Klasické sociologické výzkumy - JSB104
Anglický název: Classical Sociological Research Projects
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Předmět se otvírá jednou za dva roky - viz. rozvrh
Další informace: http://Přednostně pro studenty 3. a 4. ročníku Sociologie a SOSP a SOSA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (15.02.2023)
Klasické sociologické výzkumy
Podmínky pro zápis: bakalářský kurz volitelný, určený pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia sociologie
a sociální politiky, mohou absolvovat i studenti ostatních oborů. Studenti 3.ročníku sociologických oborů mají při
zápisu přednost.
Kurz je koncipován jako seznámení s klasickými sociologickými výzkumy od počátků sociologického empirického zkoumání
až do poloviny šedesátých let. Velká pozornost je věnovány výzkumným pracím Chicagské školy dvacátých a třicátých let
a přínosům výzkumné dílny P.F. Lazarsfelda v Evropě i v USA. Důraz je kladen na přínos jednotlivých výzkumných projektů
rozvoji sociologického výzkumu i jeho metodologie.

Upozornění týkající se práce v kurzu:
Od všech posluchačů se očekává průběžné studium zadané literatury (viz seznam základní a doporučené literatury).
Posluchač musí být schopen se přesvědčivě orientovat v základních problémech a tím prokázat (i během semestru,
např. účastí na orientačním písemném testu), že se alespoň základní literatuře dostatečně věnuje. Průběžná práce
je předpokladem pro úspěšné zakončení kurzu zkouškou.
Ukončení předmětu: Předmět je zakončen písemnou zkouškou, v případě potřeby bude doplněna ústní zkouškou.
Student respektuje povinnost vyhnout se plagiátům viz.: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi
Známkování v kurzu proběhne v souladu s podmínkami zařazení výkonu studentů do stupnice A-F, bližší informace
naleznou studenti v Opatření děkanky č. 17/2018.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (29.01.2022)

Základní literatura:

Jeřábek, H.: Slavné sociologické výzkumy 1899 - 1949. Praha, Karolinum 2021.  Studenti si mohou na první hodině zakoupit výtisk za studentskou cenu 250 Kč (běžná cena 345,- Kč)

Doporučená  literatura:

Bulmer, M.: The Chicago School of Sociology. Institutionalization, diversity, and the rise of sociological research, Chicago Press 1984.

Jeřábek,H.: Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů. Příběhy pěti žen, které ovlivnily podobu sociologického výzkumu. Praha, Karolinum 2019.

Jeřábek,H.: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha, Karolinum 1997.
183 str., zejména kapitoly 3,4,5,7,8 (str. 50-129 a 145-180).

Lazarsfeld, P.F. - Oberschall, A.R.: Max Weber and Empirical Social Research. - American Sociological Review 30 (2) 1965: 185-199

Madge,J.: The Origins of Scientific Sociology. London, Tavistock Publ. 1963.

Vybrané monografie :

Lynd,R.S. - Lynd,Helen M.: "Middletown", 1929; "Middletown in Transition", 1937

Park, R.E.  - Burgess, E.W.- McKenzie,R.: "The City", Chicago 1925

Shaw,C.:  "The  Jack-Roller:  A  Delinquent  Boy's Own Story", Chicago 1930

Thratscher, F.M.: "The Gang", Chicago 1927

Wirth, L.: "The Ghetto", Chicago 1928

Zorbaugh, H.W.: "The Gold Coast and the Slum", Chicago 1929

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.02.2022)

JSB 104 Klasické sociologické výzkumy

Rozsah kurzu: 2/0                        Kredity:  4                                 Zakončení kurzu: Zk


Podmínky pro zápis: bakalářský kurz volitelný, určený pro studenty2. a3. ročníku bakalářského studia sociologie,

sociologie a sociální politiky a sociologie a sociální antropologie, mohou absolvovat i studenti ostatních oborů.

Studenti 3. ročníků sociologických oborů mají při zápisu přednost.

Kurz je koncipován jako seznámení s klasickými sociologickými výzkumy od počátků sociologického empirického

zkoumání až do konce čtyřicátých let. Velká pozornost je věnována výzkumným studiím Chicagské školy dvacátých

a třicátých let a studiím z výzkumné dílny P.F. Lazarsfelda a R.K. Mertona. Důraz je kladen na přínos jednotlivých

výzkumných projektů rozvoji sociologického výzkumu i jeho metodologie.

 

Upozornění týkající se práce v kurzu:

Od všech posluchačů se očekává průběžné studium povinné literatury (viz seznam základní a doporučené literatury). Studenti jsou povinni si zajistit povinnou literaturu tak, aby ji měli k dispozici po celý semestr. Student čte, zpravidla předem, zadanou kapitolu knížky. Posluchač se podrobně seznámí s jedním klasickým výzkumem a prezentuje (7-10 minut) referát  k tomuto výzkumu (s vyučujícím předem dohodne zaměření referátu), včetně zpracování tezí 1-2 strany. Témata vystoupení budou dohodnuta v první týdnu výuky, ve zdůvodněných výjimenčných případech později. Termíny prezentací odpovídají časovému řazení výzkumů a nelze je posouvat. Referující konzultují týden předem s vyučujícím teze svých vystoupení, nejlépe e-mailem. Den před vystoupením každý zašle teze přednášejícímu (word) a rozdá kopie také všem účastníkům kurzu. Závěrečná zkouška je písemný test. V případě potřeby bude doplněna ústní zkouškou. Student je povinen orientovat se v základních problémech všech témat, a tím prokázat, že se alespoň základní literatuře dostatečně věnoval. Student respektuje povinnost vyhnout se plagiátům viz.: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi 

Ukončení předmětu: Předmět je zakončen písemným testem. Známkování v kurzu proběhne v souladu s podmínkami zařazení výkonu studentů do stupnice A-F, bližší informace naleznou studenti v platném Opatření děkana, prozatím v Opatření děkanky č. 17/2018

Obsah kurzu:

1.     W.E.B. DuBois: The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek empirických sociologických výzkumů v USA.

2.     Tři fáze institucionalizace empirického sociologického výzkumu. 1) Chicagská škola a zavedení týmové práce a teoretického zakotvení výzkumu; 2) sběr a analýza hromadných dat, standardizace a příprava technologického a organizačního zabezpečení empirického výzkumu; 3) survey analysis a model elaborace – testování kauzálních závislostí.

3.     Počátky sběru empirických dat: sociálně správní a sociálně-statistická motivace, Dílo Ch. Bootha a J.A.Queteleta. Počátky empirických sociologických výzkumů v Evropě: E.Durkheim, F. LePlay, G. Schnapper-Arndt, A. Levenstein, Spolek pro sociální politiku, M. Weber, hnutí Social Survey.

4.     Rozvoj amerických univerzit a počátky rozvoje americké empirické sociologie. První fáze institucionalizace empirického sociologického výzkumu.

5.     Chicagská sociologická škola: A.W. Small, W. I. Thomas, R. E. Park, E.W. Burgess. The City – klíčová publikace Chicagské školy.

6.     Slavné výzkumy Chicagské školy: Zorbaugh: The Gold Coast and the Slum; C.Shaw: The Jack-Roller; N.Anderson: The Hobo, F.Thrasher: The Gang, L.Wirth: The Ghetto a další.

7.     R. Lynd - H. Lynd: Middletown, (Middletown in Transition)  – výzkum komunity.

8.     P. Lazarsfeld - Marie Jahoda - H. Zeisel: Marienthal a jeho metodologie.

9.     Princeton Radio Project - Významné komunikační studie 40.let.: Radio and the Printed Page, Invasion from Mars, Mass Persuassion, Patterns of Influence.

10.  W. F. Whyte: The Street Corner Society a jeho metodologie.

11.  P. Lazarsfeld - B. Berelson - H. Gaudet: The People's Choice.

12.  S. A. Stouffer a kol: American Soldier I. II.; Measurement and Prediction (škálování).

13.  Spolupráce sociologické teorie a empirického sociálního výzkumu na příkladu spolupráce R.K. Mertona a P.F. Lazarsfelda.

Základní literatura:

Jeřábek,H.: Slavné sociologické výzkumy 1899-1949. Praha, Karolinum 2021

Doporučená  literatura:

Bulmer, M.: The Chicago School of Sociology. Institutionalization, diversity, and the rise of sociological research, Chicago Press 1984.

Jeřábek,H.: Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů. Příběhy pěti žen, které ovlivnily podobu sociologického výzkumu. Praha, Karolinum 2019.

Jeřábek,H.: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha, Karolinum 1997.
183 str., zejména kapitoly 3,4,5,7,8 (str. 50-129 a 145-180).

Jeřábek, H.: „Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. (Lazarsfeldova výzkumná dílna.)“ Naše společnost. (Bulletin CVVM) , prosinec 2005, 20 ns.

Lazarsfeld, P.F. - Oberschall, A.R.: Max Weber and Empirical Social Research. - American Sociological Review 30 (2) 1965: 185-199

Madge,J.: The Origins of Scientific Sociology. London, Tavistock Publ. 1963.

Vybrané monografie :

Lynd,R.S. - Lynd,Helen M.: "Middletown", 1929; "Middletown in Transition", 1937

Park, R.E.  - Burgess, E.W.- McKenzie,R.: "The City", Chicago 1925

Shaw,C.:  "The  Jack-Roller:  A  Delinquent  Boy's Own Story", Chicago 1930

Thratscher, F.M.: "The Gang", Chicago 1927

Wirth, L.: "The Ghetto", Chicago 1928

Zorbaugh, H.W.: "The Gold Coast and the Slum", Chicago 1929

Úkol referenta a role jeho samostatného vystoupení:

Úkolem referenta je shrnout v krátkém strukturovaném referátu hlavní myšlenky díla. Smyslem vystoupení je informovat

a poskytnout základ pro diskusi. Referent se předem v povinné literatuře seznámí s širším kontextem pro svůr referát.

Pro své vystoupení použije primární zdroj. Seznámí se také se zadanými texty ostatních referátů k obdobné problematice,

aby své vystoupení mohl připravovat se znalostí širších souvislostí. Hodnoceny budou také teze vystoupení z hlediska

struktury a srozumitelnosti.