PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Gender a studium společnosti - JSB365
Anglický název: Gender and Study of Society
Český název: Gender a studium společnosti
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB563
Je neslučitelnost pro: JSB563
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (05.02.2021)
Kurz představuje základy sociálně vědního studia genderu a hlavní teoretické přístupy, které se v této oblasti výzkumu prosazují jak na mezinárodním, tak domácím poli. Studující se seznámí s klíčovými koncepty uchopujícími genderové aspekty sociálních procesů na různých rovinách analýzy: 1) na mikro-úrovni jde především o procesy, které činí lidské bytosti genderované. Seznámíme se s koncepty jako genderová identita, genderová socializace, genderové role a budeme se též zabývat genderovými aspekty sociálních interakcí. Na další úrovni se soustředíme na stěžejní sociální instituce v lidském životním cyklu, jako je například rodina, škola, trh práce, zdravotnictví či politika.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (30.01.2023)

Organizace kurzu v LS 2022

Kurz probíhá prezenčně

 

Do Moodle mohou být průběžně přidávány další studijní materiály.  O vložení takovýchto materiálů vás budeme vždy dopředu informovat emailem.

Informujte nás ihned o jakýchkoliv nenadálých či očekávaných komplikací, které by mohly ovlivnit vaši schopnost práce v kurzu a dodržení zadaných termínů. Naše včasná informovanost (a zdůvodnění těchto problémů) je základním předpokladem toho, abychom je spolu mohli řešit a případně našli oboustranně uspokojivé řešení.

 

 Podmínky atestace

1)     Aktivní příprava, účast a práce na hodinách 

2)     Závěrečná písemná esej

a.     Krátká esej diskutující zvolenou otázku adresovanou v kurzu (viz níže) v rozsahu 3 - 4NS (40%)

3)     Písemný test mapující znalost základních pojmů z přednášek a povinné literatury (60%)

+ v průběhu kurzu je možné absolvovat doplňující úkoly, které umožňují studujícím získat dodatečné body (tyto úkoly jsou dobrovolné a budou s dostatečným předstihem oznámeny na setkáních a v rámci Moodle)

 

Kurz má aktivní stránky v Moodle, (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11713#section-13) kde je možné nalézt veškeré informace ke kurzu, včetně povinné a doporučené literatury. Veškeré písemné úkoly odevzdávejte do aplikace Moodle.

 

Add 1) 

Studující jsou povinny/i si přečíst a detailně prostudovat povinnou literaturu na setkání, připravit si v návaznosti na ni otázky k diskuzi a na diskuzích během setkání aktivně participovat. Veškerá povinná literatura je  k dispozic v Moodle. Pokud studující nenalezne zadanou povinnou literaturu, kontaktují některou z vyučující kurzu – omluva, že povinnou či volitelnou literaturu studující nenalezl/a, není vnímána jako legitimní.

 

Add 2)

Esej diskutující zvolenou otázku adresovanou v kurzu

Studující si vyberou z následujících okruhů jednu oblast. Na základě položených otázek zpracují krátkou esej v rozsahu 4-5 NS, ve které se pokusí na dané otázky prostřednictvím práce s relevantní odbornou literaturou odpovědět. Předpokládá se práce s min. 3 odbornými zdroji (odborné knihy, texty z odborných časopisů jako např. Sociologický časopis, Gender a výzkum, Biograf, Naše společnost, Gender and Society).

Okruhy pro esej:

1)      Vyberte si jednu oblast spojenou se socializací dětí (hračky, pohádky, mediální produkty, sportovní aktivity…). Jako roli v ní hrají genderová očekávání (jak/či zda vůbec se stávají součástí genderové socializace)?

2)     Jakým způsobem/či zda vůbec se genderové představy promítají do vnímání a prožívání rodičovství? Dopadá role rodiče odlišně na muže a ženy? 

3)     Liší se nějak společenské vnímání sexuality mužů a žen? Jakým způsobem (pokud vůbec) se genderové představy promítají do vnímání „vhodného“ sexuálního chování mužů a žen?

4)    Je možné v současné české společnosti identifikovat genderové nerovnosti? Pokud ano, v jaké oblasti spatřujete nejpalčivější problém? Argumentujte na základě konkrétních dat či studií (a soustřeďte se ideálně na jeden fenomén či oblast).

5)     Může současná pandemie nemoci Covid-19 ovlivnit genderové vztahy a nerovnosti ve společnosti? Je možné mluvit o tom, že opatření spojená s řešením pandemie Covid-19 mají svou genderovou dimenzi?

 

Rozsah textu: 4-5 NS

Termín odevzdání:  práce se odevzdávají do Moodle, za každý den pozdního odevzdání se strhává 2% z hodnocení

Hodnocení: max 40%

 

Studující jsou povinní se při zpracování veškerých úkolů držet standardů akademické práce – to se týká především práce s literaturou a odkazy. Při práci s literaturou doporučujeme řídit se citační normy Sociologického časopisu (http://sreview.soc.cas.cz/uploads/file_service/b93c01a31f8da94aff10fbe549818e0c/cs/Citacni_zasady_18072019.pdf) Jakákoliv forma plagiátorství je důvodem pro neudělení atestace. Definici plagiátorství a pokyny, jak se mu vyhnout můžete nalézt na: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi.

 V případě, že jste si při práci se zdroji nejistí, obraťte se s předstihem na vyučující kurzu. 

 

 Add 3) 

Písemný test bude prověřovat obeznámenost s klíčovými pojmy souvisejícími s probranými tématy. Test bude pokrývat látku diskutovanou v rámci setkání a předepsanou povinnou literaturu. 

Hodnocení: max 60%

 

Hodnocení (viz Opatření děkanky č. 17/2018): 

A: 91 % a více

B: 81 – 90 %

C: 71 – 80 %

D: 61 – 70 %

E: 51 – 60 % 

F: 0 – 50 %

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (25.01.2022)

Základní literatura ke kurzu:

Baron, B. a H. Kotthoff (eds). 2001. Gender in Interaction. Perspectives on femininity and masculinity in ethnography and discourse. Amsterdam/ Philadephia: John Benjamins Publishing Co.

Holmes, M. 2009. Gender and Everyday Life. London: Routledge.

Renzetti, C. a D. Curran. 2003. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.

Wharton, A. 2005. The Sociology of Gender. An Introduction to Theory and Research. London: Blackwell Publishing.

 

Doporučená a doplňující literatura

ABC feminismu. 2004. Brno: Nesehnutí.

Beauvoir, S. 1967. Druhé pohlaví. Praha: Orbis.

Fafejta, M. 2004. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Piszkewwicz.

Friedan, B. 2002. Feminine Mystique. Praha: Pragma.

Heitlingerová, A., Z. Trnková. 1998. Životy mladých pražských žen. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Jarkovská, L. 2014. Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Kolářová, M. 2009. Protest proti globalizaci. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

Meadová, M. 2010. Pohlaví a temperament ve třech primitivních společnostech. Praha: Sociologické nakladatelství Slon.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK