PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Velké empirické výzkumy ČR - JSB131
Anglický název: Grand Empirical Researchs in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2012
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Literatura
Poslední úprava: Jana Vojanová (25.09.2019)

Vyplyne vždy z přednášky.

Sylabus
Poslední úprava: Jana Vojanová (07.10.2019)

1.      Výzkumy sociální struktury, stratifikace a mobility – Milan Tuček

Přehled metodiky rozsáhlých reprezentativních výzkumů sociální struktury a mobility 1967 – 2006. Půjde o klíčová empirická šetření, která ilustrují vývoj sociologického terénního výzkumu před a po roce 1989 v ČR. Zmíněny budou i významné mezinárodní projekty (ISSP, EVS).

 

2.      Metodiky sběrů, výběrů a tvorby dotazníků (PAPI, CAPI, CAWI, CATI, FG, IDI, panel respondentů) – Jarmila Pilecká

Jsou F2F sběry mrtvé? Jaké způsoby dotazování zvolit? Jak vybrat respondenty? A jak se jich ptát? Účastníci budou seznámeni s aktuálními postupy sběru dat se zaměřením na kombinace způsobů dotazování. V rámci přednášky bude probrán základní postup při nastavení designu výzkumu, vymezení cílové skupiny a nastavení výběru respondentů, s praktickou ukázkou postupu. 

 

3.      Výzkumy chudoby a kvality života – Daniel Prokop

V přednášce se zaměříme na možnosti zkoumání tématu chudoby a kvality života. Popíšeme, jak se chudoba měří a jak to ovlivňuje výsledky a to, jak se o chudobě v Česku bavíme. Rozebereme klíčové problémy, které s chudobou v Česku souvisí - například nerovnosti regionů, exekuce a politiku bydlení. Budeme se zabývat tím, nakolik se chudoba mezigeneračně "dědí" a jakou roli v tom hraje české vzdělávání. Posluchači budou seznámeni s konkrétními výzkumy, které se tématu věnují.

 

4.      Mediální měny (PEM, MP, RP, NM, MML-TGI, adMeter), jejich metodika – Vladimír Kožíšek

Představíme metodiku a její vývoj u nejrozsáhlejších (co do počtu respondentů) mediálních výzkumů v ČR. Ukážeme si výsledky čtenosti tiskových médií a poslech rozhlasových stanic. Řekneme si o procesech důležitých pro vznik a údržbu panelových výzkumů, především pokud je panel určený pro mediální měření. Zamyslíme se nad možnostmi měření sledovanosti Internetu.

 

5.      Pohled na českého spotřebitele (MML-TGI a na co se používá) – Erika Kovaříková

Představení unikátního, komplexního a dlouhodobého datového zdroje k analýze české (slovenské) populace. Robustní výzkum s ročním vzorkem 15.000 respondentů umožňuje nespočet vhledů na životní styl, hodnoty, spotřební i mediální chování. Ukázky příkladů využití v praxi i praktické procvičení práce s výstupy.

 

6.      Tvorba segmentací, společenských typologií, datové fúze – Matěj Ehrlich

V přednášce se zaměříme na to, jak pomocí nejčastěji používaných segmentačních technik tvořit společenské typologie a jak vzniklé segmenty následně využít. Důraz bude kladen především na technickou stránku věci, tedy na vysvětlení jak jednotlivé metody fungují a jaké mají limity. Krátce se rovněž dotkneme problematiky datových fúzí a klasifikačních metod založených na bázi strojového učení.

 

7.      Volební chování a politika – Jarda Horníček

Je česká společnost opravdu rozdělena na dva nesmiřitelné tábory? Jaký typ voličů v současné době oslovují nejsilnější strany české politické scény? Lehké povídání o tom, co všechno jsme schopni vyčíst z dat o volebním chování a politických názorech občanů České republiky. Ukázka metod strojového učení na reálných studiích a rozbor jejich výsledků.

 

8.      Vliv masmédií na českou společnost – Josef Fišer

„Média nám neříkají, co si máme myslet, ale úspěšně nám vnucují, o čem máme přemýšlet.“ (Cohen, 1963). Přednáška se zaměří na uvedení studentů do jedné z klíčových teorií výzkumu médií -  Agenda-setting I. a II. stupně, která vymezuje interakci médií a veřejného mínění. Zde jsou média chápána jako mechanismus, který má schopnost nastolovat veřejně důležitá témata – tedy nastolovat agendu. Druhý stupeň teorie potom míří k vlivu na to, jak bude příjemce o nastolených tématech přemýšlet. Přednáška se tematicky dotkne i témat jako je priming a gatekeeping.

 

9.      Přímá měření médií, efektivita reklamy apod. (adMeter) – Josef Fišer

Hlavním obsahem interaktivní přednášky bude diskuse dostupných a užívaných technologií a metodologií pro pasivní měření jednotlivých mediatypů i crossmediální řešení. Zaměříme se na výstupy a analýzy dat z přímého měření pro programové účely médií i plánování a vyhodnocování reklamních kampaní mediálních agentur a koncových klientů. Diskuse se zaměří na měření expozice kampaní i výkonových cílů kampaní a jejich optimalizaci (atribuční modelování). Dotkneme se big-datových projektů v rámci Data Management Platforem mediálních agentur a propojování mediálních dat pomocí datových fúzí či jiných statisticko-matematických modelů. Součásti přednášky bude nejen komerční užití, ale i sociálně-politické využití dat z přímého měření.

 

10.   Mediální plánování, optimalizace reklamních investic, SW nástroje – Richard Beneš

V přednášce se studenti seznámí s principy přípravy mediálních plánů a strategií, jakým způsobem se v praxi využívají mediální měny pro plánování a optimalizaci vynaložených investic do reklamních kampaní. Nedílnou součástí bude i praktická ukázka softwarových nástrojů používaných v procesu plánování. Závěrem se blíže podíváme na aktuální trendy a blízkou budoucnost v přípravě mediálních kampaní.

http://showme.median.cz/JSB131/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK