PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analytické metody výzkumu pro mgr. - JSM031
Anglický název: Analytical Research Methods
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: JSM414
Je prerekvizitou pro: JSM152
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout JSM031_SYL_Analytické metody 2021.docx Aktuální sylabus JSM031 Analytické metody pro magistry 2021 ZS prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Anotace
Kmenový kurz magisterské specializace "Aplikovaný sociologický výzkum". Alternativní kurz pro ostatní magisterské specializace. Seznamuje s vybranými pojmy, operacemi a analytickými metodami sociologického výzkumu formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou věnovány výkladu nejdůležitějších pojmů a postupů a jsou úvodem ke studiu předepsaných textů a praktických příkladů aplikace jednotlivých analytických metod. Výuka v seminářích probíhá na příkladech sociologických výzkumů. Studenti se podílejí samostatnými výpočty, cvičeními, referáty a dalšími výstupy zadávanými na seminářích i přednáškách. Kurz je zakončen hodnocením referátu, práce v semináři a zkouškou z odpřednášené látky (forma bude stanovena dodatečně).

Výuka seminářů probíhá online vždy ve čtvrtek od 8.00 skrze ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/4677639176?pwd=dVAyWkJISGRrOGp2ZUJRc0I2Y3p2UT09Poslední úprava: Soukup Petr, PhDr. Ing., Ph.D. (07.10.2021)
Literatura

Povinná literatura:

Babbie, E.R. (1983): The Practice of Social Research. Belmont-CA, Wadsworth Publ.Comp. (10 th ed.) Chapter 15 The Elaboration Model.

Cikháj, Československá sociologická společnost 1983, str.95-116

Gabriel, R. 2000. "Komparace postkomunistických států z hlediska důvěry v mocenské instituce". SDA Info 2(1): 2-6. http://archiv.soc.cas.cz/download/118/SDA0100.pdf

Chaloupková, J. 2007. "Diferenciace motivů svobodného mateřství: proč neprovdané matky nevstoupily před narozením svého prvního dítěte do manželství?". Data a výzkum - SDA Info 1 (2). http://archiv.soc.cas.cz/download/624/DaV0702_p127_140.pdf

Jeřábek,H. (1978): Typy dat. In: Řehák, J. (ed.): Kapitoly ze sociologických metod a technik II. Liblice, ČSSS, str. 230-263.

Jeřábek,H. (1982): Metody seskupovací analýzy. In: Řehák,J. (ed.): Typologie Cikháj, MČSS, s. 139-162

Jeřábek,H. (1992): Koncepce měření v sociologii. Sociologický časopis, Vol.28, 1, str. 103-118

Jeřábek,H. (2004): Průzkum, elaborace a analýza zdůvodnění - metodologie pro individuální vyšetřování a typologické zobecňování. Internetová publikace pro potřeby kurzu.

Krejčí, J. and P. Matějů. 2000. "Klasifikace sociálních tříd a statusu". Pp. 374 - 382 in Nerovnosti, spravedlnost, politika. Česká republika 1991 -1997, ed. by P. Matějů, K. Vlachová. Praha: SLON.

Matějů, P. (1989): Metoda strukturního modelování. Sociologický časopis 1989, str. 399-417

Řehák,J. Mánek, J. (1994): Prostředky kauzálního modelování v sociologii. Praha, Sociologický ústav AV ČR; kapitola 1.1. Kauzalita, str. 9-15

Řehák,J.: (1968): Definice měření v sociologii. Sociologický časopis, Vol.28, 6, str. 67Řehák, J. : K pojmu znak v sociologii. Sociologický časopis, 1972, 6, 615-625

Schenk, J.: Typologické operácie v priestore znakov. In: Řehák, J. (ed.): Typy, typologie a metoda jejich vytváření.

Zeisel,H. (1985): Say it with Figures. New York, Harper & Row Publishers (sixth ed.)., Chapter 9,pp.143-165

 

Doporučená literatura:

Babbie, E.R. (2004): The Practice of Social Research. Belmont-CA, Wadsworth Publ.Comp.(10 th ed.).

Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál 2004 (vybrané kapitoly)

Jeřábek,H.(2000): Panelové šetření - metoda a výsledky výzkumu The People´s Choice. Sociologický časopis, Vol.36, 2, str. 201-220

Jeřábek,H.(2003): Lazarsfeldovy klíčové sociologické výzkumy 30.a 40.let. In :Schenk,Juraj a kol. Paul Felix Lazarsfeld.

Jeřábek,H.(2005):Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Naše společnost 2005/č.2

Lazarsfeld, P.F.(1941) The Interpretation of Statistical Relations as a Research Operation In: Lazarsfeld-Rosenberg (eds.): The Language of Social Research. New York, The Free Press 1955, pp. 115-125.

Lazarsfeld,P.F. - Kendal, Patricia L.(1950): Problems of Survey Analysis. In: Merton,R.K. - Lazarsfeld,P.F. (eds.): Continuities in Social Research: Studies in the Scope and Method of "The American Soldier". Glencoe, Ill., The Free Press.

Lazarsfeld,P.F. and Rosenberg,M. (eds.)(1955): The Language of Social Research. A Reader in the Methodology of Social Research. New York, The Free Press (1st ed. (1955), (2nd ed.1967).

Lazarsfeld,P.F.(1937b): Some Remarks on the Typological Procedures in Social Research. Zetschrift für Sozialforschung. 6, (1937),1, pp. 119-139

Merton,R.K. (1949): Patterns of Influence: A Study of Interpersonal Influence and of Commnunications Behavior. In: Lazarsfeld,P.F.-Stanton,F.N. eds.:Communications Research 1948-1949. New York,Harper&Brothers 1949,pp.180-219

Návraty k myšlienkovému dedičstvu. Bratislava, SOFA 2003, str. 53-114

Zeisel,H. (1985): Say it with Figures. New York, Harper & Row Publishers (sixth ed.).

Poslední úprava: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (03.12.2019)
Sylabus

Témata přednášek:

1. Lazarsfeldovská analytická metodologie

2. Typologické operace na prostoru znaků, tvorba typologií

3. Harmonizace dat pro mezinárodní výzkum (společný workshop)

4. Metody seskupovací analýzy

5. Koncepce měření v sociologii.

6. Panelová metoda - její zavedení Paulem Lazarsfeldem

7. Analýza latentní struktury a "latent class analysis"

8. Reason analysis - analýza zdůvodnění

9. Kombinace kvalitativních a analytických metod

10. Měření názorového vůdcovství - PS - škála (personality strength scale)

11. Příklad aplikace mnohorozměrné regresní analýzy "Media effects"

12. Strategie analytického využití nereprezentativních dat - 11th September - on-line

 

Témata seminářů:

1. Úvodní hodina, seznámení s povinnostmi

2. Příkazy a formáty dat v SPSS. Transformace dat:algoritmy a funkce, specifické příkazy, textové proměnné a práce s nimi

3. Transformace dat: cykly a složitější konstrukce

4. Mezinárodní výzkumy a zajištění srovnatelnosti, harmonizace dat pro mezinárodní výzkum

5. Tvorba typologií, metoda hiearchické seskupovací analýzy

6. Panlová data a jejich využité ve výzkumech v ČR. 

7. Online panel jako nejčastější zdroj pro panelová šetření, využití v praxi. 

8. Analýza latentních tříd a jejich aplikace.

9. Úlohy na podobnost a nepodobnost objektů: principy, srovnání různých přístupů (faktorová analýza,

seskupovací analýza, mnohorozměrné škálování)

10. Mnohorozměrné škálování: principy a realizace

11. Korespondennční analýza jako grafická metoda pro zobrazení kategoriálních dat.

Poslední úprava: Soukup Petr, PhDr. Ing., Ph.D. (07.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK