Antropologie ekonomických a politických systémů - JSB568
Anglický název: Economic Anthropology and Theory of Political Systems
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3787
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB585
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus 121005.docx PODROBNÝ SYLABUS KURSU doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Jana Vojanová (05.06.2019)
Cílem kursu je poskytnout studentům základní přehled o klíčových problémech a tématech v ekonomické a politické antropologii. Studenti by si měli osvojit antropologický přístup ke zkoumání ekonomických a politických jevů a jejich vzájemnou provázanost a seznámit se s klíčovými antropologickými texty v této oblasti. Kurs vyžaduje aktivní přípravu na každou hodinu a zapojení studentů v hodině. Výuka probíraných témat probíhá ve značném rozsahu formou samostudia. Důraz je kladen jak na rozvoj individuálních schopností kritického čtení a interpretace probíraných témat (kontrolováno v jednotlivých hodinách a v průběžně vypracovávaných úkolech), tak i na osvojení si faktických znalostí obsažených v textech označených jako Základní literatura k celému kursu a schopnosti jejich aplikace (kontrolováno v závěrečné rozpravě).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Vojanová (05.06.2019)

Cílem kursu je naučit studující rozpoznat a interpretovat ekonomické a politické jevy ve vzájemné provázanosti a socikulturní podmíněnosti.

Literatura
Poslední úprava: Jana Vojanová (05.06.2019)

Základní literatura
GLEDHILL, JOHN. 2000. Power and its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics. London: Pluto Press. Str. 127 - 242
HANN, CHRIS - HART, KEITH. 2011. Economic Anthropology. History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity. Str. 55 - 162 

Doporučená literatura
WILK, RICHARD R. - CLIGGETT, LISA. 2007. Economies and Cultures. Foundations of Economic Anthropology. Westview Press
LEWELLEN, TED C. 2003. Political Anthropology: An Introduction. Praeger Publishers

Metody výuky
Poslední úprava: Jana Vojanová (05.06.2019)

Kurs probíhá formou přednášek a seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jana Vojanová (05.06.2019)

Studující mají povinnost se na každou hodinu seznámit se zadanou literaturou a v zadaných termínech odevzdávat průběžně vypracovávané úkoly.

Podrobné informace a požadavky k ukončení kursu jsou uvedeny na stránkách kursu v Moodle.

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F