PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Klíčové otázky sociální antropologie - JSM026
Anglický název: Key Issues in Social Anthropology
Český název: Klíčové otázky sociální antropologie
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / 25 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5346
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (08.09.2018)
Semestrální kurs probíhající ve čtrnáctidenních intervalech. Kurs probírá vybrané teoretické a epistemologické problémy diskutované v současné sociální antropologii. Těžiště leží v moderované debatě studentů a vyučujících založené na důkladné znalosti zadaných textů.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.12.2019)

Povinná literatura:

Fay, Brian. 2002. Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup. SLON: Praha.
Ingold, Tim (ed.). 1996. Key Debates in Anthropology. Routledge: N.Y., London.

Doporučená četba:

Boon, James, A. 1983. Other Tribes, Other Scribes: Symbolic Anthropology in the Comparative Stud of Cultures, Histories, Religions and Texts. Cambridge: Cambridge University Press.
Cantero, L. E. (2017). "Sociocultural Anthropology in 2016: In Dark Times: Hauntologies and Other Ghosts of Production." American Anthropologist 119(2): 308-318. Link: http://rdcu.be/vTi8
Carrithers, Michael. 1990. Is Anthropology Art or Science? Current Anthropology, 31(3): 263-282.
Corballis, Michael C. 2009. The Evolution of Language. In: The Year in Cognitive Neuroscience 2009: Ann. N.Y. Acad. Sci. 1156: 19-43.
Descola, P. 2013. Beyond Nature and Culture. Chicago: Chicago University Press.
Fabian, Johannes. 2014 [1983]. Time and the Other. How Anthropology Makes its Object. New York: Columbia University Press.
Fay, Brian. 2002. Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Praha: SLON. (Zejména kapitoly 1, 5, 8 a 10.)
Franklin, S. 2006. The Cyborg Embryo. Our Path to Transbiology. Theory, Culture and Society 23(7): 167-187.
Gell, A. 1998. Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.
Gell, A. 2006. The Art of Anthropology. Essays and Diagrams. Oxford: Berg. (zejména kapitoly 6 a 9.)
Herzfeld, M. 1988. The Poetics of Manhood.Contest and identity in a Cretan Mountain Village. Princeton, Princeton University Press. (zejména úvod a první kapitola).
Holy, Ladislav - Milan Stuchlik. 1983. Anthropological data and social reality. In Actions, Norms and Representations. Foundations of Anthropological Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 5-19.
Chomsky, Noam 1995. Language and Nature. Mind, New Series 104 (413): 1-61.
Latour, B. 2005. Reassembling the Social. An Introduction to Social-Network Theory. Oxford: Oxford University Press. (Intro to Part 1, str. 21-26; Fourth Source of Uncertainty: Matters of Fact vs Matters of Concern, str. 87-120).
Lowenthal, David. 2015 [1985]. The Past is a Foreign Country - Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
Luhman, Niklas. 1992. The Concept of the Society. Masachusetts Institute of Technology. Str. 67-80.
Peacock, James L. 1986. The Anthropological Lens. Harsh Light, Soft Focus. Cambridge: Cambridge University Press.
Peregrine, Peter - Yolanda T. Moses - Alan Goodman - Louise Lamphere - James Lowe Peacock. 2012. What is Science in Anthropology? American Anthropologist, 114(4): 593-597.
Salzmann, Zdenek. 1997. Jazyk, kultura společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 20 - 38.
Sapir, Edward. 1912. Language and Environment. American Anthropologist 14 (2): 226-242.
Weiner, James. 1997. “Televisualist Anthropologz: Representation, Aesthetics, Politics.” Current Anthropology 38(2): 197-235
Yurchak, A. 2008. „Necro-utopia. The Politics of Indistinction and the Aesthetics of Non-Soviet. Current Anthropology 49(2): 199-224.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (08.09.2018)

Podmínky úspěšného absolvování kursu:

  1. Znalost literatury označené v sylabu jako "povinná literatura k celému kursu" a „povinná četba” k jednotlivým tématům doložená schopností diskutovat zadaný text v příslušné hodině.
  2. Včasné vypracování zadaných úkolů. Tolerováno je pouze 1 pozdní odevzdání zadaného úkolu bez opodstatněného důvodu. Pozdější odevzdání je umožněno pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů, popř. z důvodu mimořádné události.
  3. Vzhledem k seminárnímu charakteru kursu mají studenti povinnost účastnit se kontaktní výuky. Tolerovaná je pouze 1 neomluvená absence. Absence je omluvena pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů, popř. z důvodu mimořádné události.
  4. Prezentace zadaného tématu a odevzdání písemné přípravy. Každý z účastníků kursu v jeho průběhu vystoupí s cca 20 minutovou prezentací k jednomu z témat probíraných v kursu. V této prezentaci představí jeden z názorů publikovaných v Ingoldově knize a podrobně jej s využitím poznatků z doporučené literatury rozebere. Písemnou přípravu k této prezentaci je nutno vložit do příslušné složky nejpozději do začátku následující hodiny.
  5. Aktivita v hodinách.

 

Hodnocení kursu:

Vypracování úkolů odevzdávaných před každou hodinou: až 10 bodů za každý úkol (celkem až 60 bodů za všechny úkoly). Pro úspěšné absolvování kursu musí student získat za všechny předem vypracovávané úkoly minimálně 30 bodů.

Prezentace na semináři a písemná příprava: až 30 bodů. Pro úspěšné absolvování kursu musí student získat minimálně 15 bodů.

Aktivita v hodinách: až 10 bodů.

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.02.2020)

Rozpis témat:

1. - 2. Antropologie jako vědní disciplína

3. - 4.  Jak rozumět pojmu společnost

5. - 6. Konstruovanost lidských světů

7. - 8. Jazyk a kultura

9. - 10. Minulost je cizí zemí

11. - 12. Estetika jako transkulturní kategorie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK