PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do empirického výzkumu pro sociology - JSB529
Anglický název: Introduction to Empirical Social Research for Sociologists
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 111 (170)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Vyučující: Bc. Kamila Dzuriková
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Bc. Jakub Haman
Mgr. Petr Hlavička
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Bc. Jan Kašík
Mgr. Ing. Dana Lipová
Bc. Anna Maxová
Bc. Kamila Nečasová
Mgr. Barbora Procházková
Mgr. Filip Rybín
Bc. Matěj Tikal
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB012
Je neslučitelnost pro: JSB012, JSM692
Je prerekvizitou pro: JSB131, JSB132
Ve slož. prerekvizitě: JSB014, JSB015, JSB023
Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB998
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)
Cíle předmětu:
1. Osvojit si základní znalosti metod a metodologie sociologického a sociálního výzkumu. Důraz je kladen na pochopení fází výzkumu, metod, technik a postupů v celku procesu výzkumu.
2. Procvičit postup při formulaci výzkumného problému, stanovení hypotéz a výběru metod zkoumání. Vysvětlit význam přípravy výzkumného šetření a jeho projektu. Na příkladech ukázat podmíněnost výsledné kvality výzkumného šetření bezchybnou přípravou výzkumné akce.
3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Charakteristika studia:
Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně (od poloviny semestru čtyř hodin týdně), cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury. Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních. Na závěr semestru student/ka zpracuje s využitím opravených úkolů ze cvičení závěrečnou projektovou semestrální práci (cca 10-12 str.). Podle potřeby konzultuje student s asistentem a s přednášejícím.

Průběžné hodnocení: Odevzdávání úkolů na cvičeních, v polovině listopadu bude hodnocen výsledek krátkého písemného testu z dosud probrané látky. V závěru semestru bude hodnocena projektová seminární práce a delší závěrečný písemný test.

Ukončení předmětu: Zkouška bude sestávat z hodnocení projektové seminární práce a závěrečného písemného testu z obou částí přednášek. Nejlepší seminární práce budou bonifikovány. Úspěšné složení zkoušky je nutnou podmínkou pro zapsání kurzů JSB015 Kvantitativní metody výzkumu a JSB014 Kvalitativní metody.
Jednotlivé úkoly k ní budou studentům zadány na cvičeních!

Osnova práce ve cvičeních (bude přesně specifikováno v rámci cvičení):
1. sepsat tři výzkumné problémy; pro každý výzkumný problém sestavit tři pracovní hypotézy
2. pro zvolený problém zkonstruovat 6 kompletních znaků (2 nominální, 2 pořadové, 2 číselné)
3. pro všechny znaky vytvořit otázky pro standardizovaný rozhovor nebo pro dotazník (min. 12 otázek)
4. přidat smysluplné identifikační otázky a sestavit dotazník – záznamový arch pro standardizovaný rozhovor (15-20 otázek)
5. provést 10 rozhovorů, pořídit jejich záznam a sepsat zprávu z pilotáže
6. odevzdat editovaný soubor všech úkolů s návazností jednotlivých etap jako projektovou seminární práci

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Základní literatura:

Adamec, Č.: Formulace otázek a konstrukce dotazníku. In: Dotazník v sociologickém výzkumu. Československá sociologická společnost při ČSAV 1976 s. 3- 22
Babbie, E.R.: The Practice of Social Research. Belmont- California USA, Wadsworth Publ.Comp.
(10th ed.) 2004, kap. 1, 2, 4, 5, 7, 15
Becker, H. S. Tricks of the trade: How to think about your research while you're doing it. University of Chicago Press, 2008.
Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000.
Hakim, C. Research Design. London, Allen& Unwin 1987
Jeřábek, H. Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Lazarsfeldova výzkumná dílna. Naše společnost. (Bulletin CVVM), 2005, č.2, str. 20-24. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=nase_spolecnost&r=1&offset=102&shw=100048
Jeřábek, H.: Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. In: Novák, M. a kol.: Úvod do studia politiky. Praha, Slon 2012, str. 433-467
Jeřábek,H.: Úvod do sociologického výzkumu. (skriptum) Praha, Univerzita Karlova 1992; přístupno elektronicky:
Kaufmann, J-C. Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010,.
Řehák,J.: K pojmu znak v sociologii. Sociologický časopis 1972,č.6, s.615-625
Silverman, D. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar, 2005. (v knihovně též anglická verze)
Švaříček, R, Šeďová, K. a další. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

Doporučená literatura:

Disman,M.: Terénní sběr informací. In: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Praha, Svoboda 1969
Kane, Eileen: Doing Your Own Research. London-New York, Marion Boyars 1985
Kerlinger,F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972 kapitoly 1-4,26,28.
Labovitz,S.- Hagedorn,R.: Introduction to Social Research. New York-, McGraw-Hill 2nd ed. 1976
kapitola 4 Research Design s. 55 -70 viz. Sborník textů ke kurzu.
Moser,C.A. - Kalton,G.: Survey Methods in Social Investigation. London-, Heinemann (2nd ed.) 1971
Možný,I. - Rabušic,L.: Úvod do metodologie vědy pro sociologii. Brno, UJEP (MU) 1989 kap. 1-5, 12.
Noelleová,E.: Výzkum veřejného mínění. Praha, Svoboda 1969
Hendl, J. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (23.11.2022)

Rozvrh
1. - 12. týden: úterý 17:00 – 18:20 PEK 306 (prof. H.Jeřábek)
7. - 12. týden: středa 12:30 – 13:50, PEK 306 (doc. M.Hájek)
cvičení - průběžně ve skupinách

Charakteristika studia: Přednášky v rozsahu dvou hodin týdně, cvičení hodinu týdně. Průběžné studium předepsané literatury. Předpokládá se aktivní účast studenta na přednáškách, povinná účast a pravidelné odevzdávání úkolů na cvičeních.

1. Sociální výzkum, teorie a empirie, formulace výzkumného problému (Babbie, kap. 1), (Jeřábek kap. 1-3)
- Hledání skutečnosti: tradice, autorita, věda
- Chyby v poznávání a jak nás věda chrání před těmito chybami: nepřesná pozorování, přílišné zobecňování, výběrové pozorování, nelogické uvažování
- Co je skutečně skutečné? - před-moderní, moderní a postmoderní hledisko
- Co je to vědecký výzkum?
- Postup výzkumníka
- Místo teorie a empirie v sociologickém výzkumu
- Vztah teorie a empirie
- Výběr a formulace výzkumného problému. Kritéria problémů.
- Příklady formulace problémů

2. Základy sociálního výzkumu, proces konceptualizace, hypotézy (Babbie, kap.1, kap.5 -1.část), (Jeřábek kap.2)
- Základy společenské vědy: hledání sociálních pravidelností; řešení námitek; agregáty, ne individua; jazyk proměnných
- Dialektika sociálního výzkumu: idiografické a nomotetické vysvětlení, induktivní a deduktivní teorie, kvalitativní a kvantitativní data, základní a aplikovaný výzkum
- Představy, pojmy a konstrukty, proces konceptualizace
- Indikátory, dimenze, typy definic, pojmové uspořádání
- Hypotézy. Kritéria dobrých hypotéz.
- Příklady formulace hypotéz

3. Tradiční model vědy. Deduktivní a induktivní uvažování. Proces operacionalizace. Znaky – proměnné. Reliabilita a validita. Měření. (Babbie, kap.2, kap.5-2.část), (Jeřábek kap.4)
- Tradiční model vědy
- Deduktivní a induktivní uvažování
- Proces operacionalizace, definice proměnných (znaků) a jejich hodnot
- Znak (proměnná) v sociologii
- Klasifikace znaků (proměnných)
- Kritéria kvality měření, reliabilita (spolehlivost), validita (platnost)

4. Paradigmata, prvky procesu vědeckého poznání. Teorie a empirie. (Babbie, kap.2)
- Paradigmata ve společenské vědě
- Makro a mikroteorie, ranný pozitivismus, sociální darvinismus
- Strukturní funkcionalismus, konfliktualistické paradigma, feministické paradigma
- Symbolický interakcionismus, etnometodologie
- Odpovědi pozitivismu na kritiku
- Prvky sociální teorie: pozorování, fakta, pojmy, teorie, zákony, axiomy, postuláty, hypotézy

5. Modely a dimenze uspořádání výzkumu (research design) (Babbie, kap. 4)
- Účel výzkumu
- Principy kauzality
- Jednotky analýzy
- Předmět (téma) výzkumu
- Časová dimenze
- Jak připravit projekt výzkumu
- Žádost o podporu výzkumu (research proposal)

6. Model elaborace (Babbie, kap. 15)
- Principy elaborace
- Příklady z historie – vznik a vývoj modelu elaborace
- Základní pojmy modelu elaborace
- Model opakování
- Model vysvětlení (explanace)
- Model interpretace
- Model specifikace
- Složitější modely
- Vztah modelu elaborace a ex-post facto výzkumu

7a. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu I. (Hakim kap. 1, 4, 5, 7, 8)
- Využití dokumentačních a evidenčních záznamů
- Jednorázové výběrové šetření - survey
- Pravidelně opakovaná výběrová šetření
- Panelový výzkum
- Longitudinální výzkum

7b. Kvalitativní výzkum a jeho ukotvení v sociologickém myšlení (Disman 284-303, Silverman 13-25) prezentace, pdf
- Pravidla a pravidelnosti
- Porozumění a interpretace
- Podoby kvalitativního výzkumu

8a. Konkrétní způsoby uspořádání výzkumu II. (Hakim, kap. 2, 3, 6, 9) (Jeřábek 2005)
- Případová studie
- Kvalitativní výzkum
- Experimentální sociologický výzkum
- Sekundární využití výzkumů a výzkumy založené na existujících datových souborech
- Kombinace výzkumných přístupů

8b. Typy dat v kvalitativním výzkumu (Silverman 131-149, Kaufman 56-66) prezentace, pdf
- Interview
- Poznámky z terénu
- Texty
- Vizuální data

9a. Populace, výběry, reprezentativita (Babbie, kap. 7, Jeřábek kap. 5)
- Smysl výběrového šetření
- Reprezentativita výběrového souboru
- Kvótní výběr a ostatní nepravděpodobnostní výběry
- Teorie a logika pravděpodobnostních výběrů
- Populace, základní a výběrový soubor
- Pravděpodobnostní výběry, náhodný výběr a jeho výhody
- Typy pravděpodobnostních výběrů

9b. Výběr a vzorkování v kvalitativním výzkumu (Silverman 114-124, Becker kap. 3) prezentace, pdf
- Reprezentativita vůči jevu
- Typy výběrů v kvalitativním výzkumu
- Velikost vzorku

10a. Proces sociologického výzkumu (Jeřábek, kap. 7 a 17)
- Výzkumný problém
- Pojmový rámec, operacionalizace, tvorba znaků
- Populace a výběrový soubor
- Výzkumný projekt - uspořádání výzkumu
- Terénní sběr dat, pilotáž, předvýzkum
- Metody sběru dat
- Příprava a čistění dat
- Analýza a interpretace
- Prezentace a závěry

10b. Typy designu kvalitativního výzkumu (Švaříček, Šeďová 83-141, Disman 304-321) prezentace, pdf
- Případová studie
- Etnografická studie
- Biografická studie
- Postup zakotvené teorie (Grounded Theory)

11a. Typy dat a typologie úloh pro analýzu dat (Jeřábek kap.13, 14)
- Typy vstupních dat
- Primární data a transponovaná matice dat
- Četnostní data
- Časové řady
- Agregovaná data
- Relační data
- Možnosti uspořádání dat
- Práce s vynechávanými údaji
- Modifikace a transformace dat
- Typologie analytických úloh: úloha deskripce, komparace, měření asociací, korelační analýza
- Metody mnohorozměrné analýzy dat a typy dat, s nimiž pracují

11b. Proces kvalitativního výzkumu (Švaříček, Šeďová 53-82) prezentace
- Fáze kvalitativního výzkumu a jejich plánování
- Stanovení cílů výzkumu
- Vytvoření konceptuálního rámce
- Definování výzkumných otázek
- Rozhodnutí o metodách

12a. Opakování: (diskuse k předem zadaným otázkám)
- Diskuse o obecných metodologických otázkách sociologického výzkumu (témata 1-4)
- Možnosti uspořádání výzkumu (témata 5-7)
- Proces výzkumu, modely výběry, typy dat a analytické metody (témata 8,9,11)
- Model elaborace a jeho využití v sociologickém výzkumu a analýze (téma 10)
Závěrečný zkušební test !!! - předtermín

12b. Kvalita kvalitativního výzkumu (Silverman 188-202, Kaufman 69-83) prezentace, pdf
- Validita v KV
- Reliabilita v KV
- Transparence v KV
- Reflexivita  v KV

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK