PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Úvod do veřejné politiky - JSB061
Anglický název: Introduction into Public Policy
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: středa: 13,00-14,00 hod.
http://pondělí 12.10., 26.10., 9.11., 30.11., 14.12., 4.1. 14,25-15,25 hod., pátek 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 12,30-13,30 hod. č. 3008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (02.02.2020)
Kurz je vhodný především pro studující v 2. ročníku bakalářského studia programu Sociologie a sociální politika. Má jim přiblížit jak věcnou problematiku veřejných politik, tak základní teoretické přístupy k jejich studiu. Mimo teoretické koncepty jsou studující seznamováni také s praktickými příklady konkrétních veřejných politik prostřednictvím pozvaných hostů a práce na cvičeních.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (02.02.2020)

Základní literatura:
COLEBATCH, H. K. Úvod do policy. Brno : Barrister & Principal, 2005.
COLEBATCH, H. K. Policy. 2nd ed. Maidenhead : Open University Press, 2004.
FIALA, Petr; SCHUBERT, Klaus. Moderní analýza politiky : Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno : Barrister & Principal, 2000. (relevantní kapitoly)
HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. Studying Public Policy : Policy Cycles & Policy Subsystems. 3rd ed. Don Mills (Ont.) : Oxford University Press, 2009. (relevantní kapitoly)
POTŮČEK, Martin a kol. Veřejná politika. Praha : C.H. Beck, 2016. (relevantní kapitoly)
VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Praha : SLON, 2007. (relevantní kapitoly)
NOVOTNÝ, Vilém. Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu. Praha : Karolinum, 2012 (relevantní kapitoly).
Ke každému probíranému tématu bude doporučena literatura. Informace o ní budou přístupné zapsaným studentům prostřednictvím aplikace Moodle (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=780).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (02.02.2020)

Kritéria hodnocení:
K absolvování předmětu je potřebné úspěšně splnit všechny požadované aktivity, tj. mít požadovanou docházku na cvičeních, ohodnocenou aktivitu na cvičeních, uznanou odevzdanou zprávu z rozhovoru s aktérem (+ přepis + nahrávka); uznanou odevzdanou semestrální práci, a nepřestoupit pravidla akademického anebo slušného chování (např. plagiátorství, podvádění, respekt k vyučujícímu atd.).
Docházka na cvičení                             (min. 4 uznané docházky)
Aktivity na cvičení (splnění 4 úkolů, otázky k textům atd.)            (max. 12 bodů)
Rozhovor s aktérem                            (max. 13 bodů)
Semestrální práce                             (max. 30 bodů)
Zpětná vazba k seminární práci                        (max. 3 body)
Atestace formou závěrečného písemného testu            (min. 22 - max. 42 bodů)
Celkem                                    (max. 100 bodů)

K závěrečnému písemnému testu nebudou připuštěni ti studující, kteří nesplní podmínky aktivní účasti na cvičeních (docházka, otázky atd.) anebo jim nebude uznáno odevzdání zprávy z rozhovoru s aktérem (+ přepis + nahrávka) anebo jim nebude uznáno odevzdání semestrální práce anebo přestoupí pravidla akademického či slušného chování.
Odevzdání vypracovaných otázek k textům v požadovaném termínu před cvičením je také považováno za vstupenku na nadcházející cvičení, tj. bez odevzdání otázek v požadovaném termínu nebude uznána účast na nadcházejícím cvičení.

Harmonogram nejdůležitějších termínů
Odevzdat nejpozději do:
pondělí 23.55 každý elektronicky přes aplikaci Moodle úkoly na nadcházející cvičení + otázky k textům na nadcházející cvičení
pondělí před posledním cvičením vaší skupiny do 23.55 každý elektronicky přes aplikaci Moodle závěrečnou zprávu z rozhovoru s vybraným aktérem a nahrávku rozhovoru.
pátku 19. června 2020 do 18.00 – zaslání draftu semestrální práce určené skupině ke zpětné vazbě.
pátku 26. června 2020 do 18.00 zpětná vazba k přidělenému draftu semestrální práce
pátku 3. července 2020 do 18.00 každý elektronicky finální verzi semestrální práce přes aplikaci Moodle, při nesplnění těchto úkolů v požadovaném termínu nebude práce přijata k hodnocení.

Zadání úkolů na cvičení a rozhovoru s aktérem bude zveřejněno na Moodlu.
Doporučená struktura semestrální práce a její povinné formální náležitosti budou uvedeny na Moodlu. Nesplnění požadavků na formální náležitosti může vést k nepřijetí práce či snížení jejího hodnocení.

Škála hodnocení:
A    91-100 bodů
B    81-90 bodů
C     71-80 bodů
D    61-70 bodů
E    51-60 bodů
F    50 a méně bodů
Účastníci kurzu jsou zpravidla souhrnně hodnoceni na základě plnění uvedených aktivit a termínů.

Termíny atestace:
Předtermín: 14. května 2020, v Jinonicích
Řádný termín: 22. května 2019, v Jinonicích
1. opravný termín: 12. června 2020, v Jinonicích
2. opravný termín: 11. září 2020, v Jinonicích
Může být změněno z organizačních důvodů.

Termíny písemné části atestace:
Předtermín: 14. května 2020, v Jinonicích
Řádný termín: 22. května 2019, v Jinonicích
1. opravný termín: 12. června 2020, v Jinonicích
2. opravný termín: 11. září 2020, v Jinonicích
Může být změněno z organizačních důvodů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (02.02.2020)

Kurz je určen především studujícím 2. ročníku studijního programu Sociologie a sociální politika.
Účast studentů z dalších programů je dána prostorovými možnostmi a dohodou s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK