PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současná česká společnost - JSB062
Anglický název: Czech Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Třída: Courses for incoming students
Anotace
Poslední úprava: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. (13.02.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty s problematikou současného vývoje společnosti obecně a české
společnost zvlášť s důrazem na proměny sociálních nerovností, jak je odražena v relevantních monografiích a
výzkumech z posledních let. Přednáška se skládá ze tří tématických bloků:

1. Obecné trendy vývoje soudobých společností
2. Sociální nerovnosti: stav, vývojové trendy
3. Fungování společnosti

Přednášející: Doc. Milan Tuček, CSc. + některé přednášky budou zajišťovat externisté – významné sociologické
osobnosti.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. (13.02.2019)

Požadavky: Dvě seminární práce, každá v rozsahu 6-8 stránek. První text by měl pojmenovávat současnou
společnost (inspirace Petrusek "Společnosti pozdní doby") a měl by být odevzdán do konce dubna. Druhý text by
měl být věnován sociologickému pohledu (rozboru) na konkrétní problém současné české společnosti (vzdělávací
systém, stárnutí, nárůst nerovností, sociální vyloučení, soudržnost společnosti, důvěra, .....) a odevzdán týden před
termínem zkoušky. Obsahem zkoušky pak bude obhajoba seminárních prací.

Každá seminární práce je hodnocena zvlášť (0-100 % bodů), celkové hodnocení je součtem obou hodnocení, který je vydělen 2. Podmínkou je, že každá práce získá více než 50 %.
Práce jsou hodnoceny z hlediska věcného obsahu (0-60%), logické provázanosti a strukturace textu (0-15%), dostatečné argumentace závěrů (0-10%), stylistiky textu (0-10%) a také gramatiky (0-5%).

Převod procentního hodnocení na známky: 0-50% F, 51-60 % E, 61-70% D, 71-80% C, 81-90% B, 91-100 % A.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. (13.02.2019)

Cílem přednášky je seznámit studenty s problematikou současného vývoje společnosti obecně a české společnost zvlášť s důrazem na proměny sociálních nerovností, jak je odražena v relevantních monografiích a výzkumech z posledních let. Přednáška je rozdělena do tří tématických bloků, za každým blokem je uvedena doporučená studijní literatura.
Jednotlivá témata budou prezentována též na aktuálních datech zahrnujících údaje o demografickém složení, vzdělanostní a socioprofesní struktuře, příjmech jednotlivců a domácností, životní úrovni a životním stylu, hodnotových orientacích a postojích ke společnosti s využitím diskursu probíhajícího v odborné veřejnost či v mediích.

1. Obecné trendy vývoje soudobých společností
-proměny výrobní a nevýrobní sféry
-změny v organizačních strukturách, společnost sítí
-individualizace
-multikulturalismu
-globalizace

Robert.B. Reich: V pasti úspěchu - kapitalismus 21. století, 2003, Prostor.

Ulrich Beck: Riziková společnost, 2004 , SLON.

Zygmund Bauman: Tekutá modernita, 2002, SLON.

Gilles Lipovetsky: Paradoxní štěstí, 2007, Prostor.

Miroslav Petrusek: Společnosti pozdní doby, 2006, SLON.

Rutger Bregman: Utopie pro realisty –nepodmíněný příjem, otevřené hranice, 15 hod práce týdně, 2017, Euromedia

Andrew Mcafee, Erik Brynjolfsson: Druhý věk strojů., 2015 Jan Melvil publishing

Edward Luce: Soumrak západního liberalismu, 2019, Argo2. Sociální nerovnosti: stav, vývojové trendy
-pojmy, kategorie, koncepty
-stratifikace x třídní uspořádání
-elita, střední třída, vyloučené skupiny
-životní úroveň, příjmové a majetkové nerovnosti, chudoba a bohatství
-otevřenost, uzavřenost, sociální mobilita
-askriptivní nerovnosti: gender, věk, etnicita, region

Machonin, Tuček a kol: Česká společnost v transformaci, 1996, SLON.

Milan Tuček a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí, 2003, SLON.

Jan Keller: Tři sociální světy, 2010, SLON.

Jiří Večerník: Czech Society in 2000s, 2010, Academia.

Ivo Možný: Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. 2002, Portál. 

Pavol Frič et al. Czech Elites and General Public: Leadership, Cohesion, and Democracy. 2010, Karolinum.

Možný I. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. 2002, Portál.

Možný I. Rodina a společnost. 2006, SLON.  

Matějů P, Straková J, Veselý A (eds). Nerovnosti ve vzdělávání. 2010, SLON.

Petr Matějů, Dana Hamplová a další: Moc krásy. Pomáhá krása a atraktivita k dosažení životního úspěchu. 2017. Karolinum

Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol.: Ja se žije Čechům v současné Evropě, 2018, Academia: SOÚ AV ČR

3. Fungování společnosti
-soudržnost, důvěra, sociální kapitál společnosti
-sociální spravedlnost a legitimita společenského řádu
-hodnotové orientace, životní cíle a strategie

Milan Tuček a kol.: Sociální soudržnost v diferencující se společnosti, 2008, SOU AV.

Ralf Dahrendorf: Hledání nového řádu – přednášky o politice svobody 21. století. 2007, Paseka

Francis Fukuyama: Velký rozvrat, 2006, Academia.

Antony Giddens: Třetí cesta, 2001, Mladá fronta.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK