PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Trh práce - JSB118
Anglický název: Labour Market
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2007 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Anotace
Poslední úprava: TUCEK (24.01.2008)

Kurz je koncipován jako teoreticko empirická analýza základních sociálních souvislostí procesu utváření trhu práce a
postavení jednotlivce na tomto trhu. Cílem je seznámit zájemce se současnými trendy, projevujícími se na trhu práce, se
způsoby řešení otázek zaměstnanosti a nezaměstnanosti a s výzkumnými postupy, které se při poznávání této problematiky
dnes uplatňují.

Sylabus
Poslední úprava: TUCEK (24.01.2008)

Hlavní témata/osnova předmětu
Východiska analýzy trhu práce, jeho funkce, instituce trhu práce

Základní komponenty trhu práce: nabídka, poptávka

Rovnováha na trhu práce, předpoklady rovnováhy, intervenující faktory

Teorie lidského kapitálu, měření vstupů a výstupů

Kritika teorie lidského kapitálu, Etzioni, Granovetter

Segmentace trhu práce, koncept duální ekonomiky a duálního trhu práce

Základní procesy na trhu práce, historické kontexty, demografický vývoj

Teorie pracovních vztahů, definice, struktura, sociologické pojetí, otázky tripartity

Model dynamiky zaměstnanosti, definice skupin, toky zaměstnanosti, zaměstnatelnost

Mezinárodní souvislosti otevírání trhu práce, Lisabonská strategie

Volný pohyb pracovních sil a kapitálu, budoucnost EU, otázky výkonnosti prac. trhů

Metodologické a metodické souvislosti zkoumání trhu práce, Výběrová šetření pracovních sil

Postavení pracovní síly v ČR v historické perspektivě, historická podmíněnost současné struktury ekonomiky

Demografický a národnostní vývoj, vliv emigračních vln na strukturu pracovní síly, propopulační politiky a vývoj trhu práce

Pracovní migrace, objemy migrantů, jejich struktura, situace na národních trzích práce

Vzdělání a práce, dynamika vývoje vzdělanostní struktury, charakteristika vzdělanostní úrovně, problémy a perspektivy

Horizontální dimenze změn na trhu práce, transformace odvětvové struktury, skupiny povolání

Vertikální dimenze změn na trhu práce, složitost práce, geneze profesní struktury

Prestiž povolání, utváření prestiže, její zkoumání

Subjektivní dispozice, hodnoty práce, postoje k práci, vnímání perspektiv

Nezaměstnanost jako sociální problém, typy nezaměstnanosti, její vývoj, měření nezaměstnanosti

Dlouhodobá nezaměstnanost, vývoj, podmíněnost

Rizikové skupiny na trhu práce - nekvalifikovaná pracovní síla

Rizikové skupiny na trhu práce - ženy ve specifickém sociálním postavení, absolventi škol, zdravotně postižení, Rómové

Literatura:
Dějiny obyvatelstva českých zemí. Mladá fronta 1996

Drucker, P.F.: Postkapitalistická společnost. Praha, Management Press 1993.

Jonáš, J.: Ekonomická transformace v České republice. Makroekonomický vývoj a hospodářská politika. Praha, Management Press 1997

Kuchař, P.: Rizikové skupiny na trhu práce. In: Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce. Studie CESES č. 7. 2004, s. 50-64

Kuchař, P.: Pracovní podmínky v českých podnicích. In: Kabele, J., Potůček, M., Pražová, I., Veselý, A. (eds): Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 1. díl - Sociologie, Prognostika a správa. Matfyzpress, Praha 2004, ISBN 80-86732-35-5

Kuchař, P.: Czech Republic: Rapidly Evolving Conditions. In: Vaughan-Whitehead D. (ed.): Working and Employment Conditions in New EU Member States: Convergence or Diversity? International Labour Office and European Commission 2005, pp. 63 - 98, ISBN 92-2-117136-6

Machonin, P.: Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968. Praha, UK 1992.

Machonin, P., Tuček, M. a kol.: Česká společnost v transformaci. Praha, SLON 1996.

Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, SLON 1998.

Matějů, P., Vlachová, K. (ed.): Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998. Praha, SLON 2000

Matějů, P., Večerník, J. (ed.): Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998. Praha, Academia 1998

Mlčoch, L., Machonin, P., Sojka, M.: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989. Alternativní pohled. Praha, Karolinum 2000

Syrovátka, T., Mareš, P. (ed.): Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. MU Brno, 2003

Tuček, M.: Zpráva o vývoji sociální struktury společnosti. Česká republika 1945 - 1993. Nadace pro výzkum sociální transformace START 1995

Tuček, M. a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha, SLON 2003

Večerník, J.: Občan a tržní ekonomika. Příjmy, nerovnost a politické postoje v české společnosti. Praha, Nakladatelství Lidové noviny1998

SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS, EKONOM

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK