Úvod do sociologie města - JSM014
Anglický název: The Introduction to the Sociology of the City
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jan Sládek
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Illner (22.09.2008)
Semestrální kurz je první částí dvousemestrálního programu věnovaného sociologické problematice měst. Zabývá se vymezením města jako předmětu sociologické analýzy, vývojem měst a urbanizace od starověku po současnost s důrazem na soudobé urbanizační procesy ve vyspělých zemích, ekologií a společností v moderním městě a městy v podmínkách globalizacea informatizace. Na tento obecněji a vývojově koncipovaný kurz navazuje pak v letním semestru program orientovaný na aktuální sociální a prostorovou problematiku soudobých měst.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Illner (29.09.2008)

ÚVOD DO SOCIOLOGIE MĚSTA

Fakulta sociálních věd UK, šk. rok 2008-2009, zimní semestr

LITERATURA

Fotokopie méně dostupných textů jsou k dispozici k prezenčnímu čtení v čítárně knihovny FSV v Jinonicích.

Většina uvedených publikací a časopisů je k dispozici v knihovně Sociologického ústavu AV ČR v Jilské 1 na Starém Městě

Téma 1: Město a urbanizace jako předmět sociologické analýzy

Musil, J. 1967. ?Úvod?, s. 9-20 in: Musil, J. Sociologie soudobého města. Praha: Svoboda. Sociologická knižnice.

Musil, J. 2002. ?Co je urbanizace?, s. 7-23, in: Horská, P., E. Maur a J. Musil. Zrod velkoměsta. Litomyšl: Paseka.

Paddison, R. 2001. ?Studying Cities ? Inherited Traditions and Contemporary Perspectives?, p. 4-9, in: Paddison, R. (ed.). Handbook of Urban Studies. London: Sage.

Musil, J. 2003. ?Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950 -2000.? Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (2003), 2, s.137-168.

Téma 2: Předmoderní urbanizace

Spates, J.L. and J.J.Macionis. 1982. ?The Development of Western Cities?, p. 157-186, in: The Sociology of Cities. New York: St.Martin?s Press.

Weber, M. 1921. ?Město. Pojem a kategorie?, s. 97-115, Lidé města. Revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace, 1/2006-18.

Nebo: Weber, M. ?The Nature of the City?, p. 65-89, in: The City. New York and London: The Free Press and Collier-Macmillan.

Doporučené čtení:

Mumford, L. 1966. ?Megalopolis into Necropolis? s. 239-281, in: Mumford, L. The City in History. Harmonswordth: Penguin Books (o starověkém Římu).

Téma 3: Moderní urbanizace (19.?20. století)

Musil, J. ?Co je urbanizace?, s. 23-43, in: Horská, P., Maur, E. a J.Musil. Zrod velkoměsta. Litomyšl: Paseka.

Hall, P. 1999. ?The City of Dreadful Night. Reactions to the Nineteenth-Century Slum City: London, Paris, Berlin, New York, 1880-1900?, p. 13-46, in: Cities of Tomorrow. New York: Blackwell.

Téma 4: Sociální prostor soudobého města

Strassoldo, R. 1990. ?The Social Construction and Sociological Analysis of Space?, p. 19-47, in: Hamm, B. and B. Jalowiecki. The Social Nature of Space, Varšava: PWN, Studia Regionalia, vol. 2.

Musil, J. 1967. ?Ekologie města?, s. 132-145, 171-180, 180-187, in: Sociologie soudobého města. Praha: Svoboda. Sociologická knižnice.

Harvey, D. 1990. ?Time and space as sources of social power?, s. 226-239, in: Harvey, D. The Condition of Postmodernity, Malden and Oxford: Blackwell.

Téma 5: Společnost v soudobém městě

Wirth, L. 1938 ?Urbanism as a Way of Life?. American Journal of Sociology XLIV (July 1938), p. 1-24.

Simmel, G. ?The Metropolis and Mental Life,? s. 324-339, in: Simmel, G.: On Individuality and Social Forms. Chicago-London: The University of Chicago Press (překlad z Die Grosstadt und das Geistesleben, in: Die Grosstadt. Jahrbuch der Gehe-Stiftung (1903).

Musil, J. 1967. ?Město jako územní společenství?, s. 210-223, in: Sociologie soudobého města, Praha: Svoboda.

Porteous, J.D. 1976. ?Home?, ?The Neighborhood?, ?The Neighborhood Unit?, s. 61-90, in Porteous, J.D. Environment and Behavior, Reading etc.: Addison Wesley.

Musil, J. 1967. ?Sociální psychologie města?, s. 242-249, in: Sociologie soudobého města, Praha: Svoboda.

Téma 6: Urbanizace a město za socialismu a v létech jeho demontáže

Musil, J. 2002. ?Urbanizace českých zemí a socialismus,? s. 237-297 in: Horská, P., Maur, E. a J.Musil. Zrod velkoměsta. Litomyšl: Paseka.

Tosics, I. ?City development in Central and Eastern Europe since 1990: The impacts of internal forces?, p. 44-78 in: Hamilton, I., Dimitrowska Andrews, K. and N. Pichler-Milanović (eds.) Transformation of cities in central and Eastern Europe: Towards globalization, Tokyo etc.: United Nations University Press.

Téma 7: Město v podmínkách globalizace a informatizace

Sassen, S. 1996. ?The Global City?, s. 61-71, in: Fainstain, S. and S. Campbell. Readings in Urban Theory. Malden and Oxford: Blackwell.

Marcuse, P. and R. van Kempen (eds). 2000. ?Introduction?, p. 1-21, in: Globalizing Cities. A New Spatial Order? Malden and Oxford: Blackwell.

Savitch, H.V. and P. Kantor. 2002. ?The great transformation and local choices? in Savitch, H.V. and P. Kantor. Cities in the International Marketplace. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Castells, M. 1999. ?The Culture of Cities in the Information Age,? p. 367-389 in Susser, I. (ed.). The Castells Reader on Cities and Social Theory, Malden: Blackwell 1992.

Téma 8: Města jako politické a správní celky, programování a regulace jejich rozvoje

Netolický, P. 2006. ?Obec?, s. 116-137 in: Valeš, L. a kol. Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk.

Illner, M. 2007. ?Institucionalizované formy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě a jejich právní regulace?, s. 17-26 in: Nejdl, P., D. Čermák (eds.) Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, edice Sociologické studie/Sociological Studies 07/10.

Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Téma 9: Soudobé urbanizační tendence

Frey, W.H. and Z. Zimmer. 2001. ?Recent Trends in Urbanization?, p. 16-27 in Paddison, R. (ed.). Handbook of Urban Studies. London: Sage (část kapitoly ?Defining the City?).

Champion, T. 2001. ?Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization?, s. 143-16I in: Paddison, R. (ed.). Handbook of Urban Studies. London: Sage.

Musil, J. 2002. ?Pohledy do budoucnosti českých měst,? s. 313-331 in: Horská, P., Maur, E. a J. Musil. Zrod velkoměsta. Litomyšl: Paseka.

Český statistický úřad 2008. Malý lexikon obcí České republiky 2007. Praha: Český statistický úřad.

Časopisy

Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Urbanismus a územní rozvoj

Lidé města

Architekt

Moderní obec

Geografie

Demografie

International Journal of Urban and Regional Research

Urban Studies

Encyklopedické práce

Johnston, D.J. et al.. 1994. The Dictionary of Human Geography. Malden etc.: Blackwell

Velký sociologický slovník. 1996. Praha: Karolinum.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Illner (22.09.2008)

Absolvování průběžného testu během semestru.

Předložení písemné práce v rozsahu 10-15 normostran k tématu dohodnutému s přednášejícím.

Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Illner (23.09.2008)

ÚVOD DO SOCIOLOGIE MĚSTA

Fakulta sociálních věd UK, šk. rok 2008-2009, zimní semestr

Přednášející: Michal Illner, Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Tel. 221 183 225

e-mail: michal.illner@soc.cas.cz

Téma 1: Město a urbanizace jako předmět sociologické analýzy

Osídlení, sídla a sídelní struktury. Město jako typ sídla a jako sociální útvar. Urbanizace. Její stránky geodemografická, ekonomická, urbanistická, sociokulturní a politická. Urbanizace v historické perspektívě: urbanizace předmoderní a moderní, první a druhá městská revoluce. Urbanizace a modernizace. Urbanizace jako celospolečenská systémová změna. Způsoby měření urbanizace. Sociologie města a další obory zabývající se městem. Orientační přehled přístupů, témat, osobností a informačních zdrojů sociologie města. Uplatnění sociologie města.

Téma 2: Předmoderní urbanizace

První městská revoluce. Společenské předpoklady vzniku měst. Starověká města, jejich urbanistické a sociální charakteristiky a odkaz pro současnost. Evropská středověká a renesanční města a jejich prostorová a sociální organizace. Středověká urbanizace v českých zemích. Starověké a renesanční koncepty ideálních měst. Ideálně-typické město M. Webera.

Téma 3: Moderní urbanizace: 19.?20. století

Druhá městská revoluce, její faktory a souvislostí. Časový a prostorový průběh moderní urbanizace. Přímá a nepřímá urbanizace. Kapitalistická industriální města 19. a počátku 20. století, jejich sociální situace, problémy a konflikty. Popis, analýza a kritika sociálních poměrů v industriálních městech. B. Engels, Ch. Booth, F. Tönnies, E. Durkheim, G. Simmel, L. Wirth, H. Gans. Antiurbanismus. Projekty ideálních pospolitostí ? utopičtí socialisté Ch. Fourier a R. Owen, zahradní města E. Howarda. Funkcionalistický urbanismus 20. a 30. let 20. století jako sociální projekt ? CIAM, Athénská charta, Le Corbusier. Meziválečná československá levicová avantgarda a koncepty kolektivního bydlení ? K. Teige, kolektivní domy.

Téma 4: Sociální prostor soudobého města

Pojmy sociální prostor a sociální ekologie. Ekologie města v pojetí Chicagské školy (R.E. Park, E. Burgess, R. McKenzie) a pokračovatelů, její kritika. Modely prostorové strukturace měst. Přirozené oblasti ? social area analysis. Faktorová ekologie. Ekologické procesy. Neomarxistické interpretace utváření městského prostoru (D. Harvey, M. Castells, P. Saunders). Polarizace městského prostoru, rezidenční segregace. Charakteristické městské části a prostory, jejich funkce a sociální charakteristiky. Ekologie sociálně patologických jevů. Metodické přístupy k analýze sociálního prostoru města.

Téma 5: Společnost v soudobém městě

Demografické, etnické, sociálně-ekonomické a sociokulturní charakteristiky městského obyvatelstva. Jeho prostorová mobilita. Městský životní způsob - jeho časový a prostorový režim, diskontinuita a prostorové oddělení životních okruhů, anonymita, omezená sociální kontrola. Fragmentace městské společnosti a formy její sociální integrace. Město jako územní společenství, sousedství a lokální skupiny, formální a neformální sdružování, neteritoriální komunity, občanská a politická participace. Multikulturalismus.

Téma 6: Urbanizace a město za socialismu a v létech jeho demontáže

Podřízení urbanizace industrializačním záměrům socialistického režimu. Snaha o sociální homogenizaci městského prostoru. Změna vlastnických vztahů a ekonomiky měst. Redistribuce bytového fondu, Byrokratická regulace bytového systému. Bytová nouze. Úpadek služeb a zanedbání infrastruktury. Degradace historických jader měst. Imigrace z venkova, výstavba sídlišť. Zablokování suburbanizace a expanze ?druhého bydlení?. Byrokraticky prosazovaná středisková soustava osídlení. Zpětné procesy po r. 1989 ? privatizace, deregulace, marketizace, deindustrializace, diferenciace městského prostoru, suburbanizace atd. J. Musil, L. Sýkora

Téma 7: Město v podmínkách globalizace a informatizace

Projevy globalizace ve vztazích mezi městy. Konkurence a symbiotické vztahy, nadnárodní sítě měst. Města ?brány? a globální města. Prohlubování rozdílů mezi městy. Projevy globalizace ve struktuře a fungování měst ? v jejich ekonomice, struktuře obyvatelstva, prostorovém vývoji, v kultuře. Internacionalizace měst, městský turismus. S. Sassen, P. Marcuse, R. van Kempen. Důsledky informatizace pro fungování městské společnosti. M. Castells.

Téma 8: Města jako politické a správní celky, programování a regulace jejich rozvoje

Město jako sídlo a jako správní a politický celek. Faktické a správní hranice měst. Typy měst z hlediska jejich správního postavení. Správní a politické vztahy mezi městy a jejich částmi a mezi městy a jejich zázemím. Vládnutí (governance) ve městech - městská správa a samospráva, lokální demokracie, aktéři, témata a problémy lokální politiky. Formy účasti občanů na vládnutí ve městech. Regulace rozvoje sídel, její problémy a prostředky: rozvojové plány a programy měst, územní plánování. Meze účinnosti regulačních nástrojů.

Téma 9: Soudobé urbanizační tendence

Podoba urbanizace v rozvojových a vyspělých zemích. Současný počet a vývoj městského obyvatelstva na Zemi, v rozvojových a rozvinutých zemích a v České republice, jeho výhled. Největší světová města (megaměsta), megalopole. Počet, velikostní struktura a typy měst v ČR. Přechod od koncentrační k dekoncentrační formě urbanizace - přerůstání měst do zázemí. Suburbanizace, metropolizace, dezurbanizace, antiurbanizace, reurbanizace. Vznik urbanizovaných sídelních systémů: souměstí, městské regiony, sídelní aglomerace, metropolitní regiony. Sociální důsledky těchto procesů. Výhled do budoucnosti.