PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální politika jako společenská praxe - JSB570
Anglický název: Social Policy: A Corporate Practice
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB027, JSB782
Je neslučitelnost pro: JSB782
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (13.09.2020)
Tento kurz je pokračováním kurzu Úvod do sociální politiky. V rámci výkladu jednotlivých oblastí sociální politiky bude věnována pozornost především problematice chudoby a sociálního vyloučení, nezaměstnanosti, nemoci a invaliditě, stáří a stárnutí, (sociálního) bydlení v kontextu systému sociálního zabezpečení v ČR. V rámci seminářů budou jednotlivá témata kurzu aktivně procvičována a diskutována.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (13.09.2021)

Po absolvování kurzu student:

  • má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá praktická sociální politika,
  • má základní znalosti o systému sociálního zabezpečení v ČR,
  • má základní znalosti o systému sociálních služeb ČR,
  • má základní zkušenost s analýzou sociálně-politického problému (semináře, návštěvy hostů z praxe),
  • má zkušenost s kritickým myšlením v oblastech, kterými se praktická sociální politika zabývá (semináře, návštěvy hostů z praxe). 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (03.01.2024)

plnění studijních povinností: (Studijní povinnosti v rámci kurzu mohou být pozměněny s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.)

Závěrečné hodnocení bude podmíněno přípravou na semináře, aktivní účastí a prací na seminářích a napsáním závěrečného testu z předmětu Sociální politika jako společenská praxe vycházejícího z přednášek, povinné literatury a podkladů prezentovaných na seminářích. 

  •  Aktivity                                                                                              Body (max.)                                                           
  • aktivity na seminářích + příprava na 2 semináře (domácí úkoly)  34 bodů                                                                                                        
  • Písemný test                                                                                  56 (minimálně 28)
  • zpráva z exkurze                                                                           10 bodů

Přednáška s hostem = 2 bonusové body

Celkem           100                                                                             

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů. 

 

Celkové hodnocení: dle opatření děkanky č. 17/2018 

91 bodů a více = A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

81 - 90 bodů = B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami)

71 - 80 bodů = C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

61 - 70 bodů = D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

51 - 60 bodů = E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)

0 - 50 bodů =  F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce)

 

Semináře a exkurze:

 

Vyžaduje se povinná účast na minimálně 2 seminářích ze 3 a povinné plnění předem zadaných úkolů (3 za semestr) spojených s tématem daného semináře.  Student vždy musí odevzdat domácí úkol, i když se na seminář ze závažných důvodů nedostaví.

Účast na 1 semináři  je možno nahradit esejí na zadané téma v rozsahu 3 normostran + zdroje (max. tak lze nahradit neúčast na 1 semináři). Pokud má student vážné důvody, proč se na nemůže dostavit na více než 1 seminář, kontaktuje garantku kurzu Karolínu Dobiášovou.

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (29.10.2019)

Základní literatura: 

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013,

KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Wolters Kluwer, Praha, 2015, 544 str., kapitoly: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19

MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Slon, Praha, 1999, str. 212, str. 42-97, 109-200

MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda. Sociologický časopis, 2008, Vol. 44, No. 2, pp: 271-294

 

Další literatura bude stanovena k jednotlivým tématům, příp. seminářům.

Doporučená literatura: 

ORENSTEIN, M. The Political Success of Neo-liberalism in the Czech Republic. 1994 http://www.cerge.cuni.cz/pdf/wp/Wp68.pdf

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (03.10.2023)

Název předmětuSociální politika jako společenská praxe                       Z                                 

 

Přednášející:  PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. + PhDr. Michaela Veselá Hiekischová, Ph.D. + host - bude doplněno

Vedoucáí seminářů: Mgr. Jitka Čampulková, Bc. Anna Pálová, Bc. Petra Polanecká, Bc. Jaroslav Hála, Bc. Daniel Saifrt

  

Počet kreditů: 5

 

Rozsah výuky: 2/1

 

Ukončení: ZK

 

Podmínky pro zápis: Absolvování předmětu JSB026/JSB521 Úvod do sociální politiky

 

Program kurzu Sociální politika jako společenská praxe 2023/2024 (může být změněno dle aktuálních možností hostů z praxe a exkurzí)

Středa:  8:40 - 10:50 přednášky  +  semináře  8:20 – 9:30 a 9:40 - 10:50 (Na semináře budou studenti rozděleni až po začátku kurzu)

 

4.10. Přednáška 1: Úvod do kurzu. (Dobiášová) Chudoba jako sociální událost. Konceptualizace, měření a řešení chudoby: životní minimum a systém hmotné nouze. (Veselá Hiekischová)

11.10.: Přednáška 2: Sociální vyloučení. Sociální služby jako řešení sociálního vyloučení. Systém sociálního zabezpečení. (Dobiášová

18.10. Seminář 1 – Řešení chudoby, sociální služby

25.10. Přednáška 3:  Hrozba ztráty bydlení jako sociální událost. Bezdomovectví jako extrémní forma sociálního vyloučení. Sociální bydlení v ČR a související sociální dávky. (Dobiášová)

1.11. Přednáška 4: Ztráta zaměstnání jako sociální událost. Nezaměstnanost jako společenský a individuální problém. Typy a druhy nezaměstnanosti, způsoby měření nezaměstnanosti.  Trh práce a politika zaměstnanosti v ČR. (Veselá Hiekischová)

8.11. exkurze

15.11. Seminář 2: Ztráta zaměstnání, ztráta bydlení

22.11. Přednáška 5: Nemoc a invalidita jako sociální událost. Systém sociálního zabezpečení v nemoci a invaliditě. (Dobiášová)

29.11. Přednáška 6: Stáří jako sociální událost a jeho řešení v důchodovém systému. Důchodová reforma. (Veselá Hiekischová) 

6.12. Host z praxe 

13.12. Seminář 3: Reflexe exkurze

20.12. Předtermín

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK