PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Bakalářský seminář I - diskuse projektů - JSB031
Anglický název: Bachelor thesis seminar I - project presentation
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (18.09.2012)
Cílem semináře je vytvořit takové kritické prostředí, které studentům nabídne pomocnou zpětnou vazbu při zpracovávání vybraných témat bakalářských prací. Tohoto cíle bude dosaženo následujícími postupy: 1) diskusí projektů bakalářských prací, 2) rozborem teoretických a metodologických východisek zadané bakalářské práce na základě rešerší odpovídající literatury; 3) diskusí dílčích analytických postupů řešení zvoleného tématu. Seminář je primárně vypsán pro studenty, kteří píší svou bakalářskou práci v oboru sociální antropologie, resp. jejichž práce je založena na kvalitativním výzkumu.

Průběh semináře
Zapsaní studenti dodají do jednoho týdne od zahájení výuky vyučujícímu kursu a) projekty svých bakalářských prací; b) plán práce na tento semestr; a c) kontakt na svého vedoucího bakalářské práce.
Každý ze zapsaných studentů vystoupí se dvěma prezentacemi svého tématu. V první prezentaci představí své téma (rozpracovaný projekt bakalářské práce), ve druhé prezentaci představí nástin řešení dílčího problému, jemuž se v bakalářské práci věnuje. Studující zašlou písemné podklady pro své vystoupení všem účastníkům kursu alespoň tři pracovní dny před samotnou prezentací.

Studijní povinnosti
Zpracování rešerše relevantní literatury v rozsahu min. 5 publikací; u každé publikace bude v rozsahu cca 500 slov podána stručná charakteristiku a její využití pro bakalářskou práci; pro úspěšné splnění této povinnosti požaduji potvrzení od vedoucího práce, že uvedená literatura odpovídá zadanému tématu a požadovanému způsobu zpracování práce.
Osobní účast na výuce.
Včasné a odpovídající plnění dílčích úkolů.

Nesplnění některého z těchto úkolů je důvodem pro neudělení zápočtu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (10.10.2011)

Program semináře J. Kanderta:

24.XI. - diskutují Anna Krčková (rituální čistota) + Markéta Podzimková (odívání);

1.XII. - diskutují Lenka Geržová (svatební zvyky) + Veronika Hypšová (spokojenost se sestřičkami) + (plus) Tomáš Novotný;

8.XII. - diskutují Denisa Kryková (ageismus) + Jan Kratochvíl (neonacisté) + (plus) Vendula Bláhová;

15.XII. - diskutují Anna Hofhanzlová (spravedlnost) + Eva Doňková (kriminalita) + (plus) Jaromír Musil;

Prosím Vendulu Bláhovou, Jaromíra Musila a Tomáše Novotného, aby mi poslali témata svých bakalářek. Děkuji JK

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (13.10.2011)

V úvodu semináře se studenti seznámí s požadavky na rozsah, obsah a formát a formální stránky bakalářské práce. Následuje vysvětlení a obhajoba jednotlivých projektů bakalářských prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK