PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gender a společnost - JSB563
Anglický název: Gender and Society
Český název: Gender and Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 29 / 29 (29)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB365, JSB594
Je neslučitelnost pro: JSB365, JSB594
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)
Kurz představuje základy sociálně vědního studia genderu a hlavní teoretické přístupy, které se v této oblasti výzkumu prosazují jak na mezinárodním, tak domácím poli. Studující se seznámí s klíčovými koncepty uchopujícími genderové aspekty sociálních procesů na různých rovinách analýzy: 1) na mikro-úrovni jde především o procesy, které činí lidské bytosti genderované. Studující se obeznámí s koncepty jako genderová identita, genderová socializace, genderové role a s genderovými aspekty sociálních interakcí. 2) Na další úrovni se kurz soustředí na stěžejní sociální instituce v lidském životním cyklu, jako je například rodina, škola, trh práce, zdravotnictví či politika.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Cílem kurzu je seznámit studující se základními koncepty studia genderu a představit gender jako komplexní kategorii, která prochází všemi rovinami života ve společnosti a protíná se s dalšími rovinami z(ne)výhodnění. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (06.02.2022)

 organizace kurzu v LS 2022

Pro studující kurzu Gender a společnost probíhá kurz prezenčně. V případě, že se nebudete moci výuky prezenčně zúčastnit, je možné využít online připojení (odkaz bude k dispozici v Moodle a SIS). 

Kurz má aktivní stránky v Moodle, kde jsou uveřejněné detailní informace k organizaci kurzu a studijní matetiály: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9111

Do Moodle mohou být průběžně přidávány další studijní materiály.  O vložení takovýchto materiálů vás budeme vždy dopředu informovat emailem.

Informujte nás ihned o jakýchkoliv nenadálých či očekávaných komplikací, které by mohly ovlivnit vaši schopnost práce v kurzu a dodržení zadaných termínů. Naše včasná informovanost (a zdůvodnění těchto problémů) je základním předpokladem toho, abychom je spolu mohli řešit a případně našli oboustranně uspokojivé řešení.

 

Podmínky zakončení předmětu

1)     Aktivní příprava, účast a práce na hodinách

2)      2 průběžné písemné úkoly v rámci semestru

a.       Písemná reflexe části zadané knihy v rozsahu cca 2 NS (15%)

b.      Krátká esej diskutující zvolenou otázku adresovanou v kurzu v rozsahu 3 - 4NS (25%)

3)      Písemný test mapující znalost základních pojmů z přednášek a povinné literatury (60%)

+ v průběhu kurzu je možné absolvovat doplňující úkoly, které umožňují studujícím získat dodatečné body (tyto úkoly jsou dobrovolné a budou s dostatečným předstihem oznámeny na setkáních a v rámci Moodle)

 

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018):

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Základní literatura ke kurzu:

Baron, B. a H. Kotthoff (eds). 2001. Gender in Interaction. Perspectives on femininity and masculinity in ethnography and discourse. Amsterdam/ Philadephia: John Benjamins Publishing Co.

Holmes, M. 2009. Gender and Everyday Life. London: Routledge.

Renzetti, C. a D. Curran. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Saini, A. 2018. Od přírody podřadné. Jak s věda mýlila v ženách. Praha: Academia.

Wharton, A. 2005. The Sociology of Gender. An Introduction to Theory and Research. London: Blackwell Publishing.

 

Doporučená a doplňující literatura

ABC feminismu. 2004. Brno: Nesehnutí.

Fafejta, M. 2016. Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál.

Fausto-Sterling, Anne (2000): Sexing the Body. New York: Basic Books.

Jarkovská, L. 2014. Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Pascoe, C. J. 2011. Dude, you're a fag. University of California Press.

Meadová, M. 2010. Pohlaví a temperament ve třech primitivních společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Přednáška (s důrazem na podněcování aktivního zapojování studujících do diskuze), seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)
Úspěšné zpracování průběžných úkolů. Znalost přednášené látky a povinné literatury uvedené k jednotlivým přednáškám a seminářům.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (25.01.2022)

Sylabus:

týden 1: Seznámení s průběhem kurzu. Úvod do sociálních studií genderu. Základní koncepty. Gender, pohlaví a sexualita v každodenním životě. Kulturní variabilita genderu.

týden 2: Teorie sociálního konstruktivismu. Gender a pohlaví v teoriích biologického determinismu.

týden3: Teorie genderové socializace

týden 4:  Koncept genderových rolí. Femininita. Maskulinita

týden 5: Gender a sexualita

týden 6: Genderové aspekty pandemie Covid-19

týden 7: Rodina jako genderovaná sociální instituce

týden 8: Gender a média

týden 9: Gender ve škole

týden 10: Gender na trhu práce. Genderová segregace. Nerovné odměňování.

týden 11: Gender a zdraví

týden 12: Gender/rasa/etnicita/vzdělání a další – propojení nerovností?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK