PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do sociologie práce - JSB119
Anglický název: The Introduction to the Sociology of Work
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (24.01.2008)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními problémovými okruhy sociologie práce: pojetí práce a profese, podnik
jako sociální systém, vertikální a horizontální vztahy v práci, sociální klima apod.

Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (24.01.2008)

Hlavní témata/osnova předmětu

Teoretická východiska sociologie práce, její pozice v rámci aplikovaných disciplin, základní pojmy, zkoumání práce, předmět práce, pracovní síla,

Determinanty práce, objektivní, subjektivní

Povolání jako sociální jev, charakteristiky povolání, definice, prestiž, mobilita

Sociální problémy a řízení sociálních procesů, podnik jako sociálním systém, systémy podniku, vývoj organizační struktury

Sociální klima organizace, instituce, podniku, determinanty, tvorba sociálního klimatu, základní okruhy zkoumání

Výběr pracovníků, stabilizace, požadavky, formy výběru

Motivace a saturace potřeb, typy motivace, motivační teorie, faktory motivace, spokojenost s prací

Vertikální vztahy a problémy vedení a řízení, osobnost vedoucího, způsoby vedení a řízení

Horizontální vztahy, pracovní skupiny, diferenciace skupin, vedení skupin

Participace zaměstnanců, formy, komunikace v podniku, oblasti a cíle komunikace

Kolektivní vyjednávání, vyjednávací modely

Hodnotové kontexty práce, práce v systému hodnot

Studijní literatura:
Armstrong M.: Řízení lidských zdrojů. Grada, 2002

Drucker, P.F.: Postkapitalistická společnost. Praha, Management Press 1993

Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. 1994

Buchtová B. a kol.: Nezaměstnanost. Grada2002

Havlová, J.: Profesní dráha ve 20. století. Praha, Karolinum 1996

Kleibl J., Dvořáková Z., Šubrt B.: Řízení lidských zdrojů. C.H.Beck, Praha 2001

Machonin, P. Tuček, M. a kol: Česká společnost v transformaci. Praha. SLON.

Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, SLON 1998

Milkovich, G.T., Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. 1993.

Stýblo, J.: Personální management. 1993

Tuček, M. a kol..: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Pra-ha, SLON 2003

Vláčil J. (ed.), Organizační kultura v českém průmyslu, Praha, Codex Bohemia, 1997.

SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS, EKONON

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK