Úvod do akademické práce - JSB513
Anglický název: Introduction to Academic Work
Český název: Úvod do akademické práce
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Černý
Třída: Kurzy pro CZV
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Černý (17.09.2022)
Kurz je určen pro studenty/ky zahajující svá studia na vysoké škole. Jeho cílem je uvést studující prvního ročníku do vysokoškolského prostředí a zasvětit je do základů akademické práce. Pozornost bude věnována jak obecným specifikům akademické práce (etika, kritický přístup), tak i konkrétním dovednostem (vyhledávání informací, zacházení se zdroji, plagiátorství, typografické zásady). Předmět tedy zajišťuje standard akademické práce, na nějž mohou studující i vyučující v průběhu dalšího studia navazovat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (17.09.2023)
  1. Student/ka si osvojí základy akademické práce (samostatnost, zodpovědnost, vyhledávání zdrojů, citování a odkazování na zdroje, úprava písemných dokumentů, odborný jazyk a styl, kritické čtení, odborná argumentace).
  2. Student/ka rozvine kritické myšlení, je schopen/a vyhledat argumenty v textu a základně vystavět odbornou argumentaci.
  3. Student/ka se seznámí s vysokoškolským prostředím a akademicky se integruje (znalost specifik vysokoškolského studia a uvědomění si možných/obvyklých problematických míst, identifikace vlastního stylu práce a učení, porozumění logice studijních programů, seznámení s elektronickými systémy UK/FSV a základní dokumenty upravující studium).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (17.09.2023)
  1. Včasné odevzdání krátkého textu splňujícího předem stanovená kritéria; případně včasné odevzdání revidovaných verzí textu.
  2. Absolvování povinných e-learningových modulů.

V případě pozdního odevzdání dohodnutých výstupů, nebo porušení akademické etiky bude student/ka hodnocen/a jako neprospěl/a. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (19.11.2021)
  • Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (resp. aktuální verze)
  • Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 4469 (resp. aktuální verze)
  • Studijní a zkušební řád UK (aktuální verze)
  • Pravidla pro organizaci studia FSV UK (aktuální verze) 
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (17.09.2023)

Úvod do akademické práce

Kód předmětu: JSB513

Garant/ka: Magdalena Mouralová

Vyučující: Jakub Černý

Rozsah výuky: 0/2

Ukončení: zápočet

Počet kreditů: 3

Den a čas výuky: Blokově

Forma výuky: Kombinovaná

Materiály pro studující jsou dostupné na: bude upřesněno

Anotace

Kurz je určen pro studenty/ky zahajující svá studia na vysoké škole. Jeho cílem je uvést studující prvního ročníku do vysokoškolského prostředí a zasvětit je do základů akademické práce. Pozornost bude věnována jak obecným specifikům akademické práce (etika, kritický přístup), tak i konkrétním dovednostem (vyhledávání informací, zacházení se zdroji, plagiátorství, typografické zásady). Předmět tedy zajišťuje standard akademické práce, na nějž mohou studující i vyučující v průběhu dalšího studia navazovat.

Cíle

1.       Student/ka si osvojí základy akademické práce (samostatnost, zodpovědnost, vyhledávání zdrojů, citování a odkazování na zdroje, úprava písemných dokumentů, odborný jazyk a styl, kritické čtení, odborná argumentace).

2.       Student/ka rozvine kritické myšlení, je schopen/a vyhledat argumenty v textu a základně vystavět odbornou argumentaci.

3.       Student/ka se seznámí s vysokoškolským prostředím a akademicky se integruje (znalost specifik vysokoškolského studia a uvědomění si možných/obvyklých problematických míst, identifikace vlastního stylu práce a učení, porozumění logice studijních programů, seznámení s elektronickými systémy UK/FSV a základní dokumenty upravující studium).

Požadavky na ukončení předmětu

1.       Včasné odevzdání konspektu splňujícího předem stanovená kritéria; případně včasné odevzdání revidovaných verzí konspektu.

2.       Absolvování povinných vstupních e-learningových modulů.

V případě pozdního odevzdání dohodnutých výstupů, nebo porušení akademické etiky bude student/ka hodnocen/a jako neprospěl/a. Prezenční účast na výuce není povinná.

Metody a formy výuky

Kurz kombinuje prezenční a online formu výuky. V průběhu semestru proběhnou tři prezenční setkání, která dělí kurz do tří bloků. Na setkáních bude proveden úvod do problematiky, přestaveny požadavky a harmonogram další částí kurzu a poskytnuta souhrnná zpětná vazba. Prezenční setkání slouží též pro širší diskusi a dohodě na dalších krocích.

V prostoru mezi prezenčními setkáními budou vypsány online sloty pro individuální či skupinové konzultace a případně semináře pro tematickou zpětnou vazbu. Jejich cílem je poskytnout studentům a studentkám cílenou podporu při zpracovávání v kurzu požadovaných výstupů.

Předběžný harmonogram

Blok I

6. 10. 2022

11.00-12.20

První setkání – prezenčně/hybridně

Základní představení kurzu a požadavků na absolvování kurzu, zodpovězení dotazů k organizaci kurzu a studijním povinnostem. Představení povinných e-learningových kurzů a podrobnější dohoda na organizaci konzultačních slotů.

17.10. – 30.10. 2022

Konzultační sloty – online

Do 9. 10. 2022 budou dohodnutým způsobem vypsány termíny, do nichž se studenti a studentky budou moci zapisovat ke skupinovým konzultacím zpracovávaného konspektu. Skupinové konzultační hodiny, do nichž nebude 72 hodin předem nikdo přihlášen, se nebudou konat.

6. 11. 2022

Deadline pro absolvování povinných vstupních e-learningových modulů

Deadline pro odevzdání konspektu

Studenti a studentky, kteří do konce dne neodevzdají dohodnutým způsobem konspekt a neabsolvují e-learningové moduly, nebudou moci v kurzu dále pokračovat a budou hodnoceni jako „neprospěl“.

Studentům a studentkám, kteří absolvují e-learningové kurzy a jejichž konspekt bude odpovídat stanoveným kritériím, bude kurz uznán jako absolvovaný. (Bude známo do 20. 11. 2022)

Blok II

17. 11. 2022

11.00-12.20

Druhé setkání – prezenčně/hybridně

Souhrnná zpětná vazba k odevzdaným konspektům. Zodpovězení dotazů. Podrobnější dohoda na organizaci dalších konzultačních slotů. Dohoda na organizaci seminářů ke specifické zpětné vazbě.

21. 11. - 4. 12. 2022

Konzultační sloty – online

Případné (online) semináře ke konkrétním tématům vyplynuvších z odevzdaných konspektů (čtvrtky 11.00-12.20)

Do 18. 11. 2022 budou dohodnutým způsobem vypsány termíny, do nichž se studenti a studentky budou moci zapisovat ke konzultacím zpracovaného konspektu. Konzultační hodiny, do nichž nebude 72 hodin předem nikdo přihlášen, se nebudou konat.

4. 12. 2022

Deadline pro odevzdání opraveného konspektu

Studenti a studentky, kteří do konce dne neodevzdají dohodnutým způsobem opravený konspekt, nebudou moci v kurzu dále pokračovat a budou hodnoceni jako „neprospěl“.

Studentům a studentkám, jejichž opravený konspekt bude odpovídat stanoveným kritériím pro konspekt, bude kurz uznán jako absolvovaný. (Bude známo do 18. 12. 2022)

Blok III

15. 12. 2022

11.00-12.20

Třetí setkání – prezenčně/hybridně

Specifická a cílená zpětná vazba k odevzdaným konspektům cílená na nejčastěji se vyskytující problémy. Zodpovězení dotazů. Podrobnější dohoda na individuálních konzultacích.

9. 1. – 15. 1. 2023

Konzultační sloty – online

Do 1. 1. 2023 budou dohodnutým způsobem vypsány termíny, do nichž se studenti a studentky budou moci zapisovat k individuálním konzultacím opravovaného konspektu. Konzultační hodiny, do nichž nebude 72 hodin předem nikdo přihlášen, se nebudou konat.

22. 1. 2023

Deadline pro odevzdání opraveného konspektu

Studenti a studentky, kteří do konce dne neodevzdají dohodnutým způsobem opravený konspekt, budou hodnoceni jako „neprospěl“. Pokud nebude konspekt odpovídat stanoveným kritériím, bude student/ka hodnocen/a jako „neprospěl“.

 

Základní zdroje a literatura:

·       Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (resp. aktuální verze)

·       Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 4469 (resp. aktuální verze)

·       Studijní a zkušební řád UK (aktuální verze)

·       Pravidla pro organizaci studia FSV UK (aktuální verze) 

·       KUŽELÍKOVÁ, Lucie; NEKUDA, Jaroslav; POLÁČEK, Jiří. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Masarykova univerzita, 2008.

·       MACHALOVÁ, Tatiana, et al. Akademické psaní pro právníky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, sro, 2018.

·       SYNEK, Miloslav; SEDLÁČKOVÁ, Helena; SVOBODOVÁ, Ivana. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, 2002.

·       ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.