PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologického myšlení - JSB530
Anglický název: Thinking sociologically - an introduction
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HS]
Počet míst: 135 / 104 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Petr Hanzal
Mgr. Barbora Jiřičková
Mgr. Barbora Procházková
Mgr. Simona Rutová
Ecem Nazlı Üçok
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB001
Záměnnost : JSB001
Je neslučitelnost pro: JSB001
Je prerekvizitou pro: JSB003, JSB550
Je záměnnost pro: JSB001
Ve slož. prerekvizitě: JSB023
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D. (13.09.2022)
Kurz seznamuje studenty prvního semestru se studijním oborem a s povahou vysokoškolského sociálněvědního studia. Účastníci si osvojí základní principy sociologického uvažování a porozumí vztahu sociologie a společnosti. Do sociologické práce budou uvedeni nejprve tématicky vymezenými přednáškami, na nichž jim budou představeny vybrané myšlenky a přístupy ke studiu společenských jevů. Studenti se naučí číst a diskutovat odborný text a postupně začnou využívat odborné sociologické vědění k interpretaci sociální reality. Tyto vědomosti budou používat při výzkumu svých prvních kroků a zkušeností na vysoké škole formou deníkových záznamů a jejich sociologické analýzy. Postup svých výzkumů budou sdílet a diskutovat v seminářích; nejvýznamnější zjištění budou představena na závěrečné minikonferenci, která poslouží jako zdroj námětů a zpětné vazby k zamýšleným závěrečným pracím studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D. (13.09.2022)

1. Porozumět cílům, způsobům práce a možnostem sociologie

2. Rozvíjet schopnost používat vybrané sociologické pojmy a vztahovat je k pozorované skutečnosti

3. Zvládnout základy intelektuální práce – aktivní četba odborné literatury, diskuze a prezentace na seminářích a spolupráce na výsledné seminární práci

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D. (16.09.2022)

Podmínky udělení zápočtu 

Kurz je zakončený zápočtem, o kterém rozhoduje vedoucí semináře. K získání zápočtu je nutné:

1.       Aktivní účast na seminářích (povolena je jedna neodůvodněná absence): může se změnit v závislosti na bezpečnostních opatřeních spjatých s COVID-19 

2.       Přijetí 9 týdenních úkolů do Sociologických deníků

3.       Účast na minikonferenci a spolupráce ve skupině

4.       Přijetí seminární práce (2500-3000 slov) (v individuální seminární práci student/ka představí postup a výsledky analýzy sociologicky relevantních aspektů ze svého Sociologického deníku)

Hodnocení

O přijetí/nepřijetí úkolu a udělení zápočtu rozhoduje vedoucí semináře. Hodnocení jednotlivých úkolů je slovní (formou komentáře v Moodle, či sdělené na semináři). Týdenní úkol nebo seminární práce musí být v případě nepřijetí opraveny dle instrukcí vedoucích seminářů a dodány do určeného termínu. Student má nárok na dvě opravy; třetí nepřijetí libovolného týdenního úkolu, nebo seminární práce vede k neudělení zápočtu. Pozdní odevzdání úkolu se počítá jako jedno nepřijetí.  

Kritériem hodnocení účastníka kurzu bude tvořivost a důslednost při psaní deníku, schopnost reagovat na podněty vedoucích seminářů a přenášejících, aktivní účast na seminárních diskuzích a schopnost sociologické interpretace informací z deníků v seminární práci. 

Termíny odevzdání týdenních prací 

1.       Týdenní úkoly do Sociologického deníku se odevzdávají vždy v neděli do 12:00 do příslušné složky v Moodle

2.       Zadání úkolu na další týden bude přístupné v Moodle vždy v neděli od 12:00

3.       Termín odevzdání závěrečné seminární práce v průběhu zkouškového období blíže určí vedoucí semináře

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D. (14.09.2022)

Přednáška 1: Úvod do sociologického myšlení

Doporučené zdroje:

·       Bauman, Zygmunt. 2015. Tohle Není Deník. Praha: Academia.

·       Projekt amerického sociologa Andrewa Abbotta „Barabara Celarent: Varieties of Social Imagination“ (dostupné na: http://home.uchicago.edu/~aabbott/barbara.html)

·       The Sociological Review Magazine (sociologický magazín pro široké publikum, dostupné na: https://thesociologicalreview.org/magazine/)

·       Petrusek, Miloslav (2006) „Úvod k sociologii soudobých společností“ in: Společnosti Pozdní Doby. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Přednáška 2: Univerzita

Povinná:

·       Shils, E. (2015) „Idea univerzity: Překážky a možnosti v dnešní společnosti.“ In Chotaš J., Prázdný A., Hejduk T. et al (eds.). Moderní univerzita: ideál a realita. Praha: Filosofia, str. 384-39

·       Delanty, Gerard (1998) “The Idea of the University in the Global Era: From Knowledge as an End to the End of Knowledge?” Social Epistemology: A Journal of Knowledge, Culture and Policy 12(1):3–25. doi: 10.1080/02691729808578865.

Doporučená:

·       Hejduk, T. (2015) „Edward Shils: Idea univerzity a střet všedního s povznášejícím“. In Chotaš J., Prázdný A., Hejduk T. et al (eds.). Moderní univerzita: ideál a realita. Praha: Filosofia, 266-283.

·       Burrawoy. „The public university – a battleground for real utopias“ (dostupné na: http://burawoy.berkeley.edu/)

·       Delanty, Gerard (2001) Challenging Knowledge: The University in the Knowledge Society. SRHE, Open University Press.

Přednáška 3: Sociologie

Povinná:

Merton, R. K. (2000) „Sebenaplňující se proroctví.“ In: Studie ze sociologické teorie. Praha: Sociologické nakladatelství, str. 196-219.

Doporučená:

Bauman, Z. (1996) Myslet sociologicky. Praha: Slon. 

Přednáška 4: Sociologické pojetí modernity

Povinná:

·       Keller, Jan: E. Durkheim a jeho pojem sociálního faktu (odkaz v Moodle)

·       Millgram: Poslušnost vůči autoritě – výběr (odkaz v Moodle)

Doporučená:

Přednáška 5. Od sociologického myšlení k sociologickému psaní

Povinné zdroje:

https://knihovna.fsv.cuni.cz/rady-navody/jak-proc-citovat

Doporučená literatura k celému kurzu

·       Bauman, Zygmunt (2002) Postmoderní osobnostní vzorce in Bauman. Úvahy o Postmoderní Době. Praha: Slon.

·       Giddens, Anthony (1998) Důsledky modernity. Praha: SLON

·       Matthewman, Steve, and Kate Huppatz. 2020. “A Sociology of Covid-19.” Journal of Sociology. doi: 10.1177/1440783320939416.

·       Mills, C. Wright (2008) „Intelektuální mistrovství“ in: Sociologická Imaginace. Doslov a životopis Miloslav Petrusek, Praha. 211-288

·       Ritzer, G. (1996) „Iracionalita racionality“. In: Mcdonaldizace společnosti. Praha: Academia, str. 118-134.

·       Simmel, G. (2006) „Peníze v moderní kultuře“. In: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, str. 7-25.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK