PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rodinná politika - JSB547
Anglický název: Family Policy
Český název: Rodinná politika
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSM609
Je neslučitelnost pro: JSM609
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)
Kurs je věnován vývoji, proměnám a současné podobě rodinné politiky v České republice v mezinárodním kontextu. Kurs se dále zaměřuje na rozbor zejména evropských modelů rodinných politik, jejich společné a specifické rysy, dané historickým vývojem a vazbou na systémy sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována demografickým, sociologickým, ekonomickým a politickým souvislostem relevantním pro rozhodování o prioritách rodinných politik.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (19.03.2021)

Přednášky: Mgr. Karolína Dobiášová

Semináře:  Mgr. Kamila Vlčková, Mgr. Jitka Čampulková, Mgr. Kateřina Tůmová, Bc. Alžběta Mixová, Bc. Filip Pluhař

Více informací, literatura, informace pro studenty jsou na Moodlu.

Přednásky budou probíhat přes Zoom nebo studenti obdrží nahrávky přednášek.

Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/95387041995?pwd=VTQ4ZTZiU2FqN0dhYjdRNnJQSDRKUT09

Heslo: 073581

ID: 953 8704 1995

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (14.02.2021)

Výsledné hodnocení studenta bude probíhat na základě součtu bodů za realizace pilotní sondy do života českých rodin, seminární práci  a za písemnou zkoušku formou testů. 

Bodové hodnocení v předmětu Rodinná politika (maximální počty bodů):

 • Realizace minisondy: odevzdaný scénář rozhovoru, odevzdaný přepis rozhovoru, příprava ppt prezentace výsledků sondy a její přednesení na semináři .....20 bodů
 • Příprava na diskusní semináře...10 bodů (2 x 5 bodů)
 • Seminární práce.....25 (nutno alespoň 13 bodů)
 • Testy.......45 (nutno minimálně 23 bodů)
 • Celkem mozno získat maximálně ...........100 bodů (způsob hodnocení níže)


Klasifikace probíhá v souladu s opatřením děkanky č. 17/2018 “Užívání klasifikace A-F na UK FSV" (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). 

Stupeň                      Body 

A – výtečně                 91 – 100

B – velmi dobře           81 – 90

C – dobře                    71 – 80

D – uspokojivě             61 – 70

E – dostatečně             51 – 60

F – nedostatečně           0 – 50 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)

Základní studijní literatura:

Kuchařová, V. a kol. česká rodina na počátku 21. století, Praha: Slon, 2019
Doing Better for Families, OECD 2011
KŘÍŽKOVÁ, A a kol.: Práce a péče, Praha: SLON, 2008, s.163
KOCOURKOVÁ, J., RABUŠIC, L.: Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: SPRINT, 2006, (kap. I.5., II.3. - II.5.), s. 66-80, 107-158
KURONEN, M.: Research on Families and Family policies in Europe. State of the Art. Family Platform 2010, 124 s.
MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J.: Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice, Brno: Masarykova Univerzita, 2005, s.79
MOŽNÝ, I.: Rodina a společnost, Praha: SLON, 2008, 2. upravené vydání, (kapitola 1., 7., 9., 10.), s. 13-27, 175-203, 233-288
MUNKOVÁ, G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2005, (kap. IV. - VIII.), s.71-151
Národní zpráva o rodině 2004, MPSV 2004
Národní koncepce rodinné politiky, MPSV 2005

Aktualizovaná koncepce rodinné politiky, MPSV 2019

TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, H.: Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v ČR. Brno: MUNI Press, 2009 (kap. I. a II.), s. 17-156
Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, MPSV 2008

Doporučená literatura:

NEŠPOROVÁ, O.: Rodiny přistěhovalců I., Praha: VÚPSV, 2007, 62 s.
NEŠPOROVÁ, O., KUCHAŘOVÁ, V.: Rodiny přistěhovalců II., Praha: VÚPSV, 2009, 131 s.
KOFROŇ, P.: Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 - 2009, Praha: VÚPSV, 2010, 72 s.
HORA, O., KOFROŇ, P., SIROVÁTKA, T.: Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC, Brno: VÚPSV, 2008, 67 s.
ŠŤASTNÁ, A.: Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích, Praha: VÚPSV, 2009, 131 s.
Demografie, ročník 51, číslo 4, 2009
KUCHAŘOVÁ, V., SVOBODOVÁ, K. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. 1. vyd. Praha : VÚPSV, 2006. 57 s.

Další odborné články a výzkumné zprávy budou doporučeny v závěru každé přednášky.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)

Program kurzu Rodinná politika 2020/2021 letní semestr: 

Přednásky budou probíhat přes Zoom nebo studenti obdrží nahrávky přednášek. První přednáška je online na Zoom.

Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/95387041995?pwd=VTQ4ZTZiU2FqN0dhYjdRNnJQSDRKUT09

Heslo: 073581

ID: 953 8704 1995

  • 16.2. 1. Přednáška - Představení kurzu. Vymezení rodiny a rodinné politiky.
  • 23.2. Volno - Domácí práce – příprava minisondy do života českých rodin a scénář rozhovoru
  • 2.3. 2. Přednáška - Rodinná politika v České republice - historický vývoj a současnost. 
  • 9.3.  3. Přednáška – Tvorba koncepce rodinné politiky. Práce na MPSV v oddělení rodinné politiky. Host z MPSV
  • 16.3. 4. Přednáška - Rodinná politika ve vztahu k rodinám se specifickými potřebami.
  • 23.3. Seminář 1: Diskusní seminář k tématům české rodinné politiky
  • 30.3.  5. Přednáška - Sociálně politické modely rodinných politik, modely welfare state se zaměřením na gender a rodinu. Rodinná politika na úrovni EU. Rodinná politika ve Velké Británii.
  • 6.4. 6. přednáška - Host z MPSV (rodinná politika na lokální úrovní nebo funkce OECD v rodinné politice)
  • 13.4.  7. Přednáška - Rodinná politika v Německu. 
  • 20.4.  Seminář 2: Výsledky pilotní sondy do života českých rodin s dětmi. Prezentace studentských týmů. 
  • 27.4. 8. Přednáška - Rodinná politika ve Francii.
  • 4.5. 9. Přednáška - Rodinná politika v severských státech. 
  • 11.5. Seminář 3: Diskuze k systému ochrany dětí v Norsku a dalším aktuálním tématům rodinné politiky v zemích EU. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK