daných herních rámců /1945 ? 1992/: dělby moci

Povinná:

Ústava z roku 1960 a ústava z roku 1992

Doporučená:

Kabele, Jiří. (2005): Z kapitalismu do socialismu a zpět (s. 73-99)

Kalvoda, Josef. (1961): "Czechoslovakia's Socialist Constitution". American Slavic and East European Review. 20(2):220-236.

8. Formování veřejných zájmů: vzestup a rozpad moci komunistické strany

Povinná:

Wong, Raymond Sin-Kwok The Social Composition of the Czechoslovak and Hungarian Communist Parties in the 1980s, Social Forces, Vol. 75, No. 1. (Sep., 1996), pp. 61-89.

Doporučená:

Jednací řády NS (1954) a parlamentu ČR (1995)

Kabele, Jiří. (2005): Z kapitalismu do socialismu a zpět (s. 146-204)

Fiala, Holzer, Mareš, and Pšeja: Komunismus v České republice: vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. 1999

Foresman: Robert's rules of order newly revised. 1990

9. Proměny hospodářské soutěže: ústřední plánování versus trh

Povinná:

Kornai, János. (2005): "The Great Transformation of Central Eastern Europe: Success and Disappointment".

Doporučená:

Pasáže z Hospodářského a obchodního zákoníku

Kabele, Jiří. (2005): Z kapitalismu do socialismu a zpět(s.110-145)

Mlčoch: Chování Československé podnikové sféry. 1990

Pelikánová, Irena. (2004): "Právní úprava ekonomických vztahů v období 1948-1989, její povaha a důsledky." In: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, ed. Karel Malý. Praha: Karolinum,

Půlpán: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. díl. 1993

10. Komunistické vládnutí a děditctví komunismu

Povinná:

Csanádi, Maria. (1997): Party-States and Their Legacies in Post-Communist

Transfromation

Doporučená:

Kabele, Jiří, ed. (2003): Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let . Praha: Sociologický ústav AV ČR,

Kabele, Jiří, eds. (2004): Výklady Vládnutí v Reálném Socialismu. Praha: Matfyzpress, 122.

Kaplan: Československo v letech 1945-1948: 1. část. 1991

Kaplan: Československo v letech 1948 -1953: Zakladatelské období komunistického režimu. 2. část. 1991

Kornai: The Socialist System. The Political Economy of Communism. 1992

11. Seminář zjištění I

12. Seminář zjištění II

Literatura

1. Burke, Edmund. (1997): Úvahy o Revoluci Ve Francii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury,

2. Csanádi, Maria. (1997): Party-States and Their Legacies in Post-Communist Transfromation. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 386.

3. Dvo?áková, V. and Ji?í Kunc. (1994): O P?echodech k Demokracii. Praha : Slon,

4. Fiala, Petr, Jan Holzer, Miroslav Mareš, and Pavel Pšeja. (1999): Komunismus v České Republice: Vývojové, Systémové a Ideové Aspekty Působení KSČM a Dalších Komunistických Organizací v České Politice. Brno: Masarykova Universita v Brně,

5. Foresman, Scott. (1990): Robert's Rules of Order Newly Revised. Scott, Foresman and Company,

6. Furet, Francois. (1994): Promýšlet Francouzskou Revoluci. Praha: Atlantis,

7. ???. (1999): The Passing of an Illusion. The Idea of Communism in the Twentieth Century. Chicasgo: Univeristy of Chicago Press,

8. Kaplan, Karel. (1991): Československo v Letech 1945-1948: 1. Část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,

9. Kaplan, Karel. (1991): Československo v Letech 1948 -1953: Zakladatelské Období Komunistického Režimu. 2. Část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,

10. Kopecký, Václav. (1960): ČSR a KSČ. Praha: Státní nakladatelství pedagogické literatury,

11. Kornai, János. (1992): The Socialist System. The Political Economy of Communism. Princeton: Princeton University Press,

12. Krejčí, Jaroslav. (2002): Postižitelné Proudy Dějin. Praha : Slon,

13. Lichbach, Mark and Adam Seligman. (2000): Market and Community" The Bases of Social Order, Revolution, and Relegitimation. Pensylvania: Pensylvania Univer. Press,

14. Linz, Juan. (1974): Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration. London: John Hopkins Univ. Press,

15. Linz, Juan and Alfred Stepan. (1996): Problems of Transition and Consolidation. London: John Hopkins Univ. Press,

16. Machonin, Pavel and Milan Tucek. (1996): Česká Společnost v Transformaci k Proměnám Sociální Struktury. Praha: Sociologické nakl, 364 p.

17. Mlčoch, Lubomír. (1990): Chování Československé Podnikové Sféry. Praha: Ekonomický ústav ČSAV,

18. Nelson, Joan , Charles Tilly, and Lee Walker . (1997): Transforming Post-Comunist Political Economies. Wadhington: National Reseach Council,

19. Pelikánová, Irena. "Právní Úprava Ekonomických Vztah? v Období 1948 - 1989, Její Povaha a D?sledky (Doplnit)." In:

20. Przeworski, A. (1988): "Some Problems in the Study of the Transition to Democracy." In: Transition From Authoritarian Rule, Guillermo S. P. O'Donnell. Baltimore: John Hopkins University Press, Pp. 47-63.

21. Půlpán, Karel. (1993): Nástin Českých a Československých Hospodářských Dějin Do Roku 1990. I. Díl. Praha:

22. Stark, David and László Bruszt. (1998): Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe. Cambridge: Cambridge University Press,

23. Tilly, Charles. (1993): European Revolution, 1492 - 1992. Oxford: Blackwell,

24. Tocqueville, Alexis d. (2003): Starý Režim a Revoluce. Praha: Acadenmia,

25. Vykoukal, Jiří, Bohuslav Litera, and Miroslav Tejchman. (2000): Východ. Vznik, Vývoj a Rozpad Sovětského Bloku 1944-1999. Praha: Libri,

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (28.09.2009)

Podmínky pro zápis:

Kurs je vypisován pro studenty magisterského studia.

Podmínky pro splnění studijních povinností jsou tyto:

o Studium předepsaných textů podložené vypracovávanými konspekty, resp. krátkým srovnáním dokumentů a aktivní účast na seminářích ke čteným textům (vždy po přednášce) Konspekty a porovnání dokumentů je třeba zasílat pravidelně v neděli před přednáškou v jednom souboru REV_JMÉNO.DOC (měly by být řazené za sebou) na adresu jiri.kabele@volony.cz.

o zpracování eseje na dohodnuté téma v rozsahu 9000 - 1300 znaků i s mezerami. První verze esejů budou diskutovány na závěrečném semináři.

Abstrakt: 20.10. 2008

První verze eseje: 30.11. 2009

Poslední termín pro odevzdání druhé verze eseje je 27.6. 2008.

Způsob hodnocení:

(a) Výpisky, porovnání dokumentů a komentáře k četbě, aktivita na semináři 30 bodů

(b) Esej 70 bodů

Známkování celkové:

1 - 86-100 bodů

2 - 73-85 bodů

3 - 60-72 bodů

Konspekty i porovnání dokumentů jsou podkladem pro diskuse na seminářích.

Konspekty by měly zahrnovat (1) krátké shrnutí hlavní myšlenky, (2) zajímavé argumenty, případně + komentář k architektuře textu a (3) kritické podněty pro diskusi.

Porovnání dokumentů by mělo na začátku uvést (1) postup porovnání, (2) základní shody a rozdíly, (3) krátkou interpretaci nálezů.

Esej

Esej/analýza tvoří samostatné pojednání o vybraném jevu, který tvoří součást dramatických proměn České republiky anebo sousedních zemí v minulém století. Z esejů, pokud to bude možné budou vytvořeny tématické skupiny.

Student nejprve zpracuje abstrakt (maximálně 15 řádků) tak, aby jeho téma mohlo být diskutováno na semináři.

Vlastní pojednání musí zahrnovat uvedení zkoumaného jevu a důvod, proč byl jev vybrán. Stručnou charakteristiku stavu poznání daného jevu, které umožní charakterizovat přístup autorem zvolený postup studia. Následují výsledky studia a jejich stručná diskuse.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (28.09.2009)

Poderobný sylabus viz

Téma: NE/SPOJITÉ ZMĚNY JAKO SOUČÁST DYNAMIZACE EVROPSKÝCH SPOLEČNOSTͨ

1.10.. 1. Uvedení + Liberální revoluce jako zdroj právního státu a demokracie

18.10. 2. Pády demokracií a teorie přechodu

četba: Linz: Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration. 1974 (1-5, 76-86)

15.10. 3. Post-komunstické transformace

četba: Stark and Bruszt: Postsocialist Pathways: 1998 p. 1-14 a 109-136)

22.10. 4. Seminář k abstraktům

Téma: ČESKÁ REPUBLIKA NA CESTĚ Z KAPITALISMU DO SOCIALISMU A ZPĚT

29.10. 5. Boje revolučních mýtů a doktrín

četba: Lenin: Stát a revoluce, Košický vládní program, Co chceme (OF)

5.11. 6. Proměny ústavně daných herních rámců /1945 ? 1992/: proměn dělby moci

četba: Ústava z roku 1960 a ústava z roku 1992

12.11. 7. Formování veřejných zájmů: vzestup a rozpad moci komunistické strany

četba: Wong, Raymond Sin-Kwok The Social Composition of the Czechoslovak and Hungarian Communist Parties in the 1980s, Social Forces, Vol. 75, No. 1. (Sep., 1996), pp. 61-89.

19.11 8. Proměny hospodářské soutěže: ústřední plánování versus trh

četba: Kornai, János. (2005): "The Great Transformation of Central Eastern Europe: Success and Disappointment".

26.11. 9. Komunistické vládnutí a děditctví komunismu

četba: Csanádi: Party-states and Their Legacies in Post-Communist Transfromation. 1997

3.12. 10. Seminář zjištění I

Diskuse esejů

10.12. 11. Seminář zjištění II

Diskuse esejů

17.12. 12. Seminář zjištění III

Diskuse esejů

7.1. 13. Rezerva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK