PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Antropologie rodu a příbuzenství - JSB502
Anglický název: Antropology of Gender and Kinship
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro předmět JSB502, který je součástí SOSA/SOSP nebo BP_SOC (Sociální antropologie).}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (09.03.2021)
Kurz představuje téma příbuzenství jako významný předmět antropologického studia společností. Seznamuje se základní příbuzenskou terminologií a klíčovými koncepty. Stručně uvádí klasické teorie a antropologické výzkumy v dané oblasti bádání a též se věnuje aktuálním debatám o proměnách příbuzenských systémů, jež souvisí s novými reprodukčními technologiemi (NRT) a jejich globálním využitím.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (23.01.2019)

Cílem kurzu je představit téma příbuzenství jako významný předmět antropologického studia společností. Kurz seznamuje se základní příbuzenskou terminologií a klíčovými koncepty. Stručně uvádí klasické teorie a antropologické výzkumy v dané oblasti bádání a též se věnuje aktuálním debatám o proměnách příbuzenských systémů, jež souvisí s novými reprodukčními technologiemi (NRT) a jejich globálním využitím.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (31.01.2022)

A. Provedení mikrovýzkumu (výzkumné sondy) a na jeho základě a vypracování výzkumné zprávy s příbuzenskym diagramem. (40%)

B. Aktivní participace na seminářích (10%)

C. Odevzdání krátké reflexe dokumentárního filmu (10%)

D. Složení závěrečného písemného testu (40%)

 

(A) Výzkum a příbuzenský diagram

Podle níže uvedené osnovy provedete (mini)výzkumnou sondu a sepíšete Výzkumnou zprávu. V průběhu kurzu si upřesníme termín odevzdání zprávy a její ústní prezentace. Rozsah zprávy bude přibližně 6-8 normostran plus příbuzenský diagram (viz níže). Váš (mini)výzkum bude zahrnovat tyto činnosti:

 

1)    Proveďte polostrukturovaný či hloubkový tematicky orientovaný rozhovor (či rozhovory)

2)    Zjistěte a popište:

a) kdo jsou příbuzní Vašeho informátora/informátorky
b) co definuje "příbuzného"/příbuznou, čím je "příbuzný/á" definován
c) rozdílné typy příbuzných
d) jaká je definice rodiny
e) smysl a účel manželství a důvody k jeho ne/uzavření anebo trvání
f) pravidla, jimiž se manželství/partnerský vztah řídí(řídil)
g) zda a jaká existují rezidenční pravidla
h) smysl, účel a důvody rozvodu/rozpadu partner. vztahu

ch) zda a proč ne/má dotyčný/á děti a jaké reprodukční strategie se za touto situací skrývají
i) příbuzenské termíny a oslovení

 

3) Nakreslete příbuzenský diagram ilustrující Váš popis
4) Vyložte své závěry o podstatě příbuzenství

U diagramu bude klíč a legenda, stručná charakteristika osob atd. (podrobnosti budou sděleny v průběhu kurzu). Diagram bude rozkreslen na listech formátu A4, jeho popisky mohou být ruční (vše však musí být naskenované/ofocené a v elektronické verzi vložené do moodlu do příslušné složky). Legenda bude strojopisná (můžete ale rovněž použít některý z počítačových programů a „kreslit“ v počítači).

Termín odevzdání: 3.5.

Opožděné odevzdání vede ke ztrátě 2 bodů za každý prodlený den. 

 

B. Aktivní participace na seminářích

Jednotlivé hodiny jsou organizovány jako přednášky se semináři (část každého setkání je věnována diskuzi nad povinnými texty). Mimoto jsou dvě setkání vyhrazena pouze tematickým debatám  (v polovině a na konci kurzu). Od studujících se očekává, že do debat aktivně přispějí. V případě, že se dotyční nemohou ze závažných důvodů zúčastnit, je možné, aby nejpozději do půlnoci předchozího dne vyučující emailem zaslali svou omluvu, a kritickou reflexi textu s přiloženými otázkami k diskuzi zaslali nejdéle do konce týdne.

 

C. Odevzdání krátké reflexe dokumentárního filmu 

Jde o reflexi na zadaný film (viz harmonogram kurzu a rozpis témat) v délce 2 normostran.

 

D. Složení závěrečného písemného testu

Test se bude konat ve zkouškovém období.

 

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018):

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 %

F: 0 – 50 %

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK