PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Psaní odborných textů - JSD014
Anglický název: Academic Writing in Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Patří mezi: Veřejná a sociální politika DK_VESP
Veřejná a sociální politika DP_VESP
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Academic_writing_Puplic_policy_200129.pdf Syllabus prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (27.10.2019)
V rámci kurzu budou vyučovány a prakticky rozvíjeny vědomosti a dovednosti nezbytné pro psaní odborných textů ve veřejné politice a příbuzných společenskovědních oborech. Jde zejména o dovednost dobře stanovit téma práce, vymezit výzkumný problém, dobře strukturovat výzkumné sdělení, jasně a koherentně argumentovat a splnit formální nároky na takový typ prací. Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě předložení odborné stati k publikaci.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (27.10.2019)

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě předložení odborné stati k publikaci.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (27.10.2019)

Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. 1999. Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Spousta, V. 2009. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Praha: Akademické nakladatelství CERM.

Šanderová, J. 2009. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON.

Šesták, Z. 2000. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA.

Babbie, E. 2003. The practice of social research (10th Ed.). Boston, MA: Wadsworth.

Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences : An Integrated Approach to Research Design, Measurement, and Statistics. Thousand Oaks, CA : Sage, 1999.

Blaikie, N. 2000. Designing social research. Oxford: Blackwell.

Blaikie, Norman. 2007. Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press,

Bryman, A., 'The research question in social research: what is its role?', International Journal of Social Research Methodology, 10, 2007, pp. 5-20.

Bulmer, M. 1986. Social Science and Social Policy. London: Allen & Unwin.

de Vaus, D. 2001. Research Design in Social Research. London: Sage.

Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Flemons, Douglas. 2001. Writing Between the Lines: How to Compose Riveting Social Science. Manuscripts. London: WW Norton and Co.

Gerring, J. 2001. Social Science Methodology : A Criterial Framework. Cambridge : Cambridge University Press.

Gerring, J. What makes a concept good? A criterial framework for understanding concept formation in the social sciences. Polity. 1999, vol. 31, no. 3, s. 357-393.

Gerring, J., Barresi, P. A. Putting Ordinary Language to Work : A Min-Max Strategy of Concept Formation in the Social Sciences. Journal of Theoretical Politics. 2003, vol. 15, no. 2, s. 201-232.

Hedstrőm, P. Dissecting the Social : On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, 2005.

Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Jeřábek, H. 1992. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum.

Johnson, R. B., & Christensen, L. B. 2004. Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Boston: Allyn and Bacon.

Krathwohl, D. R. 1998. Methods of Educational and Social Science Research. Long Grove, Illinois: Waveland Press, Inc.

Lave, C. A., March, J. G. An Introduction to Models in the Social Sciences. New York : University Press of America, 1993 (1975).

Leedy, P., D. and Ormrod, J., E. 2005. Practical Research: Planning and Design. (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Loučková, I. 2010. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: SLON.

Maxwell, Joseph A., Loomis, Diane M. 1993. Mixed Methods Design: An Alternative Approach. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research (pp. 241-271). Thousand Oaks, CA: Sage.

Miller, D. C., Neil J. S. 2002. Handbook of Research Design and Social Measurement. 6th edition. Thousand Oaks, CA; London; New Delhi : Sage Publications.

Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. 2006. Linking research questions to mixed methods data analysis procedures. The Qualitative Report, 11(3), 474-498. Retrieved [Insert date], from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR11-3/onwuegbuzie.pdf

Petrusek, Miloslav. 1993. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

Publication Manual of the American Psychological Association. Fifth Edition. Washington, D.C. : American Psychological Association, 2001.

Robson, Colin. 2002. Real world research: a resource for social scientists and practitioners. Malden (Ma) : Blackwell Publishing.

Saxonberg, Steven - Braun, Mats. Více neznamená vždy lépe. Odpověď na článek Kým a kde se produkuje česká politická věda. Středoevropská politická studia, Brno, Mezinárodní politologický ústav MU, XI, 4, 7 s. ISSN 1212-7817. 2009

Shoemaker, P., Tankard, W., Lasorsa, D. How to Build Social Science Theories. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, Inc., 2004.

Winch, P 1958. The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy. London: Routledge and Kegan Paul

Veselý, A., Nekola, M. (Ed.)  2007. Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. Praha: SLON.

Vymětal, J. Váchová, M. 2000. Úvod do studia odborné literatury. Praha : Orac.

Ziman, J. Real Science : What It Is, and What It Means. Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK