Veřejný sektor a veřejná správa - JSB601
Anglický název: Public sector and public administration
Český název: Veřejný sektor a veřejná správa
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Vyučující: doc. Jan Kohoutek, Ph.D.
PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB571
Je neslučitelnost pro: JSB571
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Kurz je určen studentům bakalářského programu. Uvádí studenty do problematiky veřejného sektoru a veřejné správy se zaměřením na Českou republiku a též výběrově na situaci v zahraničí. Kurz zahrnuje přednášky, semináře, semestrální skupinovou práci a závěrečný test. Důraz je kladen nejen na prezentaci základních faktů týkající se veřejně-správních agend, ale též na prezentaci, pochopení a osvojení si základních procesů a principů, na jejichž základě veřejná správa funguje.
Poslední úprava: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (19.11.2021)
Cíl předmětu

Kurz uvádí studenty do základů fungování veřejného sektoru a veřejně-správních systémů a to z konceptuálního a praktickího hlediska. Při absolvování kurzu by student měl být schopen:

1. Porozumět základním pojmům v oblasti veřejného sektoru a veřejné správy.

2. Osvojit si základy správního práva.

3. Znát základní přístupy ke studiu organizací veřejné správy.

4. Znát základní oblasti vztahující se k fungování veřejné správy v České republice.

5. Pochopit a objasnit principy, na jichž základě jsou veřejně-správní činnosti uskutečňovány.

6. Porozumět povaze aktivit vykonávaných veřejně-správními pracovníky vč. relevantních dilemat.

Poslední úprava: Witz Petr, PhDr., Ph.D. (17.09.2021)
Literatura

Povinná literatura:

Hustedt, Thurid, Salomonsen, H. Heidi. 2014. Ensuring political responsiveness: politicization mechanisms in ministerial bureaucracies. International Review of Administrative Sciences, vol. 80, no. 4, pp. 746-765.

Ochrana, František, Půček, J. Milan, Špaček, D. 2015. Veřejná správa (učební skripta). Brno: Masarykova Univerzita.

Veselý, Arnošt. 2014. The profile and work of officials in central and regional administration compared: The case of the Czech Republic. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. 7, no. 1, pp. 107-128.

 

Doporučená literatura:

Hendrych, Dušan a kol. 2012. Správní právo. Obecná část. Praha: C.H. Beck.

Horzinková, Eva, Novotný, Vladimír. 2010. Základy organizace veřejné správy v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk.

Peková, Jitka, Pilný, Jaroslav, Jetmar, Marek. 2012. Veřejný sektor: řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer.

Peters, B. Guy. 2010. The Politics of Bureaucracy. 6th ed. London: Routledge.

Peters, B. Guy, Jon Pierre. (eds.) 2003. Handbook of Public Administration. London: SAGE.

Pollitt, Christopher, Bouckert, Geert. 2017. Public Management Reform. Oxford: Oxford University Press.

Poslední úprava: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (19.11.2021)
Požadavky ke zkoušce

Způsob hodnocení

Bodové hodnocení jednotlivých aktivit kurzu:

 

-   Docházka: maximálně 25 bodů

-   Referát: maximálně 10 bodů

-   Hlavní skupinová práce 35 bodů

-  Kreativní skupinová úloha 30 bodů

-   Závěrečný test: maximálně 50 bodů (s minimem získání 25 bodů)

 

Celkem maximálně 150 bodů

 

5. Klasifikace kurzu

150 – 137 bodů: A

136 – 122 bodů: B

121 – 107 bodů: C

106 – 92   bodů: D

  91 – 76   bodů: E

 75 améně bodů: F

 

Pozn.: pro úspěšné absolvování kurzu je nutno získat alespoň 25 bodů v závěrečném testu.

Poslední úprava: Witz Petr, PhDr., Ph.D. (20.09.2022)
Sylabus

Veřejný sektor a veřejná správa: Sylabus 2023/24

Semestr: Zimní

 

 

Název předmětu

Veřejný sektor a veřejná správa

Kód předmětu

JSB601, JSB571

Typ předmětu

Povinný pro studijní obor Politologie a veřejná politika, Sociologie a sociální politika

Podmínky pro zápis (prerekvizity)

Nejsou

Garant

PhDr. Petr Witz, PhD., Mgr. Jan Kohoutek, PhD.,

Vyučující

Mgr. Jan Kohoutek, PhD., PhDr. Petr Witz, PhD., Ing. Vilém Čáp, Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., Mgr. Jana Korečková

Asistent

---

Rozsah výuky

2/1 týdně

Harmonogram výuky

Čtvrtek, 8:00 hod., první přednáška 5.10. prezenčně v B103B, jinak přednášky dostupné on-line každý týden na Moodlu, semináře prezenčně jednou za 14 dní v termínech: 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. a 21.12.

Místnosti

B103B, C221, B216, B228, C121, B230

Počet kreditů

6 (JSB601), 5 (JSB571)

Semestr

zimní

Ukončení

zkouška

Výuku zajišťuje

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky

Interní stránka kurzu (Moodle)

 https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4788

 

 

1. Základní charakteristika kurzu

Kurz je určen studentům bakalářského programu. Uvádí studenty do problematiky veřejného sektoru a veřejné správy v České republice a též výběrově v zahraničí. Kurz zahrnuje přednášky, semináře, skupinovou práci, studentské prezentace, odevzdání handoutu (písemného podkladu pro studentskou závěrečnou prezentaci) a závěrečný test. Důraz je kladen na prezentaci, pochopení a osvojení si základních principů, na jejichž základě veřejná správa funguje. Pro realizaci aktivit kurzu, vč. povinné literatury, odevzdání studentských prezentací a dalších materiálů (handout jako písemný podklad pro závěrečnou prezentaci), slouží Moodle stránka kurzu Veřejný sektor a veřejná správa. Moodle stránka kurzu Veřejný sektor a veřejná správa je dostupná na: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4788

 

2. Okruhy témat a obsah kurzu:

  • Úvod; Stát, veřejná správa a veřejný sektor, základy správního práva

·       Přístupy k výkonu veřejné správy, veřejně-správní reformy

·       Výkon veřejné správy v ČR (historický přehled a současnost)

·       Státní správa a samospráva v ČR

·       Řízení veřejné správy

·       Veřejné finance a rozpočtování

·       Pracovníci veřejné správy a jejich aktivity (policy work)

·       Veřejné zakázky a služby

·       Politizace veřejné správy a korupce

·       Leadership a využití behaviorálních přístupů ve veřejné správě

·       Digitalizace veřejné správy veřejné správy

·       Zodpovědnost, akontabilita, etika, zapojování veřejnosti

  • Závěrečný test

 

3. Podmínky pro splnění studijních povinností

Zkouška bude udělena na základě:

-    Docházky na cvičení

-    Zpracování analytického podkladu pro rozhodovatele včetně variant řešení a doporučení v délce maximálně 5 normostran (NS) (normostrana = 1,800 znaků) a jejich demonstrace ve výuce (skupinová práce)

-    Zpracování kreativní úlohy (skupinová práce)

-    Referát prezentující zajímavý veřejný projekt či správní proces (individuální)

-    Složení závěrečného testu s minimálním počtem 25 bodů

 

3.1 Výuka a docházka

Kurz bude vyučován formou on-line přednášek a prezenčních seminář, přičemž se budou v pravidelném rytmu střídat přednášky a semináře (jeden týden přednáška, následující týden seminář). Předpokládá se aktivní účast studenta. Účast studentů na seminářích je povinná. Bez odůvodnění se povoluje jedna absence studenta v kurzu. Více absencí je možných pouze po řádném lékařském zdůvodnění a konzultaci s garantem kurzu.

 

3.2 Referát

Cílem referátu je seznámit vyučující a ostatní účastníky kurzu se zajímavým veřejným projektem či procesem, o němž se student doslechl či je jeho účastníkem. Referát by neměl být opřen pouze o informace z médií, i když samozřejmě lze čerpat i z nich. Využít můžete i aktualitu z dění ve vaší obci. Je možné referovat i o článcích z oborových/profesních časopisů jako Veřejná správa či webů jako civilserviceworld.com.

Doporučená délka: 5-8 minut

Termín: v některém semináři dle rozvrhu, který bude stanoven na prvním semináři

 

3.3 Závěrečná prezentace

Cílem závěrečné prezentace je seznámit ostatní účastníky kurzu s výsledky kreativní úlohy

Maximální délka trvání prezentace: 15-20 minut.

Termín odevzdání: nahrání do Moodle kurzu nejpozději do pondělí 19.12.2023.

 

3.4 Analytický podklad pro rozhodovatele (handout)

Studenti budou pracovat v 4-5-členném týmu. Každý tým si vybere konkrétní problém/téma v určité oblasti veřejné správy v České republice (např. zadávání veřejných zakázek, ale možno i sektorově, tj. statut zdravotních sester (zdravotnictví), funkce státní maturity (školství), resp. regionálně tj. územní plán obce/města x …). Pro inspiraci lze využít seznam témat v Moodlu.

Existenci problému/tématu je nutno doložit relevantními primárními či sekundárními daty. Následně každý tým zpracuje analýzu toho, jakým způsobem je identifikovaný veřejně-správní problém/téma (ne)řešen. Na základě provedené analýzy tým formuluje silné a slabé stránky současné praxe a navrhne doporučení pro změny směřující k řešení identifikovaného problému/tématu v praxi (vč. možných příkladů dobré praxe ze zahraničí).

 

Maximální délka handoutu: 5 normostran (NS). Přílohy a seznam literatury nejsou započteny do rozsahu handoutu. 1 normostrana = 1,800 znaků.

Termín odevzdání: nahrání do Moodle kurzu nejpozději do 23.12.2023.

 

 

Doporučená struktura:

·           Úvod: vymezení a výběr problému/tématu vč. uvedení relevantních dat

·           Analýza problému/tématu

·           Formulace řešení vč. doporučení pro veřejně-správní pracovníky

·           Přílohy (fakultativně)

·           Seznam literatury

 

3.5 Kreativní úloha

Vedle hlavního úkolu bude skupina zpracovávat kreativní úlohu, jejíž výstupy bude prezentovat na závěrečném semináři. Kreativní úloha je hodnocena maximálně 30-ti body. Lze si vybrat jeden z projektů zmíněných níže:

1)    Nastavení parametrů nové dávky/dotace a vytvoření formuláře žádosti, jeho distribuce a vyhodnocení

-           cílem úkolu je formulace parametrů a podmínek pro vyplácení nové dávky/dotace a vytvoření on-line formuláře pro sběr informací od spolužáků, který poslouží pro posouzení nároku na dávku

-           předpokládá se, že si tým udělá přehled o systémech využívaných u existujících dávek a dotací, vyhodnotí jejich administrativní aspekty a následně nadesignuje vlastní parametry, které budou vycházet z nejlepší praxe, lze zapojit i vlastní invenci, ovšem nemělo by být zcela odtržené od reality

-           je třeba se shodnout na tom, jaké parametry dávka či dotace bude mít, jaké informace od dotazovaných potřebujete a jak data zpracujete

-           součástí úkolu je rozeslání formuláře spolužákům a sběr jejich feedbacku

-           výstupem je formulář, manuál k formuláři a vyhodnocení získaných odpovědí s komentářem

-           Příklad: stipendium pro studenty VŠ, příspěvek na energie, dotace na projekty neziskových organizací apod.

2)    Zpracování zadání (zjednodušené zadávací dokumentace) veřejné zakázky

-           úkolem je zmapovat a pokusit se reprodukovat, jakým způsobem se zadává veřejná zakázka

-           předmět zakázky je libovolný, ale zadání by mělo splňovat následující parametry:

o   detailní popis poptávky včetně všech kvantitativních a kvalitativních požadavků

o   stanovení podmínek dle zákona č. 134/2016

o   odhadovaná maximální cena (na základě rešerše)

-           pro inspiraci je dobré prohlédnout si vzory zadávací dokumentace dostupné na profilech zadavatelů, zakázky lze vyhledat i ve věstníku veřejných zakázek

-         výstupem je zjednodušená zadávací dokumentace, která však zahrnuje všechny podstatné náležitosti

3)    Vytvoření návrhu či protoverze webových stránek/aplikace libovolné (i fiktivní) veřejné organizace

-           úkolem je zamyslet se nad strukturou a funkcionalitou online platforem poskytovaných úřady a dalšími organizacemi veřejné správy/veřejného sektoru

-           jak mají stránky/aplikace vypadat a jaké funkce mají mít, aby nejlépe posloužily uživateli i organizaci samotné

-           samotnému návrhu předchází důkladná rešerše stávajících řešeních používaných úřady a organizacemi veřejného sektoru (včetně nezisku) u nás a ve světě

-           výstupem je wireframe (schematický návrh struktury a funkcí webu/aplikace) např. ve formě ppt prezentace se stromovým diagramem a snímky rozvržení jednotlivých stránek či zkušební verze vytvořená v některém nástroji pro vytváření webů/aplikací

-         neočekáváme vysoce technické profesionální provedení, ale hodnotíme propracovanost a nápaditost myšlenkové struktury navrhovaného řešení

4)    návrh veřejné kampaně

-           Úkolem je vyzkoušet si různé formy kampaně pro dosažení některého veřejně prospěšného cíle (pozitivní změna chování stakeholderů)

-           Lze zaměřit vně i dovnitř organizace

-           Může zahrnovat:

o   návrh letáků/brožur a jiných materiálů s informacemi o kampani

o   natočení a úprava spotu/videa pro veřejnou kampaň

o   založení a správa skupiny na sociálních sítích

 

3.6 Závěrečný test

Znalosti studentů budou ověřeny v závěrečném písemném testu. Test bude obsahovat výběrové učivo prezentované v celém průběhu kurzu Veřejný sektor a veřejná správa vč. povinné literatury.

 

4. Způsob hodnocení

Bodové hodnocení jednotlivých aktivit kurzu:

 

-   Referát: maximálně 10 bodů

-   Analytický podklad 45 bodů

-  Kreativní skupinová úloha 45 bodů

-   Závěrečný test: maximálně 50 bodů (s minimem získání 25 bodů)

 

Celkem maximálně 150 bodů

 

5. Klasifikace kurzu

150 – 137 bodů: A

136 – 122 bodů: B

121 – 107 bodů: C

106 – 92   bodů: D

  91 – 76   bodů: E

 75 améně bodů: F

 

Pozn.: pro úspěšné absolvování kurzu je nutno získat alespoň 25 bodů v závěrečném testu.

 

6. Výzkumná a studijní etika a pravidla chování

Vzhledem k tradici univerzity a povaze vyučovaných předmětů je na KVSP FSV UK kladen velký důraz na etické a odpovědné jednání všech studentů a vzájemný respekt. Etické a odpovědné jednání je nejen základem dobrých mravů ale též pracovních činností, na které studium připravuje.

Za výrazné porušení etiky se přitom považuje zejména:

a)     plagiátorství – tj. citace slov, dat či myšlenek bez přesného uvedení zdroje;

b)    manipulace s daty a informacemi (např. jejich úprava či arbitrární vytvoření);

c)     podvody jakéhokoli druhu.

Diskuse nad jakýmkoli tématem mají být vždy vedeny korektně a věcně bez osobních invektiv a s respektem k dalším lidem v diskusi. Porušení pravidel (např. jakékoli případy plagiátorství) se bude striktně řešit dle Disciplinárního řádu FSV UK (dostupný na https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/disciplinarni-rad).

 

7. Kontakt a konzultace

Po předchozí dohodě. E-mail kontakt: jan.kohoutek@fsv.cuni.cz (kohoutek.jan@post.cz), petr.witz@fsv.cuni.cz

 

8. Literatura

8.1  Povinná literatura

Ochrana, František, Půček, J. Milan, Špaček, D. 2015. Veřejná správa (učební skripta). Brno: Masarykova Univerzita.

Veselý, Arnošt. 2014. The profile and work of officials in central and regional administration compared: The case of the CzechRepublic. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. 7, no. 1, pp. 107-128.

Hustedt, Thurid, Salomonsen, H. Heidi. 2014. Ensuring political responsiveness: politicization mechanisms in ministerial bureaucracies. International Review of Administrative Sciences, vol. 80, no. 4, pp. 746-765.

 

8.2  Doporučená literatura:

Hendrych, Dušan a kol. 2012. Správní právo. Obecná část. Praha: C.H. Beck.

Horzinková, Eva, Novotný, Vladimír. 2010. Základy organizace veřejné správy v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk.

Peková, Jitka, Pilný, Jaroslav, Jetmar, Marek. 2012. Veřejný sektor: řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer.

Peters, B. Guy. 2010. The Politics of Bureaucracy. 6th ed.London: Routledge.

Peters, B. Guy, Jon Pierre. (eds.) 2003. Handbook of Public Administration.London: SAGE.

Pollitt, Christopher, Bouckert, Geert. 2017. Public Management Reform. Oxford: Oxford University Press.

Torfing, J., Bøgh Andersen, L., Greve, C., and Klausen, K. K. 2020. Public Governance Paradigms, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Available From: Elgar Online: The online content platform for Edward Elgar Publishing<https://doi.org/10.4337/9781788971225

 

Poslední úprava: Witz Petr, PhDr., Ph.D. (04.10.2023)