Vzdělávací politika - JSB524
Anglický název: Educational policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9032
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Vyučující: Bc. Natálie Kopecká
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Bc. Daniel Saifrt
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB039, JSB781
Je neslučitelnost pro: JSB039, JSB781
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)
Kurz seznamuje studující se základy vzdělávací politiky jako interdisciplinárního výzkumného oboru. Studujícím bude představen základní pojmový aparát tohoto oboru i přístupy, kterými je možno vzdělávací politiku analyzovat a kriticky o ní diskutovat. To zahrnuje konceptuální rámec vzdělávací politiky obsahující, mimo jiné, cíle, nástroje, aktéry a efekty vzdělávání. Součástí kurzu bude ovšem také kritické zamýšlení nad smyslem a formami vzdělávání a učení v 21. století. Teoretické a empirické poznatky přitom budou vztahovány ke zkušenosti studujících.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (29.01.2021)
Student/ka by měl/a být na konci kurzu schopen/a: 
- používat pojmosloví vzdělávací politiky;
- orientovat se v českém vzdělávacím systému;
- přemýšlet o vzdělávání v širším společenském kontextu;
- klást si otázky po příčinách a důsledcích různého nastavení vzdělávací politiky; 
- najít si informace k aktuálním otázkám českého vzdělávání;
- konfrontovat svojí osobní zkušenost s odbornou literaturou a empirickou evidencí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (06.02.2024)

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě bodů získaných za:

a)     průběžnou práci v semestru (5 bodů)

b)     individuální nebo týmovou závěrečnou práci (5 bodů).

Hodnocení: A - 10 bodů; B - 9 bodů, C - 8 bodů, D - 7 bodů, E - 6 bodů, F - 5 a méně bodů

Průběžná práce v semestru se skládá z 5 aktivit v elektronickém systému Moodle, jejichž splnění/absolvování je hodnoceno vždy 1 bodem. Za pravidelnou aktivní účast (příprava + zapojení do aktivity na hodině) na přednáškách mohou být uděleny až 2 bonusové body, kterými lze kompenzovat ztrátu bodů za jiné aktivity. 

U závěrečné práce si studující zvolí jednu z nabídnutých forem plnění:

a)     rozhovor s aktérem vzdělávací politiky na zadané téma (max. tříčlenné skupiny);

b)     reportáž z dvou navštívených odborných akcí zaměřených na vzdělávací politiku (individuální);

c)     natočení výukového videa nebo příprava výukové hry z oblasti vzdělávací politiky (max. čtyřčlenné skupiny);

d)     četba, shrnutí, kritická reflexe a grafické zpracování (infografika) vybrané odborné literatury (individuální);

e)     vytvoření hesla na české (příp. anglické) Wikipedii z oblasti vzdělávací politiky (max. dvojice);

f)     jiná forma na základě dohody s vyučující (příp. ad hoc nabídka).

 

Specifikace požadavků na jednotlivé formy závěrečné práce je dostupná v Moodle.

Studenti mohou při přípravě výstupů využívat nástrojů umělé inteligence (AI). Použití AI je nutné transparentně uvést (jaký nástroj, v jaké fázi práce a jakým způsobem byl využit). Využití AI není povoleno pro přípravu textu shrnující odbornou literaturu (varianta D závěrečné práce). Přejímání výsledků generovaných AI v jejich doslovné nebo mírně upravené podobě a jejich vydávání za vlastní dílo je považováno za plagiátorství. Více informací o využívání AI na FSV UK viz Stanovisko UK a Doporučení pro studující.


Vyučující mohou využívat nástrojů AI pro přípravu výukových materiálů a zpětné vazby na studentské výstupy v intencích Stanoviska UK a Doporučení pro vyučující. O případném použití AI studenty informují.

Závěrečná práce musí být odevzdána do Moodle nejpozději do 28. května (1. termín) či 11. června (2. termín) či 2. července (3. termín).

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)

Základní literatura:

Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění

 

Další literatura a zdroje jsou uvedeny u jednotlivých témat v Moodle

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (30.01.2021)

Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem (viz podmínky zakončení).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (06.02.2024)

Rozpis výuky (témata mohou být upravena, případně prohozeno jejich pořadí)

1. Úvodní setkání

- obsah kurzu a jeho organizace, očekávání, studijní povinnosti

- co to je vzdělávací politika a co nás zajímá při jejím zkoumání

2. Jak se mění vzdělávání v ČR? Historický vývoj i výzvy posledních let

- co aktuálně řeší (nejen) česká vzdělávací politika

- co víme o současné situaci a co bychom vědět potřebovali

3. Kdo v Česku mluví do a o vzdělávání?

- rozhodovatelé, tvůrci a další stakeholdři a jejich postoje

4. Jak řídit a měnit vzdělávací systém?

- řízení regionálního školství

- role MŠMT a jiných aktérů

5. Jak vypadá český vzdělávací systém a jak jím projít?

- Jaké máme školy, kolik je v nich žáků a učitelů?

- Jak se náš systém liší od zahraničních?

- Jak se náš systém změnil za posledních 30 let?

- Co vše ošetřuje školský zákon?

6. Jaká je role obcí v české vzdělávacím systému a co vlastně dělají ředitelé?

- role zřizovatelů

- ředitelé jako aktéři vzdělávací politiky

7. Kdo učí a proč to dělá zrovna tak?

- role učitelů ve vzdělávání

- co vše o učitelích víme a jak vzdělávací politika může ovlivňovat práci učitele

8. Cíle vzdělávání a problémy vzdělávacího systému

9. Jaké chceme vzdělávání a jak zjistíme, zda to funguje?

- cíle vzdělávání a posuzování jejich plnění

- kdo, co a proč hodnotí

- hodnocení žáků, učitelů, škol, metod a programů, systému

10. Jak vnímají rodiče a žáci výsledky vzdělávání?

- hodnocení ve školách

- rodiče jako aktéři VzP

11. Jak lze legislativními a ekonomickými nástroji ovlivnit podobu vzdělávání?

- nástroje vzdělávací politiky

- případové studie

12. Jak se kouká vzdělávací politika na svět?

- aplikace rámce vzdělávací politiky na vybraný problém

13. Co vzdělávání přináší jednotlivcům a společnosti?

Co kurz vzdělávací politiky přinesl vám?

- shrnutí, systémový pohled na vzdělávání a vzdělávací politiku; analytický rámec II

- reflexe semestru