PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klasické sociologické výzkumy - JSB104
Anglický název: Classical Sociological Research Projects
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 26 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Předmět se otvírá jednou za dva roky - viz. rozvrh
Další informace: http://Přednostně pro studenty 3. a 4. ročníku SOSP a SOSA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Prerekvizity : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (04.02.2016)
Klasické sociologické výzkumy
Podmínky pro zápis: bakalářský kurz volitelný, určený pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia sociologie
a sociální politiky, mohou absolvovat i studenti ostatních oborů
Kurz je koncipován jako seznámení s klasickými sociologickými výzkumy od počátků sociologického empirického zkoumání
až do poloviny šedesátých let. Velká pozornost je věnovány výzkumným pracím Chicagské školy dvacátých a třicátých let
a přínosům výzkumné dílny P.F. Lazarsfelda v Evropě i v USA. Důraz je kladen na přínos jednotlivých výzkumných projektů
rozvoji sociologického výzkumu i jeho metodologie.

Upozornění týkající se práce v kurzu:
Od všech posluchačů se očekává průběžné studium zadané literatury (viz seznam základní a doporučené literatury).
Posluchač musí být schopen se přesvědčivě orientovat v základních problémech a tím prokázat (i během semestru,
např. účastí na orientačním písemném testu), že se alespoň základní literatuře dostatečně věnuje. Průběžná práce
je předpokladem pro úspěšné zakončení kurzu zkouškou.
Ukončení předmětu: Předmět je zakončen ústní nebo písemnou zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (04.02.2016)

Základní literatura:

Jeřábek, H.: Slavné sociologické výzkumy 1899 - 1949. Praha, SLON 2014  Studenti si mohou na první hodině zakoupit výtisk za studentskou cenu 250 Kč (běžná cena 345,- Kč)
Jeřábek,H.: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha, Karolinum 1997.
183 str., zejména kapitoly 3,4,5,7,8 (str. 50-129 a 145-180).
Jeřábek, Hynek: "Lazarsfeldovy klíčové sociologické výzkumy 30.a 40.let. In :Schenk,Juraj a kol. Paul Felix Lazarsfeld. Návraty k myšlienkovému dedičstvu. Bratislava, SOFA 2003, str.53 -114.
Jeřábek, H. a J.Remr (eds.) Klasické sociologické výzkumy Praha, ISS FSV UK, 1993, interní edice, řada M, 143 str.
Jeřábek, H.: "Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. (Lazarsfeldova výzkumná dílna.)" Naše společnost. (Bulletin CVVM) , prosinec 2005, 20 ns.

Doporučená literatura:
Bulmer,M.:"The Chicago School of Sociology. Institutionalization, diversity, and the rise of sociological research", Chicago Press 1984
Cuin, Ch.-H. - Gresle, F.: Dějiny sociologie. Praha, Slon 2005, zejména 2. část s.133-263. 
Jeřábek,H.: Hadley Cantril a Robert K. Merton - dva výzkumy mimořádného působení
rozhlasového vysílání: "Invasion from Mars" a "War Bond Drive". Sociologický časopis 32 (1996), 2, s.199-212
Jeřábek, H.: Lazarsfeldova metodologie pro výzkum veřejného mínění. In: České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha, Sociologický ústav 2006, str. 25-46.
Jeřábek,H.: Marienthal. Sociologický časopis 33 (1997), 2, s. 321-337
Jeřábek,H.: Panelové šetření - metoda a výsledky výzkumu "The People‘s Choice". Sociologický časopis 36 (2000), 2, s. 201 - 220.
Jeřábek,H.: Paul Felix Lazarsfeld - klasik sociologického výzkumu. Sociologický časopis 30 (1994), 1, s.57-72
Jeřábek,H.: Počátky Lazarsfeldovy politické sociologie - The People‘s Choice. Sociologický časopis 36 (2000), 1, s. 67 - 81
Kern,H.: Empirische Sozialforschung. Ursprünge, Ansätze, Entwicklungslinien. München, Verlag C.H.Beck 1982
Lazarsfeld,P.F. - Landau,D.: Quetelet, Adolphe. In: International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. XIII. New York, Macmillan & Free Press 1968, pp.247-257
Lazarsfeld,P.F. - Oberschall,A.R.: Max Weber and Empirical Social Research. - American Sociological Review 30 (2) 1965: 185-199
Madge,J.: The Origins of Scientific Sociology. London, Tavistock Publ. 1963.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (04.02.2016)

Klasické sociologické výzkumy
Rozsah kurzu: 2/0 Kredity: 4 LS 2013/2014
Zakončení kurzu: Zk
Termín: přednáška úterý 14:00-15:20, J 2019
Vyučující: Prof.PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
e-mail: hynek.jerabek@gmail.com 
KONZULTAČNÍ HODINY: úterý 13:00-13:50 kancelář: J 3070
Podmínky pro zápis: bakalářský kurz volitelný, určený pro studenty přednostně 3. a také 2. ročníku bakalářského studia sociologie
a sociální politiky nebo sociologia a antropologie, mohou absolvovat i studenti ostatních oborů. 
Kurz je koncipován jako seznámení s klasickými sociologickými výzkumy od počátků sociologického empirického zkoumání 
až do poloviny šedesátých let. Velká pozornost je věnovány výzkumným pracím Chicagské školy dvacátých a třicátých let 
a přínosům výzkumné dílny P.F. Lazarsfelda v Evropě i v USA. Důraz je kladen na přínos jednotlivých výzkumných projektů 
rozvoji sociologického výzkumu i jeho metodologie.

Upozornění týkající se práce v kurzu:
Od všech posluchačů se očekává průběžné studium zadané literatury (viz seznam základní a doporučené literatury).
Posluchač aktivně participuje na kurzu prezentací jednoho z klasických sociologických výzkumů. U větších děl
je možno na prezentaci spolupracovat 2 až max. 3 studenti celkem. Prezentace je povinná. Posluchač musí být schopen
se přesvědčivě orientovat v základních problémech a tím prokázat (i během semestru, např. účastí na orientačním písemném testu),
že se alespoň základní literatuře dostatečně věnuje. Průběžná práce je předpokladem pro úspěšné zakončení kurzu zkouškou.
Ukončení předmětu: Předmět je zakončen ústní nebo písemnou zkouškou.

Obsah kurzu:
1. Počátky sběru empirických dat: sociálně správní a sociálně-statistická motivace, Dílo J.A.Queteleta. Počátky empirických sociologických
výzkumů v Evropě: Spolek pro sociální politiku, M.Weber, F.LePlay, Hnutí Social Survey. Zadání témat referátů!
2. W.E.B. DuBois: The Philadelphia Negro.
3. Rozvoj amerických universit a počátky rozvoje americké empirické sociologie. Chicagská sociologická škola a první fáze institucionalizace
empirického sociologického výzkumu.
4. Slavné výzkumy Chicagské školy: H.W.Zorbaugh: The Gold Coast and the Slum; C.Shaw: The Jack-Roller; N.Anderson: The Hobo,
F.Thrasher: The Gang, L.Wirth: The Ghetto a další.
5. R. Lynd - H.Lynd: Middletown, Middletown in Transition.
6. P.Lazarsfeld - Marie Jahoda - H.Zeisel: Marienthal
7. Princeton Radio Project - Významné komunikační studie 40.let.: Radio and the Printed Page, Invasion from Mars, Mass Persuassion,
Patterns of Influence.
8. Druhá fáze institucionalizace empirického sociologického výzkumu. Prosazení technologického, organizačního a finančního
zabezpečení empirického výzkumu.
9. W.F. Whyte: The Street Corner Society.
10. Slavné Mertonovy výzkumy 'Mass Persuasion' a 'Patterns of Influence'.
11. P.Lazarsfeld - B.Berelson - H.Gaudet: The People's Choice.
12. S. Stoufer a kol: American Soldier I. II.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK