Vysokoškolská vzdělávací politika II - JSB699
Anglický název: Higher education policy II
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Dr. Mgr. Aleš Vlk
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (03.12.2022)
Vysokoškolská politika prakticky. Úkolem pracovních týmů je vyřešit konkrétní úkoly zadané buď fakultami či rektorátem Univerzity Karlovy, popřípadě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) či Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAUVŠ). Týmy vypracují za své práce závěrečnou zprávu a výsledky své práce budou na konci kurzu prezentovat jednotlivým zadavatelům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (03.12.2022)

Cílem kurzu je poskytnout studentům pohled na vysokoškolskou vzdělávací politiku formou řešení praktických a skutečných úkolů z terénu. Týmy budou mít zadaný konkrétní úkol, který budou muset v daném časovém rámci splnit. Studenti se naučí hledat relevantní zdroje k řešení úkolu, plánovat si harmonogram prací, pracovat v týmu, napsat odbornou zprávu a prezentovat výsledky před odborným publikem. 

Literatura
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (03.12.2022)

Zdroje, které budeme při plnění zadání potřebovat, zahrnují jak odborné publikace a články, tak strategické dokumenty. Konkrétní literatura bude záviset na zadání úkolů.

Společné dokumenty:

·       Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

·       Strategie internacionalizace pro oblast vysokého školství od roku 2021

·       Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2022

·       Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025

·       Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023

·       Strategické záměry vybraných fakult

Metody výuky
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (03.12.2022)

Princip výuky je podmíněn účastí a aktivním zapojením – a to jak v rámci výuky, tak v rámci domácí přípravy.

Studijní zátěž je rozložena rovnoměrně v průběhu celého kurzu. Studenti vždy připravují vstupy na další hodiny – významná část přípravy se odehrává mimo vlastní hodinu v rámci domácí přípravy. Každý účastník individuálně zpracovává zadané úkoly, ze kterých připravuje drobné shrnutí na každou hodinu. Postupně zadání úkolů plní celé týmy.

Součástí řešení úkolů je analýza dokumentů a materiálů (desk research) a také sběr informací a dat on-line či na místě.

V rámci hodiny jsou prezentovány dílčí výstupy jednotlivých týmů a připravován další postup.

Na závěrečné hodině probíhá prezentace výsledků práce studentů před pozvanými hosty – zadavateli úkolů.

Vybraných přednášek se dle situace a tématu mohou zúčastnit i hosté.

Po celou dobu trvání kurzu je možnost s vyučujícím konzultovat, a to buď formou e-mailu, telefonicky, on-line nebo osobně.

Z důvodu zachování maximálního stupně interaktivity je počet účastníků kurzu limitován na 20. Přednost při zápisu mají absolventi kurzu vysokoškolská vzdělávací politika I.

Zapsání kurzu je podmíněno absolvováním kurzu vysokoškolská vzdělávací politika I (JSB515) nebo úvod do vzdělávací politiky (JSB039) nebo vzdělávací politika (JSB524).    


 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (03.12.2022)

Kurz vyžaduje pravidelnou účast a pravidelnou přípravu na zadané úkoly a účast na prezentaci výstupů. Součástí hodnocení je také včasná a aktivní účast na výuce, včasné odevzdání a kvalita všech vypracovaných podkladů včetně závěrečné zprávy a prezentace. Celkové hodnocení kurzu tvoří tyto složky s těmi to váhami: úkoly (30 %), aktivita během seminářů (30 %) a závěrečná zpráva (20 %) a závěrečná prezentace (20 %).

Sylabus
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (03.12.2022)

KDY: ČTVRTEK, 15:00 – 17:30, (blokově 1 x za týden), prvních sedm týdnů v semestru

KDE: KAMPUS HYBERNSKÁ, Hybernská 4, Praha 1, Budova A,

 

1. – 16. 2: Představení, úvodní hodina, rozdělení úkolů, tvorba harmonogramu

2. – 23. 2: Shrnutí rešeršní činnosti

3. – 2. 3: Návrh sběru dat  

4. – 9. 3: Struktura a příprava závěrečné zprávy

5. – 16. 3: Prezentace sběru dat z terénu 

6. – 23. 3: Závěrečná zpráva – hrubá verze, příprava prezentace

7. – 30. 3: Prezentace před zástupci zadavatelů, hodnocení, zpětná vazba

Exkurze (dle domluvy)

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Dr. Mgr. Aleš Vlk (03.12.2022)

Zapsání kurzu je podmíněno absolvováním kurzu vysokoškolská vzdělávací politika I (JSB515) nebo úvod do vzdělávací politiky (JSB039) nebo vzdělávací politika (JSB524).