PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU - JSM005
Anglický název: Social Structure in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (50)
Minimální obsazenost: 8
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. (20.09.2021)
Cílem přednášky je seznámit studenty s současnou sociální strukturou České republiky a jejím vývojem v posledních 15-20 letech. Výklad vychází z teoretických přístupů, které navazují na tradici výzkumů sociální struktury ze sedmdesátých let (Machonin a kol. Československá společnost, Epocha, 1969)) a které byly vyloženy v kolektivních monografiích Machonin, Tuček a kol. Česká společnost v transformaci, Tuček a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí.

Kurz bude vyučován prezenčně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (19.02.2021)

Požadavky: Z přednášky na přednášku se píše krátká seminární práce (1-2 stránky textu), která se týká tématiky následující přednášky.  Seminární práce pak tvoří základ pro diskuzi na přednášce. Minimální počet (včas) odevdaných prácí je 6-7 (podle počtu přednášek v semestru.

Každá seminární práce je hodnocena zvlášť (0-100 % bodů), celkové hodnocení je součtem obou hodnocení, který je vydělen 6 (7). Podmínkou je, že každá práce získá více než 50 %.

Práce jsou hodnoceny z hlediska věcného obsahu (0-60%), logické provázanosti a strukturace textu (0-15%), dostatečné argumentace závěrů (0-10%), stylistiky textu (0-10%) a také gramatiky (0-5%).

Převod procentního hodnocení na známky: 0-50% F, 51-60 % E, 61-70% D, 71-80% C, 81-90% B, 91-100 % A.

Při ústní zkoušce jsou disktuovány dvě z poslaných seminárek - výkon je hodnocen 0-20%. 

Pokud student, studentka napíše menší počet  průběžných seminárních prací (minimum je 4), musí vypracovat delší závěrečnou seminární práci (7-8 stran) rozšiřující některé z témat probíraných na přednášce a obhajoba tohoto textu je předmětem ústní zkoušky. Text je hodnocen podle stejných kriterií.    

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

Machonin P., Tuček M. a kol. 1996. Česká společnost v transformaci. Praha. Slon.

Matějů P., Vlachová K. a kol. 2000. Nerovnost, spravedlnost, politika. Praha: Slon

Mlčoch, L., Machonin, P., Sojka, M. 2000. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Praha: Karolinum.

Plaňava J., Pilít M. 2002. Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal.

Šafaříková, V. a kol. 1996. Transformace české společnosti 1989-95. Brno: Doplněk.

Tuček M. a kol. 2003. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha. Slon.

Tuček M., Friedlanderová H. a MEDIAN 2000. Češi na prahu nového tisíciletí. Praha, Slon. Sociologický časopis a Sociologické texty (dříve Pracovní texty/working papers) SoÚ AV ČR

Tuček, M., Bunčák, J., Harmadyová, V. 1998. Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike. Brno: Doplněk.

Večerník, J. 1998. Občan a tržní ekonomika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Večerník, J., Matějů, P. (eds.) 1998. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

1. Základní pojmy a kategorie (sociální struktura, sociální nerovnosti, sociální status, sociální systém, ideální typy, strukturální funkcionalismus, sociální mobilita), literatura, autoři, zdroje dat, schéma výkladu
2. Demografická struktura a její vývoj, demografická struktura rodin a domácností, změny v rodinném chování
Jednotlivé (dílčí) dimenze sociální struktury (jednotlivci)
3. Vzdělanostní struktura a její vývoj, intergenerační vzdělanostní mobilita
4. Socioekonomické postavení (ekonomická aktivita, neaktivita, zaměstnanci a zaměstnavatelé, nezaměstnanost) a jeho vývoj v posledních 15 letech
5. Vývoj odvětvové a socioprofesní struktury
6. Příjmová struktura, determinanty příjmových nerovností
7. Souhrnný socioekonomický status, sociotřídní postavení, socioekonomický index sociálního postavení, prestiž: popis současné společnosti a vývoj v posledních 15 letech
8. Subjektivní status, vnímání sociálních nerovností, představy o rozvrstvení společnosti
9. Souvislost mezi objektivním a subjektivním statusem
10. Mezigenerační a vnitrogenerační mobilita, mobilitní strategie různých skupin obyvatelstva, otevřenost a uzavřenost společnosti
11. Sociální status rodiny, sociální homogennost manželských párů, genderové nerovnosti, míra deprivace, chudoba a sociodemografické složení domácnosti
12. Regionální diference sociální struktury
13. Fungování společnosti: soudržnost, solidarita, důvěra, legitimita společenského systému v datech z empirických šetření

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK