PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie - JSB998
Anglický název: The Introduction to Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 500 / neurčen (500)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}, JSB990
Záměnnost : JSB990
Je neslučitelnost pro: JSB990
Je prerekvizitou pro: JJB402
Je záměnnost pro: JSB990
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (03.10.2022)
Kurz je v roce 2022 vyučován hybridně. Studenti mohou přijít do Pekařské (jen ti co se předem každý týden registrují ve sdílené tabulce zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2ZmDretve1eg0eOIjJebUqL-zj8lDFJTCRL82MHuYE/edit?usp=sharing

Ostatní mohou navštívit výuku online (odkaz na ZOOM je níže), nebo si následně (cca od čtvrtka) projít nahrávku na YT kanálu Institutu sociologických studií, playlist je zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnPxF9V0hJaJmRfnSFhQf_4_SlogpXlig


Využity budou též nahrané přednášky (celý playlist zde: https://www.youtube.com/watch?v=Loywotw7RTI&list=PLnPxF9V0hJaLQpfG1-o48Mb7gkyXU7rYw), látka obsažená v těchto nahraných přednáškách se letos nepřednáší, ale je též obsahem zkoušky!!!

Letošní přednášky rozšiřují jednotlivá témata již nahraných přednášek.

K výuce lze využit ZOOM:
https://cesnet.zoom.us/j/4677639176?pwd=dVAyWkJISGRrOGp2ZUJRc0I2Y3p2UT09


Anotace: Kurz povinný pro studenty ostatních institutů FSV, jehož cílem je poskytnout základní informaci o oboru: jak a proč vznikl, čím se zabývá, z jakých základních teoretických předpokladů vychází, jakých metod používá a co lze a nelze očekávat od sociologických výzkumů. V průběhu kurzu píší studenti seminární práci - zpracovávají ve čtveřicích či upravují ve trojicích wikiheslo z oblasti sociologie (alternativně jednotlivě provádějí minivýzkum či píší úvahu) a zakončen je písemnou zkouškou. Výsledek ze zkoušky bude v SIS UK zaznamenán nejdříve 7 pracovních dní po odevzdání wikihesla.
Test: 15 otázek po 2 bodech (min. nutno získat 15 bodů, jinak test nutno opakovat), wikiheslo/minivýzkum/úvaha (4 body prémie max.). Výsledek: 0-14,9 (F), 15-18,9 (E), 19-22,9 (D), 23-26,9 (C), 27-30,9 (B) a 31-34 (A).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (29.09.2022)

Cílem kurzu je základní seznámení se sociologií jako svébytnou disciplínou.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (29.09.2022)

Povinná literatura:
Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo. (Sociologická teorie) kap 1-5,8-10,12-15,18-21
Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum (Sociologická empirie).

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (05.10.2023)

Výua bude prezenční, ale existuje i možnost připojit se online skrze MS Tems: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4MTc2ZWQtNzI4OS00M2NjLTgwZWYtYWQ0MjIyN2RmZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%2244019797-e6cf-458d-996e-9e9b298c7895%22%7d

Nahrávky budou k dispozici na Google disku:

https://drive.google.com/drive/folders/1oBdRqdLxTh32sNkNQy7ZDNL_H7qUOCa6?usp=sharing

První přednáška je k dispozici na YT (do 35. minuty): 

https://www.youtube.com/watch?v=-vFJD24MwQY&list=PLnPxF9V0hJaJmRfnSFhQf_4_SlogpXlig&index=2

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (05.10.2023)

V průběhu kurzu plní průběžnou povinnost ((wikiheslo/minivýzkum/úvaha), termín odevzdání - nejpozději 11.12.2023 12:00) a zakončen je písemnou zkouškou. Výsledek ze zkoušky bude v SIS UK zaznamenán nejdříve 7 pracovních dní po odevzdání wikihesla.

Alternativa k wikiheslu (výzkumné šetření či úvaha) bude zadána společně se specifikací wikihesel (24.10.).
Test: 15 otázek po 2 bodech (min. nutno získat 15 bodů, jinak test nutno opakovat), wikiheslo (4 body prémie max.). Výsledek dle testu: stupnice A-F.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (29.09.2022)

Základní informace o kurzu Úvod do sociologie (JSB 998)
Povinné předchozí kurzy: žádné
Doporučené předchozí kurzy: žádné
Vyučující: Petr Soukup (soukup@fsv.cuni.cz, místnost 4019)

ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/4677639176?pwd=dVAyWkJISGRrOGp2ZUJRc0I2Y3p2UT09

Meeting ID: 467 763 9176
Passcode: 355749

Google tabulka pro prezenační účast na přednášce: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2ZmDretve1eg0eOIjJebUqL-zj8lDFJTCRL82MHuYE/edit?usp=sharing

 

Kurz je letos vyučován hybridně-110 studentů (zapsaných do Google tabulky) se účastní prezenčně výuky v Pekařské 306, ostatní se mohou připojit ve stejném čase přes ZOOM (odkaz výše) nebo sledovat nahrávky na YT kanálu.

Kromě každotýdenních přednášek ještě studenti s předstihem sledují základní sadu již nahraných přednášek, tato látka se letos nepřednáší. 

Obsah letošních přednášek:

1. Základní rozpory sociologické teorie. Mikro vs. makro přístup. Objektivní vs. subjektivní přístup. Konsensuální vs. konfliktní přístup. 

2. Sociální konstrukce reality dle Bergera Luckmanna jako pokus o smíření objektivního a subjektivního pojetí.

3. Teorie Anthony Giddense a Pierra Bourdieu.

4. Slavné empirické studie: Marienthal, Vídeňský rozhlas, Patterns of influence, Obedience study, Prisoners experiment. Metodologické a etické aspekty studií.

5. Kapitalismus a jeho sociologická reflexe. Náhled klasiků. Soudobé náhledy na kapitalismus.

6. Antiglobalizační a antikapitalistické hnutí. Historie a současnost. Antikapitalistické ladění v odborné literatuře.

7. Stratifikační výzkumy v ČR. Šetření z roku 1988 a 1993. Rozděleni svobodou (inspirace studií realizovanou BBC).

8. Příjmové a majektové nerovnosti v ČR. Současné studie.

9. Vzdělanostní nerovnosti v ČR. Současné studie.

10. Emprirická zjištení o podobě rodiny v ČR.     

Sylabus přednášek zaznamenaných na YT kanálu ISS (k samostudiu):

1.Vznik sociologie jako vědy. Základní osobnosti (otcové zakladatelé) a jejich přínos dnešku. 

2. Struktura sociologie. Základní disciplíny. Paradigma a jeho význam v sociologii. 

3. Sociologie jako věda o přechodu tradiční společnosti v moderní a moderní v postmoderní (postindustriální). Od agrárních společností ke společnosti informatické, rizikovém mcdonaldizované, ludické etc. Základní typologie společností.

4. Jak se dělá sociologie? 

5. Sociologické pojetí kultury. Složky kultury z pohledu sociologie. Socializace a sociální kontrola: internalizace kultury. Sociální norma, deviace a sankce. Teorie deviantního chování.

6. Gender jako nové téma v sociologii. Genderové a rasové nerovnosti. Identita a sexualita. Feminismus jako filozofie a hnutí. Rodina v sociologii.

7. Sociální nerovnost jako ústřední sociologické téma. Idea sociální rovnosti v dějinách a současnosti. Nerovnost a chudoba v tradiční a moderní společnosti. Sociální stratifikace: pojem sociálního statusu, jeho dekompozice.

8. Globalizace jako sociální fenomén. Předvídané a nepředvídané důsledky. Role národních států a nadnárodních organizací.  

9. Organizační struktura moderních společností. Teorie organizace a byrokracie. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK