PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analytické metody výzkumu pro mgr. - JSM031
Anglický název: Analytical Research Methods
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Mgr. Michaela Kudrnáčová, M.Soc.Sc.
P//Je prerekvizitou pro: JSM036
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (26.11.2019)
Kmenový kurz magisterské specializace "Aplikovaný sociologický výzkum". Alternativní kurz pro ostatní magisterské specializace. Seznamuje s vybranými pojmy, operacemi a analytickými metodami sociologického výzkumu formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou věnovány výkladu nejdůležitějších pojmů a postupů a jsou úvodem ke studiu předepsaných textů a praktických příkladů aplikace jednotlivých analytických metod. Výuka v seminářích probíhá na příkladech sociologických výzkumů. Studenti se podílejí samostatnými výpočty, cvičeními, referáty a dalšími výstupy zadávanými na seminářích i přednáškách. Kurz je zakončen hodnocením referátu, práce v semináři a zkouškou z odpřednášené látky (forma bude stanovena dodatečně).
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)Témata přednášek:
1. Lazarsfeldovská analytická metodologie (Chapter 1/ALM)
2. Typologické operace na prostoru znaků, tvorba typologií
3. Harmonizace dat pro mezinárodní výzkum (společný workshop)
4. Metody seskupovací analýzy (Cluster Analysis)
5. Koncepce měření v sociologii.
6. Panelová metoda - její zavedení Paulem Lazarsfeldem
7. Analýza latentní struktury a "latent class analysis" (Häuberer Ch.4/ALM)
8. Reason analysis - analýza zdůvodnění
9. Kombinace kvalitativních a analytických metod (Chapter 5/ALM)
10. Měření názorového vůdcovství - PS - škála (personality strength scale) (Ch.7/ALM)
11. Příklad aplikace mnohorozměrné regresní analýzy "Media effects"
12. Strategie analytického využití nereprezentativních dat - 11th September - on-line (Ch.9/ALM)Téma Literatura:
1. Lazarsfeldovská analytická metodologie (ALM, Chapter 1) Jeřábek, Lazarsfeld
2. Typologické operace na prostoru znaků, tvorba typologií Schenk, Barton
3. Harmonizace dat pro mezinárodní výzkum (společný workshop) bude zadána na semináři
4. Metody seskupovací analýzy (Cluster analysis) Jeřábek, Hendl, Everitt
5. Koncepce měření v sociologii Jeřábek 1992, 1988
6. Panelová anaýza - její zavedení Paulem Lazarsfeldem Jeřábek 2009
7. Analýza latentní struktury a latent class analysis Häuberer (ALM, Ch. 4)
8. Reason analysis - analýza zdůvodnění Jeřábek 2010, Zeisel, Lazarsfeld
9. Kombinace kvalitativních a analytických metod (ALM, Chapter 5) Jeřábek, Babbie, Jeřábek
10. Měření názorového vůdcovství - PS - škála Jeřábek (ALM, Ch. 7)
11. Příklad aplikace mnohorozměrné regresní analýzy "Media effects" Jeřábek 2001
12. Strategie analytického využití nereprezentativních dat -11th September-on-line Jeřábek (Ch.9)


Témata semínářů:
1. Transformace dat: principy trasformací dat v SPSS, základní příkazy, formáty dat
2. Transformace dat:algoritmy a funkce, specifické příkazy, stringové proměnné
3. Harmonizace dat pro mezinárodní výzkum
4. Transformace dat: cykly a složitější konstrukce
5. Tvorba typologií, metoda hiearchické seskupovací analýzy
6. Konstruované znaky, indexy: příklad standardizovaných proměnných pro měření sociálního statusu
7. Analýza dat panelových šetření
8. Analýza latentních tříd
9. Úlohy na podobnost a nepodobnost objektů: principy, srovnání různých přístupů (faktorová analýza,
hiearchická seskupovací analýza, mnohorozměrné škálování)
10. Mnohorozměrné škálování: principy, metoda ALSCAL
11. Mnohorozměrné škálování: metoda PROXSCAL
12. Závěrečné testy


Zásady práce v kurzu:
Od posluchačů se očekává průběžné studium literatury k probíraným problémovým okruhům a systematická práce v seminářích. Posluchači se rozhodnou, zda přednesou krátký referát v rámci přednášky nebo v semináři. Literatura k referátům pro přednášky je uvedena níže. Referáty k seminárním vystoupením budou zadány na seminářích.
Každý referent předloží osnovu referátu tak, aby ji ostatní posluchači obdrželi vždy minimálně 7 dní před připravovaným vystoupením. Dále bude pozitivně hodnocena aktivní účast a průběžná práce v seminářích.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK