PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Současná sociální antropologie - JSB055
Anglický název: Contemporary Social Antropology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2010
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vendula Řezáčová, M.A., Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vendula Řezáčová, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.02.2013)

Jednosemestrální kurs zaměřený na diskusi vybraných současných teorií v kulturní a sociální antropologii. Cílem je nejenom
diskutovat klíčové texty, které ovlivňovaly debatu o poslání a možnostech antropologie v posledních dvou desetiletích, ale
především vztáhnout tato témata k vlastní antropologické praxi, tj. k výzkumům, na nichž se podílejí do kursu zapsaní
studenti. Vedle této ?historické" a ?praktické" dimenze se chce kurs soustředit i na dimenzi epistemologickou. Neboť
?...problémy leží nejenom v pravdě, ale i v tom, co se dá udělat. Sebejistota (...) se zdá být stále více pro mnoho
antropologů nedosažitelná. Nejenom, že se setkávají se společenstvími zároveň na půl zmodernizovanými a na půl
tradičními; se závratně komplikovanou etickou situací během terénních výzkumů; s mnohostí ostře kontrastujících přístupů
k popisu i k analýze; s předměty výzkumu, které nejenom mohou, ale i mluví sami za sebe. Dráždí je také vážná vnitřní
nerozhodnost, divže nepřerůstající do epistomologické hypochondrie, a týkající se toho, jak s jistotou dosáhnout
věrohodnosti, že to, co se říká o jiném způsobu života, je skutečně právě tím. Ztráta jistoty a za ní jdoucí krize v
etnografické literatuře je současným jevem a souvisí se současným rozvojem. Tak se dnes věci mají." (Geertz 2000: 101)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (10.09.2019)

Studijní povinnosti

Podmínkou úspěšného absolvování kursu je:

  1. Vzhledem k seminárnímu charakteru kursu mají studenti povinnost účastnit se kontaktní výuky. Tolerovaná je max. 1 neomluvená absence. Absence je omluvena pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů popř. z důvodu mimořádné události.
  2. Úspěšné zvládnutí 4 průběžně zadávaných testů ze znalosti povinné četby. Studenti, kteří nebudou v době konání testů přítomni na hodině, a kteří budou mít omluvenou absenci, píší test v náhradním termínu v zápočtovém týdnu semestru.
  3. Absolvování závěrečné rozpravy nad texty uvedenými v sylabu kursu jako povinná literatura doložení schopnosti poučené argumentace v kursu probíraných témat.

Hodnocení účastníků kursu

  1. Hodnocení správnosti a kvality odpovědí na otázky ve čtyřech průběžných testech. Za každý test student může získat až 15 bodů. Celkem lze za testy získat až 60 bodů. Minimální počet bodů, které musí student získat za průběžně zadané testy, aby mohl postoupit k Závěrečné rozpravě, je 25 bodů.
  2. Závěrečná rozprava nad zvoleným tématem obsaženým v sylabu kursu: až 40 bodů. Hodnocena je schopnost argumentace odkazující na klíčové debaty v oboru a na příslušnou antropologickou produkci (terénní výzkumy, texty). Minimální rozsah látky je dán povinnou a doporučenou četbou zadanou ke každému tématu + obsahem přednášek/ seminářů. Pro úspěšné dokončení celého kursu musí student získat u Závěrečné rozpravy alespoň 20 bodů.

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (24.10.2019)

ABU-LUGHOD, Lila. 1991. „Writing Against Culture“. Pp. 137-162. In: Richard Fox (ed.). Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa Fe: School of American Research Press.

ABU-LUGHOD, Lila. 2008 [1995]. „A Tale of Two Pregnancies.“ Str. 552-561. In: Anthropological Theory: An Introductory History, ed. Jon McGee a R. Warms. McGraw-Hill: Boston, US.

ARDENER, E. 2006. Belief and the problem of women. The problem revisited. In: Feminist Anthropology. A Reader. Editovala Ellen Lewin. Oxford: Blackwell. Pp. 47-65.CLIFFORD, James. 1986. On Ethnographic Alegory. In Writing Culture. The Politics and Poetics of Ethnography, ed. James Clifford - George E. Marcus. Berkeley: University of California Press, s. 99-121.

BÚRIKOVÁ, Zuzana - MILLER, Daniel. 2013. Au-pair. Praha: Slon. Str. 19-24; 49-62.GEERTZ, Clifford. 2000 [1973]. Záludná hra. Poznámky ke kohoutím zápasům na Bali. In Interpretace kultur. Slon: Praha. Str. 455-501.

CASTENEDA, Quetzil E. 2006. “Ethnography in the Forest: An Analysis of Ethics in the Morals of Anthropology.” Cultural Anthropology 21(1): 121-145. (viz JSTOR)

CSORDAS, Thomas. 2013. "Morality as a cultural system?L Current Anthropology 54(5): 523-546. Dostupné na: https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/672210?mobileUi=0

de CASTRO, Eduardo Viveiros. 2004. Exchanging Perspectives: The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies. Common Knowledge, 10(3): 463-484.

DeLAET, M. / MOL, A. 2000. The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology. Social Studies of Science 30 (2): 225–63.

GUPTA, Akhil, & FERGUSON, James. 1992. Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology, 7(1), 6-23.

HALL, Tom. 2010. Urban Outreach and the Polyrhythmic City. In Edensor, T. (ed). Geographies of Rhythm. Nature, Place, Mobilities and Bodies. London: Routledge. S. 59 - 69.

KUPER, Adam. 1999. Culture. The Anthropologists´ Account. N.Y.: Harvard University Press. Str. 75-121.

MAUSS, Marcel. 2007. “Techniques of the body”. In: Lock, M., J. Farquahar (eds). Beyond the body proper. Durham, London: Duke University Press. Str. 50-68.

RABINOW, Paul. 2007 [1977]. Reflections on fieldwork in Morocco. Berkeley: University of California Press. Str. 1-69.

ROSALDO, M. 2006. The Use and absue of anthropology. Reflections on feminism and cross-cultural understanding. In: Feminist Anthropology. A Reader. Editovala Ellen Lewin. Oxford: Blackwell. Pp. 107-128.

SCHEPER-HUGHES, Nancy. “The Global Traffic in Human Organs.” In: The Body. A Reader. Editovaly M. Fraser a M. Greco. London: Routledge. Str. 208-215.

SZALÓ, Csaba - KATRŇÁK, Tomáš. 2002. Obrat k praxi a hledisku aktérů: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády. Sociální studia 8: 93-100.

WACQUANT, Loïc. 2004. Body and Soul: Notebooks of an Apprenticed Boxer. Oxford University Press, Oxford. Str. 3-57.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.02.2013)

Hlavní témata/osnova předmětu

1. Úvod: Obrat k ?vlastním"

Literatura: Buchowski, Michal - Kempny, Marian. 1999. ?Czy istnieje antropologia postmodernistyczna?', in Amerykańska Antropologia Postmoderistyczna, Buchowski - Kempny (eds.), Warszawa: Instytut kultury, s. 9 - 28. Reynoso, Carlos. 2003. Presentación, in El surgimiento de la antropología postmoderna, Carlos Reynoso (ed.), Barcelona: Gedisa, s. 11 - 60. Miner, Horace. 1956. ,Body Ritual among the Nacirema', American Anthropologist, vol 58 (1956): 503 - 507.

2. Utváření Druhého jako projev moci

Literatura: Said, Edward. 1978a. Orientalism, New York: Pantheon Books. Said, Edward. 1978b. The Problem of Textuality: Two Exemplary Positions. Critical Inquiry, Summer (1978): 706 - 725.

3. Symbolická antropologie

Literatura: Agar, Michael. 1982. Toward an Ethnographic Language, American Anthropologist, vol. 84, 1982: 779 - 795. Geertz, Clifford. 2000. Interpretace kultur. Slon: Praha.

4. Reflexivita

Literatura: Bourdieu, Pierre. 2003. Zúčastněná objektivizace, Biograf 30/2003. Konopásek, Zdeněk. 1996. Sociologie jako power play. Sociológia 2/ 1996: 99 - 125. Dostupné na ; Pollner, Melvin. 1991. Left of Ethnometodology: The Rise and Decline of Radical Reflexivity. American Sociological Review, vol. 56, no. 3. 1991: 370 - 380. Hannerz, Ulf. 2003. Being there... and there... and there! Reflections of multi sighted ethnography. Ethnography 4 (2): 201 - 216. Wimmer, Andreas/ Glicj Schiller, Nina. 2002. Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences. Global Networks 2 (4): 301 - 334.

5. Antropologie jako textová kritika

Literatura: Clifford, James. 1988. On Ethnographic Authority. In The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art, James Clifford, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 21 - 54. Marcus, Cushman. 1982. Ethnographies as texts, Annual Review of Anthropology, vol. 11, 1982: 25 - 69. Strathen, Marilyn. 1987. Out of Context. Current Anthropology, vol. 28, No 3, 1987: 251 - 281.

6. Antropologie mezi humanitními studiemi a vědou

Rabinov, Paul. 1986. Representations are Social Facts: Modernity and Postmodernity in anthropology, in Writting Culture: Poetics and Politics of Ethnography, J. Clifford, G.E.Marcus (eds.) , Berkeley: University of california Press, s. 234 - 261. Crapanzano, Vincent. 1991. The Postmodern Crisis: Discourse, Parody, Memory. Cultural Anthropology, 6/1991: 431 - 446.

7. Nové žánry: Performance texts, Nový žurnalismus, Stand Point Epistemologies.

Literatura: Denzin, Norman K. 1997. Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21st century. Thousand Oaks: Sage.

Povinná literatura:
Geertz, Clifford. 1988. Works and lives: the anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press.

Clifford, James; Marcus, George. eds. 1986. Writing Culture: The Poetics and Politics of Etnography, Berkeley: California University Press.

Marcus, George; Fisher, M. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences, Chicago.

Fabian, J. 1983. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object, N.Y.

Said, Edward. 1978. Orientalism, New York: Pantheon Books.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK