Dějiny sociální antropologie - JSB558
Anglický název: History of Social Anthropology
Český název: Dějiny sociální antropologie
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4989#section-0
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: JSB502
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)
Jednosemestrální kurs seznamující s vybranými osobnostmi a tématy britské sociální antropologie, americké kulturní antropologie a francouzské etnologie do 60. let 20. století. V kursu nenabízíme prosté lineární vyprávění o dějinách antropologického myšlení. I když se takovéto schematičnosti (spíše z didaktických a praktických důvodů) zcela nevyhýbáme, naše hlavní ambice leží jinde. Chceme v něm ukázat, že mnohá antropologická témata i přístupy k jejich řešení, která bývají již většinou považována za "klasická", jsou dodnes předmětem zájmu společenských věd stejně jako součástí našeho intelektuálního arzenálu, jehož prostřednictvím rozumíme světu kolem nás. Dějiny sociální antropologie, jak je představujeme v tomto kursu, nám tak nejsou pouze souhrnem přednášek o tom, co si kdo kdy myslel a napsal, ale především prostředkem k poučenému komentování naší současnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)

Cílem kursu je naučit studenty rozumět současnosti ve vztahu k dějinám antropologického myšlení a jeho tématům. Dějiny oboru jsou představeny jako otevřený proces, který nelze plně ohraničit škatulkami myšlenkových škol. Takto jsou dějiny sociální antropologie vysvětlovány nejenom ve vtahu k jeho "mrtvým klasikům", ale především s přesahem do současného antropologického a politického myšlení.

Literatura
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)

Doporučená literatura k celmu kursu

BARNARD, Alan. 2000. History and Theory in Anthropolgy. Cambridge: Cambridge University Press.

Podrobný a průběžně aktualizovaný seznam literatury je dostupný v Moodle na stránkách kursu zde.

Metody výuky
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)

Přednášky, seminární výuka.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (01.02.2022)

Znalost základní literatury.

Znalost literatury uvedené k jednotlivým přednáškám a seminářům jako Povinná četba.

Průběžné plnění zadaných úkolů v požadované kvalitě a rozsahu (viz. stránka kursu v Moodle).

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Sylabus
Poslední úprava: Helper (22.08.2019)

Rozvrh témat je pouze orentační, aktuální sylabus je dostupný na stránkách kursu v Moodle zde.

Týden 1
Evolucionistické myšlení (James G. Frazer). Hierarchie a dominance. Liberální demokracie a konec dějin (Francis Fukuyama)

Týden2
Bronislaw Malinowski. Teoretická východiska zúčastněného pozorování, konstrukce antropologického terénu

Týden 3
Zrod britského funkcionalismu. Alfred Reginald Radclife-Brown a studium příbuzenství jako studium sociální struktury. Nepotismus v moderních společnostech (Bush)

Týden 4
Edward Evan Evans-Pritchard a vrcholný funkcionalismus

Týden 5
Zrod manchasterské školy. Max Gluckman. Sociální situace, konflikt a dynamická rovnováha

Týden 6
Edmund Leach: od kultury k sociální struktuře

Týden 7
Zrod moderní francouzské etnologie. Émile Durkheim, Marcel Mauss. Sociální fakt, totální sociální fakt. Kategorizace

Týden 8
Margaret Meadová versus Derek Freeman. Kulturní determinismus a výzkumnická situovanost

Týden 9
Ruth Benedictová a vzorce kultury. Samuel P. Huntington a střet civilizací

Týden 10
Od strukturalismu Clauda Lévi-Strausse ke kognitivní antropologii a antropologii přírody Philppa Descoly

Týden 11
Marshall Sahlins: preskriptivní a performativní struktura