PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do veřejné politiky - JSB061
Anglický název: Introduction into Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 90 / 55 (82)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: termíny na přihlášení na: http://terms.fsv.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Prerekvizity : JSB025
Je neslučitelnost pro: JSB523
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (27.01.2022)
Kurz je vhodný především pro studující 2. ročníku studijního programu Sociologie a sociální politika i Demografie se specializací veřejná a sociální politika. Kurz jim má přiblížit jak věcnou problematiku veřejných politik, tak základní teoretické přístupy k jejich studiu. Mimo teoretické koncepty jsou studující seznamováni také s praktickými příklady konkrétních veřejných politik prostřednictvím pozvaných hostů a práce na cvičeních.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (27.01.2022)

Základní literatura:
COLEBATCH, H. K. Úvod do policy. Brno : Barrister & Principal, 2005.
COLEBATCH, H. K. Policy. 3nd ed. Maidenhead : Open University Press, 2009.
FIALA, Petr; SCHUBERT, Klaus. Moderní analýza politiky : Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno : Barrister & Principal, 2000. (relevantní kapitoly)
HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. Studying Public Policy : Policy Cycles & Policy Subsystems. 3rd ed. Don Mills (Ont.) : Oxford University Press, 2009. (relevantní kapitoly)
POTŮČEK, Martin a kol. Veřejná politika. Praha : C.H. Beck, 2016. (relevantní kapitoly)
VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Praha : SLON, 2007. (relevantní kapitoly)
NOVOTNÝ, Vilém. Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu. Praha : Karolinum, 2012 (relevantní kapitoly).
Ke každému probíranému tématu bude doporučena literatura. Informace o ní budou přístupné zapsaným studentům prostřednictvím aplikace Moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=36).


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (27.01.2022)

Kritéria hodnocení:
K absolvování předmětu je potřebné úspěšně splnit všechny požadované aktivity, tj. mít požadovanou docházku na cvičeních, ohodnocenou aktivitu na cvičeních, uznanou odevzdanou zprávu z rozhovoru s aktérem (+ přepis + nahrávka); uznanou odevzdanou zpětnou vazbu a analytickou práci, a nepřestoupit pravidla akademického anebo slušného chování (např. plagiátorství, podvádění, respekt k vyučujícímu atd.).
Docházka na cvičení                             (min. 5 uznaných docházek)
Aktivity na cvičení (splnění 4 úkolů, otázky k textům atd.)            (max. 12 bodů)
Rozhovor s aktérem                            (max. 11 bodů)
Analytická práce                                 (max. 40 bodů)
Zpětná vazba k seminární práci                        (max. 3 body)
Atestace formou teoretického písemného testu            (min. 18 - max. 34 bodů)
Celkem                                    (max. 100 bodů)

K závěrečnému písemnému testu nebudou připuštěni ti studující, kteří nesplní podmínky aktivní účasti na cvičeních (docházka, otázky atd.) anebo jim nebude uznáno odevzdání zprávy z rozhovoru s aktérem (+ přepis + nahrávka) anebo jim nebude uznáno odevzdání zpětné vazby či analytické práce anebo přestoupí pravidla akademického či slušného chování.
Odevzdání vypracovaných otázek k textům v požadovaném termínu před cvičením je také považováno za vstupenku na nadcházející cvičení, tj. bez odevzdání otázek v požadovaném termínu nebude uznána účast na nadcházejícím cvičení.

Harmonogram nejdůležitějších termínů
Odevzdat nejpozději do:
tří dnů 23. 55 před nastávajícím cvičením vaší skupiny (Kroky 1 až 4) každý elektronicky přes aplikaci Moodle úkoly na nadcházející cvičení + otázky k textům na nadcházející cvičení
tří dnů 23.55 před nastávajícím posledním cvičením vaší skupiny (Krok 5) každý elektronicky přes aplikaci Moodle závěrečnou zprávu z rozhovoru s vybraným aktérem a nahrávku rozhovoru.
pátku 17. června 2022 18.00 (Krok 6) – zaslání finálního draftu analytické práce přiřazené skupině ke zpětné vazbě.
pátku 24. června 2022 18.00 (Krok 7) zpětná vazba k přidělenému finálnímu draftu analytické práce
pátku 1. července 2022 18.00 (Krok 8) každý elektronicky finální verzi analytické práce přes aplikaci Moodle, při nesplnění těchto úkolů v požadovaném termínu nebude práce přijata k hodnocení.

Zadání úkolů na cvičení a rozhovoru s aktérem bude zveřejněno na Moodlu.
Doporučená struktura analytické práce a její povinné formální náležitosti budou uvedeny na Moodlu. Nesplnění požadavků na formální náležitosti může vést k nepřijetí práce či snížení jejího hodnocení.

Škála hodnocení:
A    91-100 bodů
B    81-90 bodů
C     71-80 bodů
D    61-70 bodů
E    51-60 bodů
F    50 a méně bodů
Účastníci kurzu jsou zpravidla souhrnně hodnoceni na základě plnění uvedených aktivit a termínů.

Termíny atestace:
Předtermín: 17. května 2022, Pekařská 16
Řádný termín: 24. května 2022, Pekařská 16
1. opravný termín: 7. června 2022, Pekařská 16
2. opravný termín: 6. září 2022, Pekařská 16
Může být změněno z organizačních důvodů.

Termíny písemné části atestace:
Předtermín: 17. května 2022, Pekařská 16
Řádný termín: 24. května 2022, Pekařská 16
1. opravný termín: 7. června 2022, Pekařská 16
2. opravný termín: 6. září 2022, Pekařská 16
Může být změněno z organizačních důvodů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (27.01.2022)

Kurz je určen především studujícím 2. ročníku studijního programu Sociologie a sociální politika i Demografie se specializací veřejná a sociální politika. Pro studující studijního programu Politologie a veřejná politika je určen kurz JSB523.

Účast studentů z dalších programů je dána prostorovými možnostmi a dohodou s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK