PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analýza dat v SPSS - JSB537
Anglický název: Analysis of data in SPSS
Český název: Analýza dat v SPSS
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 144 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Vyučující: Bc. Ondřej Lacina
PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.
Bc. Růžena Smrčková
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Mgr. Kateřina Šafářová
Neslučitelnost : JSB538
Je neslučitelnost pro: JSB538
Je záměnnost pro: JSB018, JSB029
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (05.10.2022)
Výuka přednášek v ZS 2022 probíhá prezenčně, je možné se připojit též online.
Cvičení jsou standardně v SPSS, výjimkou je cvičení v úterý v 11.00, které navazuje na výuku R v rámci předchozích předmětů a vše je procvičováno v prostředí R (zejména v R Commanderu).

Cvičení probíhají vždy prezenčně v místnosti 308 (cvičení Soukupa ve 315) od prvního týdne v říjnu (tj. od 4.10.), informace dostanete hromadně emailem.
Přednášky v online formě probíhají přes odkaz:
https://cesnet.zoom.us/j/4677639176?pwd=dVAyWkJISGRrOGp2ZUJRc0I2Y3p2UT09
Vždy se pořizuje nahrávka, umístěna je na Google disku (viz níže). Kompletní sada přednášek z dřívějších let včetně opakovacích přednášek je též na YT kanálu ISS.

Materiály ke cvičením, výstupy ze cvičení a nahrané přednášky jsou na sdíleném disku: https://drive.google.com/drive/folders/1K27wX0UEFA4Cs2BpOi3AewXup88oxTop?usp=sharing

Na cvičeních se 7. a 12. týden píší průběžné testy, které jsou součástí celkového hodnocení.

Kurz navazuje na kurz Úvod do statistiky a rozvíjí dovednost analýzy dat a rozšiřuje znalosti analytických metod. Cvičení jsou vedena na počítačích v prostředí SPSS, kde studenti analyzují data z reálných sociologických šetření. Z každého cvičení je zadán domácí úkol, které studenti SOSA a SOSP mohou dobrovolně odesílat k hodnocení (pro studenty PVP jsou úkoly povinné, viz hodnocení níže).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (28.09.2022)

V průběhu semestru je dvakrát psán na cvičeních test (nutno splnit každý min. na 70%, možnost 1x opakovat v průběhu zkouškového období). Na konci předmětu se skládá zkouška z odpřednášené látky (písemná, online test v Moodle). Termíny zkoušky jsou vypisovány v SIS UK, v případě dvojího neúspěchu u zkoušky se koná ústní zkouška před komisí.
Výsledná známka se stanoví jako vážený průměr jednotlivých částí (průběžné testy a ústní zkouška):
40 % průběžné testy (hodnoceny souhrnně 0-100 %)
60 % zkouška (hodnocena 0-100 %), minimum u zkoušky je 50 %
Výsledná klasifikace: 51-60 % (E), 61-70 % (D), 71-80 % (C), 81-90 % (B) a 91 % a více (A)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (28.09.2022)

Kurz navazuje na kurz Úvod do statistiky a rozvíjí dovednost analýzy dat a rozšiřuje znalosti analytických metod. Cvičení jsou vedena na počítačích v prostředí SPSS resp. R (Út 11.00), kde studenti analyzují data z reálných sociologických šetření. Z každého cvičení je zadán domácí úkol, které studenti SOSA a SOSP mohou dobrovolně odesílat k hodnocení (pro studenty PVP jsou úkoly povinné, viz hodnocení níže). V průběhu semestru je dvakrát psán na cvičeních test (nutno splnit každý min. na 70%, možnost 1x opakovat v průběhu zkouškového období). Na konci předmětu se skládá zkouška z odpřednášené látky (písemná). Termíny zkoušky jsou vypisovány v SIS UK, v případě dvojího neúspěchu u zkoušky se koná ústní zkouška před komisí.
Výsledná známka se stanoví jako vážený průměr jednotlivých částí (průběžné testy a ústní zkouška):
40 % průběžné testy (hodnoceny souhrnně 0-100 %)
60 % zkouška (hodnocena 0-100 %), minimum u zkoušky je 50 %
Výsledná klasifikace: 51-60 % (E), 61-70 % (D), 71-80 % (C), 81-90 % (B) a 91 % a více (A)


Poznámka: Studenti oboru PVP neskládají zkoušku, pro získání zápočtu ale musí splnit požadavky na domácí úkoly (nutno odeslat 5 úkolů a z nich získat dohromady min. 70 % a dále získat 70 % z každého průběžného testu).
Každý úkol je hodnocen od 0 do 10 bodů, pro zisk 70 % z 5 úkolů je tedy třeba získat minimálně 35 bodů.

Povinná literatura:

Rabušic, Soukup, Mareš. Statistická analýza sociálněvědních dat v SPSS. 2019. muniPRESS, Brno.

 

Soukup, P., Rabušic, L. 2007. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd - statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 43 (2): 379-395
(online zde: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/15-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2007/201)
Hendl J. 2014. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál
Hebák
Manuál k SPSS (dostupný přímo z IBM SPSS)
Sylabus kurzu
1. Seznámení s SPSS - 3 okna (data, syntax, výstup). Základní ukázka dat, logika promenné, jejich popisky. Generování základních statistik (FRE, DES VAR, EXAMINE). Příprava nových proměnných (RECODE, COMPUTE). Definice chybějících hodnot (MIS VAL). (dodatek II učebnice)
2. Závislost ordinálních proměnných. Spearmanův a Kendallův koeficient. Možnosti použití statistických metod pro ordinální proměnné. (kapitola 9)
3. Závislost kardinálních proměnných. Párová a dílčí korelace. Testy a intervaly spolehlivosti, Bonferroniho korekce. (kap. 9, 10)�
4. Zopakování jednoduché regrese a rozšíření na vícenásobnou regresi-práce s kategoriálními vysvětlujícími proměnnými (umělé proměnné). Nesplnění požadavků klasického lineárního modelu (multikolinearita)-identifikace a možná řešení. (kap. 11,12)
5. Porovnání průměrů pro jednu a  dvě skupiny, t-testy a jejich neparametrické obdoby.

6. Porovnání průměrů ve více skupinách, analýza rozptylu a její neparametrické obdoby.

7. Faktorová analýza aneb hledání skrytých faktorů. Předpoklady použití, alternativy při nesplnění. Určení počtu faktorů. Prvotní řešení a možnost rotace, tvorba typů, kontrola a tvorba škál. Exkurz-reliabilita škál a její měření.Možnosti rotace faktorů a pojmenování faktorů. Využití faktorových skóre v dalších statistických metodách. (kap. 13)

8. Tabulky a grafy pro prezentaci výsledků. Třídící a tříděné proměnné. Ukázky modulu Custom Tables. (dodatek I)

9. Seskupovací analýza, podstata metody, seskupování případů a proměnných. Metody měření vzdáleností ve vícerozměrném prostoru. Hierarchické seskupování. Metody měření vzdálenosti mezi shluky. Standardizace proměnných. Výstupy seskupování, určení příslušnosti a využití klasifikace v dalších statistických metodách. "Rychlá" seskupovací analýza-K-means cluster-podstata procedury, možnosti využití. (kap. 14)

10. Příprava datového souboru - logické čištění dat, práce s filtry. Využití příkazů IF a DO IF. SORT, SPLIT FILE,SELECT, TEMPORARY.Agregace dat. Spojování dat - připojování proměnných a případů, praktické využití. (kap. 6, dodatek II). Vytváření nových proměnných. Tvorba součtových škál. Kontrola reliability a validity škál. Ukázky některých známých škál (Srole, anomie, LP). Načítání určitého typu odpovědí v baterii. (dodatek II a III, 3.3)

11. Chybějící hodnoty-důvody vzniku. Definice v SPSS a práce s chybějícími hodnotami. Analýza chybějících hodnot a jejich dopad na výsledky. Možnosti náhrad chybějících hodnot (speciální nabídky v regresi a faktorové analýze). Vážení dat a tvorba vah. (kap. 6)

12. Náhodné a nenáhodné výběry a používání statistiky. Úplná zjišťování v ČR. Problematika malých výběrů, výběry z malých základních souborů. (článek Soukup, Rabušic)
V závorkách je uvedeno, kde v textu Mareš, Rabušic, Soukup téma pojednáno a dle toho bude zkoušeno.

Cvičení slouží k praktickému nácviku probíraných analytických metod na datech v SPSS a Excelu.
Poznámka: Studenti oboru PVP neskládají zkoušku, pro získání zápočtu musí splnit požadavky na domácí úkoly a průběžné testy.

Upozornění: Na kurz navazuje pro studenty SOSP a SOSA státní zkouška z analýzy dat (pravidelně konaná v lednu a květnu). Student se může státní zkoušky účastnit již po absolvování předmětu Analýza dat v SPSS a Úvod do statistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK