Bakalářský seminář II. - veřejná politika - JSB549
Anglický název: BA seminar II. - public policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)
Seminář je určen pro studenty/ky bakalářského programu Politologie a veřejná politika.

Podoba semináře se liší podle katedry, na které píšete BP.
1) Pro studující, kteří mají bakalářskou práci zadanou na veřejněpolitické (sociálněpolitické) téma a vedenou některým z členů Katedry veřejné a sociální politiky, je určen seminář vyučovaný v týdenním režimu (podrobněji viz přiložený soubor).
2) Studující, kteří píší práci na politologické téma, resp. mají vedoucího z KP, mají seminář v režimu samostudia a konzultací s vedoucím, kteří také stvrzují možnost zapsat zápočet na základě náležitého pokroku na BP (pro podrobnosti konzultujte s J. Fraňkem).
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (28.10.2019)

Předmět je zakončen zápočtem, pro jehož získání je třeba:

Pro studenty píšící bakalářkou práci na KVSP:

- odevzdat bakalářskou práci NEBO mít zpracovánu významnou část BP včetně sebrání dat a jejich analýzy;

- prezentovat hlavní zjištění a předběžné závěry BP na semináři;

- aktivně se účastnit seminářů NEBO pravidelně reportovat o svých pokrocích.