Praktika z kvantitativního výzkumu II - JSB562
Anglický název: The Practice in Quantitative Research II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB024
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.02.2022)
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených
dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních
projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno
prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

Požadavky na udělení zápočtu:
Jednotlivé týmy analyzují data ze svého subtématu, připraví prezentaci výsledků a odpovídající část závěrečné
zprávy. Zápočet je udělen celému týmu.

Skupina životní prostředí (Tomáš Dvořák)
Výuka v letním semestru 2021/2022 bude probíhat PREZENČNĚ.


Skupina Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků (M. Nekola)
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Tento semestr dokončíme společný dotazník v Limesurvey a spustíme sběr dat. Poté provedeme čištění dat a připravíme datový soubor pro analýzu. Každý tým analyzuje data na základě projektů z předchozího semestru. Zápočet bude udělen za zpracování výzkumné zprávy a její prezentace na závěr semestru.
Moodle stránka kurzu zůstává stejná: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10196
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.02.2022)

* Stručná anotace předmětu:

Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno (hodinovou) prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

 

Skupina Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků (M. Nekola)
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Tento semestr dokončíme společný dotazník v Limesurvey a spustíme sběr dat. Poté provedeme čištění dat a připravíme datový soubor pro analýzu. Každý tým analyzuje data na základě projektů z předchozího semestru. Zápočet bude udělen za zpracování výzkumné zprávy a její prezentace na závěr semestru.
Moodle stránka kurzu zůstává stejná: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10196


* Realizované vlastní výzkumy v posledních pěti letech (rozsah zhruba 900 dotázaných, šetření prováděno na pražských i mimopražských školách)

Aspirace a sny, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Ekonomické chování, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Student jako člověk politický, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Životní styl a subkultury mládeže, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011
Postoje ke spotřebě, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010
Názorové stereotypy, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010
Profesní orientace, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010
Chudoba a bohatství, studenti 2.ročníků středních škol, 2009
Přenos hodnot v rodině, studenti 2.ročníků středních škol, 2009
Důvěra a sebedůvěra, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008
Bezpečnost v naší společnosti, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008
Volný čas, kultura a subkultury mládeže, studenti 2.ročníků středních škol a učilišť, 2008
Televize a reklama, zdraví a nemoc, kouření a alkohol, žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007
Rodina, škola, kamarádi, , žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007
Aspirace studentů 3. ročníků středních škol, 2006
Každodennost studentů 3. ročníků středních škol, 2006
Postoje studentů 3. ročníků středních škol nerovnostem ve společnosti, 2006