PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do práva - JSB069
Anglický název: Introduction to Law
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Prerekvizity : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2017)

Úvod do studia práva seznámí studenty s právním systémem ČR, s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Na Úvod do studia práva navazuje zejména Správní věda a Správní právo, proto tato disciplína je vykládána v rámci úvodu méně. S ohledem na studijní obor bude důraz kladen na sociologické a sociálně-politické aspekty práva.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2017)

Pro získání zkoušky je zapotřebí:

1) připravit seminární práci dle zadání ze druhé hodiny /detailní požadavky budou též v SIS/, možnost získat 0-20 bodů (při méně než 10 bodech neuspěl)

2) absolvovat test s otevřenými a uzavčřenými otázkami (15 otázek, každá max. za 2 body) min. na 15 bodů

výsledné hodnocení: 0-24,9 neuspěl, 25-28,9 E, 29-32,9 D, 33-36,9 C, 37-41,9 B a 42 a více A

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2017)

Varvařovský, P.: Základy práva: o právu, státě a moci, 3. vydání, ASPI, Praha 2015 Jde o základní učebnici ke zkoušce, přednášky budou doplňkem k této učebnici.

Přibáň, J. 1996. Sociologie práva. Slon. Základní aspekty sociologického pohledu na roli práva ve společnosti.

 

Právní předpisy (dostupné online např. na webu zakony pro lidi):

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod

Trestní zákoník

Trestní řád

Správní řád

Zákon o VŠ

Občanský zákoník

Občanský soudní řád

Zákon o obchodních korporacích

 

Doporučená literatura:

Horn, D. 2002. Úvod do studia práva pro neprávnické fakulty. ZČU: Fakulta ekonomická.

Schelle, K. a kol. 2004. Základy práva . Eurolex Bohemia.

Fuller, L. L., 1998. Morálka práva. OIKOYMENH.

Přibáň, J. 2001. Právo a politika konverzace : texty o postmoderních nejistotách, spravedlnosti v právu a politické paměti. G plus G.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.02.2017)

Obsah:

1. + 2. Základy teorie práva - právo jako normativní systém, právní norma, její struktura a typy. Prameny práva, systém práva, jednotlivé právní disciplíny. Úloha práva ve společnosti. Evropská dimenze práva. Zadání semestrální práce.

(Varvařovský, str. 13-68)

3. Právo EU - členění, prameny, implementace do národního práva

4. Občanské právo hmotné - obecná část a věcná práva

(Varvařovský, str. 176-205)

5. Občanské právo hmotné - závazkové právo, odpovědnost za škodu a dědické právo.

(Varvařovský, str. 206-250)

6. Občanské právo hmotné - dokončení a vazby na rodinné, pracovní a obchodní právo. (Varvařovský, str. 206-250)

7. Trestní právo hmotné - obecná část

(Varvařovský, str. 333-347 + § 1-148 trestního zákoníku)

8. Trestní právo hmotné - zvláštní část a trestní řízení

(Varvařovský, str. 348-360)

9. Ústavní právo - ústavní systém České republiky

(Varvařovský, str. 85-135 + Ústava)

10. Ústavní právo - základní práva a svobody

(Varvařovský, str. 136-172 + Listina základních práv a svobod)

11. Správní právo a procesní právo - obecné správní právo a obecný výklad aplikace práva, ukázky ze zákona o VŠ

(Varvařovský, str. 291-314, zákon o VŠ)

12. Obchodní právo v ČR. Základy současné úpravy a rysy navrhovaných změn (zákon o obchodních korporacích)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK