PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Dilema jednání a struktury v sociologické teorii - JSM002
Anglický název: Dilemma of agency and structure in sociological theory
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2009
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl.cuni.cz/course/view.php?id=408
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.10.2011)
V základu tohoto kurzu je otázka: Jak můžeme jako sociální vědci nejlépe pochopit povahu sociálního dění a uspořádání společnosti? Mohou lidé řídit své jednání, podle své vůle rozhodovat o tom, co budou či nebudou dělat nebo jsou vědomky či nevědomky podřízeni sociálnímu prostředí, které určuje, co budou dělat. Jsou lidé ve svém jednání relativně autonomní nebo jsou k němu tlačeni sociálními silami. To jsou otázky debaty, která je označována jako debata o struktuře a jednání (anglicky structure a agency).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.10.2011)

Cíle kurzu:

a) ukázat jeden ze základních problémů sociologického uvažování, který se nevyhne nikomu, kdo si začne klást hlubší otázky po povaze společenského dění; pochopitelně této otázce se lze vyhnout, lze ji ignorovat nebo ji ponechat otevřenou pokud provádíme jen popisné empirické výzkumy ať už názorů lidí na různé společenské otázky nebo jejich chování; v okamžiku, kdy se nesmíříme jen s popisy názorů a chování a chceme být analytičtí, zjišťovat socio-logiku, tak na problém jednání a struktury nutně narazíme;

b) představit některá významná řešení problému jednání a struktury, jejich silné a slabé stránky; proto je kurz nazván dilema jednání a struktury, protože "řešení" spočívá v příklonu k nějaké z již existujících alternativ

c) rád bych přispěl k tomu, aby se ze studentů stali dobří konceptuální nebo symboličtí analytici, kteří nepřistupují ke slovům, pojmům, definicím, označení existující ve společnosti naivně, prostoduše ale reflexivně, intelektuálně.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.10.2011)

Viz stránku moodlu.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (06.04.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.10.2011)

1. úvod - téma kurzu, dilema struktury a jednání
2. pokus o obecnou teorii sociálního jednání (T.Parsons - The Structure of Social Action)
3. revize funkcionalismu - latentní a manifestní funkce, pokus o neofunkcionalismus
4. teorie racionální volby - sociální kapitál (Coleman)
5. strukturalismus - teze a aplikace (Saussure, Lévi-Strauss, Bourdieu)
6. habitus jako struktura strukturovaná a strukturující (Bourdieu)
7. dualita struktury a strukturace (Giddens)
8. poststrukturalismus - diskurz, dispozitiv, moc a symbolická směna (Foucault, Baudrillard)
9. teorie figurací - civilizační proces a fotbalová pravidla (Elias)
10. systémová teorie společnosti (Luhmann)
11. sociální konstruktivismus

12. actor-network theory (Latour)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK