PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociální politiky - JSB569
Anglický název: Social Policy: An Introduction
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 68 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB026
Je prerekvizitou pro: JSM721
Ve slož. prerekvizitě: JSB072
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (02.02.2022)
Cíle výuky:
Jedná se o úvodní kurz k problematice sociální politiky, jehož cílem je seznámit studenty s tím, co to je sociální politika (funkce, nástroje, cíle), jejím historickým vývojem (obecně, v ČR i EU) a konceptem sociálního státu. V rámci seminářů budou jednotlivá témata kurzu aktivně procvičována formou týmové práce. Link kurzu je: https://cesnet.zoom.us/j/97220957180
Meeting ID: 972 2095 7180

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

Po absolvování kurzu student:

-          má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá sociální politika;

-          má zkušenost s týmovou prací.

Účast na přednáškách není povinná, ale velmi se doporučuje vzhledem k domácí přípravě na jednotlivé semináře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (03.02.2021)

Splnění studijních povinností:

Závěrečné hodnocení je podmíněno přípravou a účastí na seminářích (viz dále semináře) a napsáním závěrečného testu z předmětu vycházejícího z povinné literatury (hodnotí garantky kurzu). Minimální počet bodů pro znalostní test je 25 bodů. Minimální počet získaných bodů z úkolů a aktivit seminářů je 26.

 

Celkové hodnocení kurzu:

 

Aktivity

Maximální počet bodů

Písemná zkouška (test věcných znalostí)

50 

Požaduje se minimální počet bodů za znalostní test 25

Semináře (hodnoceny zvlášť)

50 (5 x 10)

Požaduje se splnění všech úkolů a aktivit, minimálně 26 bodů cekem

Celkem

100

 

Výsledné hodnocení

Body

Výsledek

91 – 100

A – výtečně

Vynikající výkon pouze s drobnými chybami

81 – 90

B – velmi dobře

Nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami

71 – 80

C – dobře

Celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

61 – 70

D – uspokojivě

Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

51 – 60

E – dostatečně

Výkon splňuje minimální požadavky

0 – 50

F – nedostatečně, neprospěl/a

Je zapotřebí značné množství další práce

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů (25 za písemný test, 26 za semináře).

 

Semináře:

 • Náplň prvních čtyř seminářů seskládá (a) z vypracování písemné přípravy – úkolu -  ve dvojicích  (b) ze seminárních aktivit na Moodle s tématem daného semináře.

 • (a) Úkol na seminář je nutno splnit vždy. Úkoly na semináře studenti připravují ve dvojicích – jedná se přečtení textu a následnou písemnou příprava, kterou je potřeba odevzdat do Moodlu nejpozději do dne konáním semináře (tedy půlnoci příslušných úterý).  Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Zadání seminářů a texty jsou na Moodlu. Každý úkol je hodnocena max. 5 body.

 • (b) Aktivity na seminář je rovněž nutno splnit vždy, a to nejpozději do půlnoci příslušných úterý). Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Aktivity na semináři plní studenti/ky jednotlivě. V případech, kde je to možné hodnotit, je třeba aktivity splnit alespoň na 60 %, takovéto aktivity lze opakovat. Splněné aktivity na každý seminář jsou hodnoceny celkem max. 5 body.

 • V případě, že odevzdané úkoly/aktivity nebudou splňovat zadání, mohou být vedoucí/m semináře vráceny k dopracování či přepracování.

 • V případě neshod v týmu je třeba vždy kontaktovat obě garantky kurzu (Jelínkova, Angelovská).

 • Na poslední - pátý -  seminář si vždy 4 studenti v týmu (tj. dvě dvojice dohromady) připraví krátké video v Powtoon (https://www.powtoon.com) na předem zadané téma ze sociální politiky. Zadání na video dostanete na prvním semináři. Téma je možno konzultovat s vedoucími seminářů nebo garantkami kurzu. Za včas nahrané video v Powtoonu dostává každý z tvůrců max. 10 bodů, pokud není garantkám zaslaná informace, že se některých člen týmu nepodílel atp.

 • Hodnocení seminářů – shrnutí: 4 x 5 bodů (max) za včas odevzdaný seminárního úkolu, 4 x 5 (max) bodů za včasné splnění seminárních aktivit, 1 x 10 bodů (max) za Powtoon video. V případě pozdního odevzdání se za každý zpožděný den odečítá jeden bod od maximálního počtu získaných bodů. Všechny úkoly, semináře i video v Powtoonu je třeba pro absolvování kurzu splnit.

 

Doplňující informace

 • V případě neodevzdání povinných příprav (úkoly, aktivity, video v Powtoonu) na semináře, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

 • V případě závažných zdravotních a jiných potíží, které nedovolují včas a dle zadání plnit přípravu na seminář, je třeba garantky kurzu kontaktovat neprodleně.

 • Studenti sespeciálními potřebami, nechť kontaktují garantky na počátku semestru. Garantky jsou otevřené tomu vytvářet férové a přijatelné podmínky pro studenty/ky se speciálními potřebami.

 

 
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

 

 

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013

KREBS, V. a kol. Sociální politika. 6. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha, 2010, str. 39-143, 331-419.

VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon 1996, str. 19-73.

Plus přednášky v PPT.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (01.02.2022)

Název předmětuÚvod do sociální politiky                     LS 2021/2022

                                  

Číslo předmětu: JSB026 a JSB521 a JSB569

 

Garantky kurzu a přednášející: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D., PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

 

Seminární skupiny (SK) a jejich vedoucí:

Skupina 1 Út 8-9:20 (210) presenčně (Cuong Manh Vu)

Skupina 2 Út 17-18:20 (212) online – primárně určena pro studenty, kteří se nemohou účastnit presenční podoby (oslabená imunita, dojíždějící zdaleka apod.) (Jiří Novák)

Skupina 3 Čt 8-9:20 (105) presenčně (Bernadeta Baroková)

Skupina 4 Čt 11-12:20 (210) presenčně (Ema Brunovská)

Skupina 5 Čt 15:30 - 16:50 (212) presenčně (Anna Cerhová)

 

Webová stránka předmětu: Moodle - Úvod do sociální politiky (přístup je zaheslovaný)

Počet kreditů: 5

Rozsah výuky: 2/1

Ukončení: ZK

Kurz není určen magisterským studentům, kteří ho absolvovali již v bakalářském studiu.

Cíle výuky:

Jedná se o úvodní kurz k problematice sociální politiky, jehož cílem je seznámit studenty s tím, co to je sociální politika (funkce, nástroje, cíle), jejím historickým vývojem (obecně, v ČR i EU) a konceptem sociálního státu. V rámci seminářů budou jednotlivá témata kurzu aktivně procvičována formou úkolů ve dvojicích až čtveřicích i jednotlivě.

 

Po absolvování kurzu student:

-        má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá sociální politika;

-        má zkušenost s týmovou prací.

 

Očekává se plná účast na přednáškách. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhají přednášky do konce března primárně online, sledování přednášky z Pekařské je však možné. Od dubna včetně je očekávána primárně presenční účast, přednáška ale zůstává streamovaná. Stručné prezentace z přednášek jsou postupně  dostupné na Moodle, zoom záznam přednášek dostupný není.

 

Včasné splnění aktivit (podrobně viz dále, zadání vždy v Moodle) na 5 seminářů je povinné. Semináře probíhají prezenčně, účast na seminářích je povinná. Na jeden online seminář vytvořený pro potřeby studentů, kteří se z nejrůznějších důvodů (nejčastěji oslabená imunita atp.) prezenčně probíhajících seminářů účastnit nemohou, je třeba se připojit se zapnutou kamerou v čase semináře a aktivně se zapojit. Účast na tomto semináři není bez zapnuté kamery (s výjimkou špatného datového připojení) povolena.  

Splnění studijních povinností:

Závěrečné hodnocení je podmíněno přípravou a účastí na seminářích (viz dále semináře) a napsáním závěrečného testu z předmětu vycházejícího z povinné literatury. Minimální počet bodů pro znalostní test je 25 bodů. Minimální počet získaných bodů z úkolů a aktivit seminářů je 26.

 Celkové hodnocení kurzu:

 

Aktivity

Maximální počet bodů

Písemná zkouška (test věcných znalostí)

50  

Požaduje se minimální počet bodů za znalostní test 25

Semináře (hodnoceny zvlášť)

50 (5 x 10)

Požaduje se splnění všech úkolů a aktivit, minimálně 26 bodů cekem

Celkem

100

 

Výsledné hodnocení

Body

Výsledek

91 – 100

A – výtečně

Vynikající výkon pouze s drobnými chybami

81 – 90

B – velmi dobře

Nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami

71 – 80

C – dobře

Celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

61 – 70

D – uspokojivě

Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

51 – 60

E – dostatečně

Výkon splňuje minimální požadavky

0 – 50

F – nedostatečně, neprospěl/a

Je zapotřebí značné množství další práce

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů (25 za písemný test, 26 za semináře).

 

Semináře:

Hodnocení semináře se skládá (a) z povinných předem odevzdávaných úkolů spojených s tématem daného semináře  (b) z aktivní účasti na semináři.

(a) Úkoly na seminář  

·        Úkol na každý seminář je nutno splnit vždy, i v případě neúčasti.

·        Úkoly na semináře studenti připravují ve dvojicích – jedná se přečtení textu a následnou písemnou příprava, kterou je potřeba odevzdat do Moodlu nejpozději 48 hodin před konáním semináře. Zadání seminářů a texty jsou na Moodlu. Za každý den prodlení je odečítán jeden bod.

·        Na poslední seminář si vždy 4 studenti v týmu (tj. dvě dvojice dohromady) připraví krátké video v Powtoon (https://www.powtoon.com) na předem zadané téma ze sociální politiky. Zadání na video dostanete na prvním semináři. Téma je možno konzultovat s vedoucími seminářů nebo garantkami kurzu. V případě neodevzdání povinné přípravy na seminář, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

·        V případě neshod v týmu je třeba vždy kontaktovat obě garantky kurzu (Jelínkova, Angelovská).

 

(b)  Účast na seminářích

·        Účast na seminářích je povinná. Případná neúčast na semináři se musí nahradit esejí. Povoleny jsou maximálně 2 neúčasti. Esej za neúčast (zadání viz Moodle) v délce 1400-1600 slov je potřeba odevzdat nejpozději do 7 dnů po konání příslušného semináře. Důvody neúčasti, včetně zdravotních, nezkoumáme. Pokud student/ka dopředu ví, že se semináře z vážných důvodů nemůže účastnit, je třeba počítat se odevzdáním eseje (i včasným odevzdáním úkolu). V případě častější než povolené neúčasti, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

·        Účast na online semináři je možná pouze se zapnutou kamerou.

(c) Hodnocení seminářů

 • Shrnutí hodnocení seminářů – za semináře je možné získat celkem 50 bodů. Pro absolvování kurzu je třeba odevzdat všechny úkoly a účastnit se všech seminářů (či v případě neúčasti na max. dvou seminářích udělat úkoly za neúčast). Za každý seminář jsou písemná příprava na seminář a účast na semináři hodnoceny dohromady maximálně 10 body. V případě, že písemná příprava nesplňuje zadání, může být vedoucím semináře vrácena k dopracování či přepracování. Účast na semináři a splnění úkolu jsou vzájemně provázaná. Účast na semináři bez odevzdané přípravy = 0, odevzdaná příprava bez následné účasti (popř. bez neodevzdané eseje) Za Powtoon video (5. seminář) je možné získat max. 10 bodů.
 • V případě pozdního odevzdání se za každý zpožděný den odečítá jeden bod od maximálního počtu získaných bodů.

Doplňující informace

·        V případě neodevzdání povinných příprav (úkoly, úkoly za neúčast na semináři, video v Powtoonu) na semináře, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

·        V případě závažných zdravotních a jiných potíží, které nedovolují včas a dle zadání plnit přípravu na seminář, je třeba garantky kurzu kontaktovat neprodleně.

·        Studenti se speciálními potřebami, nechť kontaktují garantky na počátku semestru. Garantky jsou otevřené tomu vytvářet férové a přijatelné podmínky pro studenty/ky se speciálními potřebami.

 

Program kurzu

 

1. Sociální politika a její základní rámec. Sociální politika jako praxe a jako vědní disciplína. Sociální politika a hospodářská politika. Sociální problémy a sociální události. Jednotlivec, rodina, společnost: subjekty a objekty sociální politiky. Základní funkce, principy a nástroje sociální politiky. 15.2.2022 (Jelínková)

2. Hodnoty a ideologie jako faktory, ovlivňující a utvářející sociální politiku: Svoboda, (ne)rovnost a sociální spravedlnost jako základní hodnoty, od nichž se odvíjí přístup k sociální politice. Role státu (vlády), resp. trhu. 22.2.2022 (Jelínková)

3. Seminář č. 1 Hodnoty a ideologie v sociální politice. Svoboda, (ne)rovnost, spravedlnost. 1.3.2022 (3.3.2022)

4. Geneze evropské sociální politiky. Role rodiny, obcí, profesních sdružení, církve a charity, státu v historické perspektivě a souslednosti. 8.3.2022 (Jelínková) 

 5Seminář č. 2   Sociální politika a sociální problémy. Role státu v oblasti sociální politiky. 15.3.2022 (17.3.2022)

6. Přerozdělování jako hlavní funkce i nástroj sociální politiky. Příjmové nerovnosti a jejich měření. Problematika sociální spravedlnosti. 22.3.2022 (Jelínková)

7. Seminář č. 3 Redistribuce jako základní funkce sociální politiky. 29.3.2022 (31.3.2022)

 8. „Welfare state“: jeho význam a základní charakteristika. Základní typologie „welfare states“. Historický vývoj „welfare states“. 5.4.2022 (Angelovská)

9. Seminář č. 4.  Sociální stát: problémy a současnost. Otázka sociální spravedlnosti. 12.4.2022 (14.3.2022)

10. Vývoj sociální politiky na území ČR před rokem 2000. Důležité momenty vývoje české sociální politiky. Transformace systému sociálního zabezpečení po roce 1989. 19.4.2022 (Angelovská)

11. Vývoj sociální politiky v ČR po roce 2000. Oblasti změn v posledních dvaceti letech. 26.4.2022 (Angelovská)

12. Mezinárodní organizace a Evropská unie. Evropská sociální politika: mýtus nebo realita? 3.5.2022 (Angelovská)

13.  Seminář 5 – Prezentace týmových videí 10.5.2022

Předtermín pro písemnou zkoušku (online, pokud nebude oznámeno jinak) – 17. 5. 2022

 

Povinná literatura:

KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., ŠTEFKO, M. Obecné otázky sociální politiky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013

KREBS, V. a kol. Sociální politika. 6. vydání Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.

TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha, 2010, str. 39-143, 331-419.

VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon 1996, str. 19-73.

Texty v Moodle

Přednášky v PPT.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK