PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální stratifikace a nerovnosti - JSB567
Anglický název: Social Stratification and Inequalities
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB004
Anotace
Poslední úprava: Bc. Růžena Smrčková (27.02.2022)
Kurz seznamuje studující s klíčovými debatami v rámci studia sociání stratifikace. Představuje klíčové pojmy rezonující ve výzkumu sociálních nerovnosti a diskuze v rámci stratifikačnho výzkumu. V rámci kurzu si budeme klást otázky po tom, jakým způsobem jsou sociální nerovnosti utvářeny. Je nerovnost „přirozenou“ součástí společnosti? Jakou roli v systému stratifikace hrají kategorie genderu, etnicity, sexuální orientace, tělesného z(ne)výhodnění či věku? Jakým způsobem sociální nerovnosti dopadají na život jednotlivce i organizaci společnosti?

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem kurzu je seznámit studující se základními formami sociálních nerovností a jejich sociologickými interpretacemi. Kurz mapuje klíčové debaty v rámci studia sociálních nerovností, se specifickým důrazem na kontext české společnosti. Zaměřuje se přitom na analýzu základů, reprodukce a dopadů sociální stratifikace a nerovností.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (15.09.2022)

Moodle ke kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7922

 

Zásady práce v kurzu:

-       Informujte mě ihned o jakýchkoliv nenadálých či očekávaných komplikací, které by mohly ovlivnit vaši schopnost práce v kurzu a dodržení zadaných termínů. Moje včasná informovanost (a zdůvodnění těchto problémů) je základním předpokladem toho, abychom je spolu mohli řešit a případně našli oboustranně uspokojivé řešení. 

 

Požadavky k úspěšnému zakončení kurzu

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je průběžná četba literatury zadané k jednotlivým setkáním, účast na přednáškách, zpracování dílčích esejí a složení závěrečné písemné zkoušky

 

Atestace

Závěrečné hodnocení kurzu je udělováno na základě zisku max 100 bodů z následujících úkolů:

1)      Zpracování 2 průběžných seminárních prací (odevzdání obou průběžných prací je nutnou podmínkou absolvování kurzu)

Studující v rámci kurzu zpracují 2 krátké eseje. U každého úkolu se předpokládá práce s odbornými zdroji (tj. studující se při své argumentaci opírají o konkrétní data, studie, teoretické práce…, které v textu náležitě citují).

 

1)    Esej v rozsahu 1,5-2 NS, ve které studující rozpracují reflexi jednoho z následujících témat: 

 

a.     Název projektu „Rozděleni svobodou“ evokuje, že česká společnost je rozdělená? Vnímáte existenci takovýchto rozdělení? Kde jsou jejich hranice a jaké mohou mít důsledky?

b.     Když posloucháte rozhovory s jednotlivými zástupci/kyně tříd identifikovaných v projektu „Rozděleni svobodou“, kde vidíte nejvýraznější (pokud nějaké) rozdíly mezi jejich zkušenostmi? Jaké aspekty podle vás nejvýrazněji definují odlišnosti jejich příběhů?

 

Deadline pro odevzdání: 16.11.2022, 9:00

Bodové hodnocení: max. 15 bodů. Práci odevzdávejte v elektronické formě do Moodle, kde také naleznete komentáře. Za pozdní odevzdání se studujícím strhává za každý den 2 body z hodnocení.

 

 

2)    Esej v rozsahu 3-4 NS ve které studující rozpracují reflexi jedné z následujících témat: 

 

a.     Do jaké míry mohou biologická vysvětlení poskytovat relevantní vodítka pro pochopení sociálních nerovností mezi lidmi?

b.     Kde vidíte největší problémy české společnosti v otázce sociálních nerovností? (Pracujte s konkrétními empirickými daty)

c.     Jakým způsobem je možné v současné společnosti pracovat s konceptem třídy (jak je možné definovat co „třída“ je a do jaké míry je třídní postavení důležité pro pochopení uspořádání současné společnosti)?

 

Esej by měla adresovat dílčí téma kurzu a dotýkat se následujících okruhů. Jedná se nicméně pouze o okruhy (tj. studující se mohou v rámci vybrané otázky věnovat dílčímu tématu). Je možné se rovněž domluvit na tématu, které nespadá pod zadané okruhy. Tuto možnost je ale potřeba diskutovat s vyučující před odevzdáním eseje.

 

Deadline pro odevzdání: 21.12.2022, 9:00

Bodové hodnocení: max. 30 bodů. Práci odevzdávejte v elektronické formě do Moodle, kde také naleznete komentáře. Za pozdní odevzdání se studujícím strhává za každý den 2 body z hodnocení.

 

V rámci eseje je hodnocen výběr relevantní literatury, její kritické zhodnocení a propojení s vlastními myšlenkami. Předpokládá se, že studující budou ve své práci pracovat s relevantními (!) prameny. 

 Jakákoliv forma plagiátorství je důvodem k neudělení zkoušky. Za formu plagiátorství v kurzu považuji i odevzdání práce či její části, která již byla odevzdána v jiném kurzu (pokud studující usilují o to zpracovávat téma, která již zpracovávali v jiném kurzu, jsou povinni toto vyučující sdělit a předložit ji k nahlédnutí práci se stejným tématem).  Při práci s literaturou doporučujeme řídit se citační normy Sociologického časopisu (http://sreview.soc.cas.cz/uploads/file_service/b93c01a31f8da94aff10fbe549818e0c/cs/Citacni_zasady_18072019.pdf)

Detailnější informace týkající se definice plagiátorství a toho, jak se mu vyhnout naleznete na: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

 

 

 2)      Závěrečný písemný test (formou otevřených otázek) z probírané látky a povinné literatury. Test proběhne v platformě Moodle

 Celkový počet získaných bodů za test je max. 55. 

Z testu je potřeba získat min. 30 % (tj. 16 bodů), jinak je nutné jej absolvovat znovu)

 

 

HODNOCENÍ

100 - 91

A

81 - 90

B

71 - 80

C

61 - 70

D

51 - 60

E

0 - 50

F

 

 

 

 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Základní literatura ke kurzu:

Bottero, Wendy (2004): Stratification: Social division and inequality. London: Routledge.

Šanderová, Jadwiga (2004): Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum.

 

Vincent, C., & Ball, S. J. (2007): „Making up'the middle-class child: Families, activities and class dispositions.“ Sociology 41 (6): 1061-1077.

Prokop, D. (2020): Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host. Pp.: 25-59.

Kašparová, I., & Souralová, A. (2014): „Od lokální k cikánské škole “: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis scholae 8 (1): 79-96.

Šmausová, Gerlinda (1999): „“Rasa“ jako rasistická konstrukce.“ Sociologický časopis 35(4): 443-446.

Nekorjak, Michal, Adéla Souralová, Klára Vomastková (2011): „Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností.“ Sociologický časopis 47(4): 657-680.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK