PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Sociální politika jako společen. praxe - JSB027
Anglický název: Social Policy: A Corporate Practice
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Konzultace: úterý: 11,00-14,00 hod., č. J3008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Prerekvizity : JSB026
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (27.09.2012)
Tento kurz je pokračováním kurzu Úvod do sociální politiky. V rámci výkladu jednotlivých oblastí sociální politiky bude věnována pozornost především problematice chudoby, nezaměstnanosti, mateřství a rodičovství, stáří v kontextu systému sociální ochrany v ČR stejně jako v mezinárodním kontextu. Vyžaduje se samostatná práce studentů s odbornou literaturou.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (27.09.2012)

Po absolvování kurzu student:

  • Se orientuje v systému sociálního zabezpečení v ČR,
  • Má základní teoretické znalosti o problémech, kterými se zabývá sociální politika,
  • Má základní zkušenost s analýzou sociálně-politického problému,
  • Má zkušenost s týmovou prací,
  • Má zkušenost s prezentací výsledků své práce.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (21.09.2011)

KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha, ASPI 2005, str. 104 - 126, 157-298, 344-365

MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Slon, Praha, 1999, str. 42-135

TOMEŠ, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, Praha, 2010, str. 226 - 295, 342-350

KENNETH, P. eds: A Handbook of Comparative Social Policy. EE, 2004, pp. 341-354

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (12.09.2018)

Přednášky, semináře

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (27.09.2012)

Přednáška č. 1. Chudoba a sociální vyloučení. Chudoba jako sociální událost: historické koncepty chudoby, teoretické přístupy k jejímu vymezení. Způsoby měření chudoby. Chudoba a sociální zabezpečení: minimální příjmové veličiny (životní minimum). Sociální vyloučení jako teoretický koncept. Faktory sociálního vyloučení.

Seminář č. 1. Chudoba a sociální vyloučení

Přednáška č. 2. Stáří jako sociální událost a jeho řešení v systému sociálního zabezpečení. Demografické stárnutí obyvatelstva. Koncept aktivního stáří. Mechanismy důchodového zabezpečení (důchodové systémy a jejich financování). Reformy důchodového zabezpečení v ČR a ve světě. Problematika finanční udržitelnosti důchodových systémů.

Seminář č. 2. Stáří a jeho řešení v systému sociálního zabezpečení.

Přednáška č. 3. Ztráta zaměstnání jako sociální událost. Základné ideové přístupy k nezaměstnanosti. Nezaměstnanost jako společenský problém a jako individuální životní zkušenost. Typy a druhy nezaměstnanosti, dva způsoby měření nezaměstnanosti. Trh práce a nástroje státu v boji proti nezaměstnanosti, politika zaměstnanosti. Evropská strategie zaměstnanosti a politika zaměstnanosti v ČR.

Seminář č. 3. Vývoj politiky zaměstnanosti v ČR a současné problémy na trhu práce v ČR.

Přednáška č. 4. Nemoc a invalidita jako sociální událost. Systém sociálního zabezpečení v nemoci a invaliditě v ČR.

Přednáška č. 5. Mateřství, rodičovství a péče o děti. Sociální situace související s mateřstvím, rodičovstvím a péčí o děti. Rodinná politika.

Seminář č. 4. Společenské změny dotýkající se rodiny, rodičovství a mateřství.

15.12. Přednáška č. 6. Systém sociální pomoci a sociální služby. Reforma systému sociálních služeb v ČR.

Seminář č. 5 Debata nad závažným sociálně-politickým problémem.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (10.01.2020)

Absolvování kurzu JSB026/JSB522 Úvod do sociální politiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK