PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální problémy - JSB025
Anglický název: Social Problems
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl.cuni.cz/cuni/files/index.php?id=317&wdir=%2F&choose=
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Je prerekvizitou pro: JSB061, JSB072, JSB026
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (19.09.2022)
Kurz dává odpovědi na zásadní otázky týkající se příčin vzniku a přetrvávání sociálních problémů. Zabývá se zkoumáním škodlivosti a prospěšnosti sociálních problémů v moderní společnosti. Objasňuje také, jaké zásadní typy řešení těchto problémů nabízejí jednotlivé teoretické přístupy a jaké mají výhody a nevýhody. Odpovídá na otázky: Jak a kým jsou společenské problémy ve společnosti definovány? Jak se tyto problémy vyvíjí a jak se dostávají do povědomí široké veřejnosti? Kurz nabízí komplementární pohled na jednotlivé teoretické přístupy a snaží se studenty vést k jejich kritické reflexi. Praktická využitelnost jednotlivých teorií v analýze společenských věd je průběžně demonstrována na konkrétních příkladech ze života (české) společnosti. Na řadu konkrétních problémů se pak kurz zaměřuje podrobněji a ukazuje jejich vnímání z pohledu různých teoretických perspektiv. V neposlední řadě se pak zabývá pozicí sociálních vědců při pojmenovávání řešení sociálních problémů.

Kurz probíhá prezenčně, nicméně většinou je streamovanán přes platformu zoom, vše (ppt přednášky, literatura, atp. ovšem nikoli záznam hodin) je přehledně dostupné na stránkách kurzu v Moodle.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (19.09.2022)

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými přístupy ke zkoumání sociálních problémů, kterými disponují společenské vědy a naučit studenty využívat jednotlivé teorie při analýze aktuálních sociálních problémů (nejen) v České republice. Hlavním cílem kurzu je naučit studenty analyzovat aktuální sociální problémy v České republice z pohledu sociálních věd a kriticky o nich uvažovat. Důraz je tedy kladen na schopnost studentů aplikovat teoretické poznatky a přístupy při zkoumání konkrétních sociálních problémů a na základě výsledků této analýzy diskutovat jejich adekvátní řešení. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (19.09.2022)

Povinná:

Prokop D., Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host. 2020.

Mills, C.W. Sociologická imaginace. Sociologické nakladatelství: Praha. 2008, s. 7-18.

Munková G. Sociální deviace. Karolinum: Praha. 2001.

+ postupně v Moodle dodávané drobné texty k jednotlivým tématům

 

Doporučená:

Bauman Z. Tekutá láska. Academia: Praha. 2013.

Beck. U: Riziková společnost. Slon: Praha. 2004

Beck. U: Moc a protiváha moci v globálním věku. Slon: Praha. 2007 

Berger P.L.: Pozvání do sociologie. FMO: praha.1991

Hrubec M. (ed.) Odjištěná společnost. Slon: Praha.2015.

Nováček P. Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky. Lipka: Brno. 2013

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (19.09.2022)

Podmínky absolvování kurzu:

-       průběžné plnění aktivit (vždy jasně zadáno v Moodle, pro rok 2021: recenze knihy Slepé skvrny (D. Prokop) + vyplněná tabulka k teoriím)

-       četba povinné literatury

-       písemná práce zaměřená na analýzu konkrétního sociálního problému s aplikací teoretického přístupu 40 %

-       písemná  zkouška 60 %// V akademickém roce 2022/23 si rovněž bude možné zvolit namísto absolvování závěrečného testu (písemné zkoušky) přečtení 5 knih. Seznam možných knih (ke zkoušce, respektive namísto zkoušky) bude předložen v prvního hodině. Přihlášení se k absolvování kurzu touto formou j nutné nejpozději do konce října na stránkách kurzu v Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (19.09.2022)

Zoom link kurzu je dostupný pro přihlášené studenti na moodlovské stránce kurzu, kde jsou také k dispozici všechny potřebné materiály a podklady pro absolvování kurzu. 

 

Hlavním zdrojem aktuálních informací informací je webová stránka kurzu na Moodle, studenti jsou vyzváni k aktivnímu sledování této stránky. 

Tematické okruhy

Úvod do studia sociálních problémů – zabývá se různým pojetím sociálních problémů, definováním a vývojem chápaní (definice) pojmu sociální problém a seznamuje studenty se základní tematickou architekturou kurzu. Následně se pak zabývá kurz těmito okruhy:

·         Objektivita subjektivita SP

·         Role teorií v sociálních vědách

·         Sociální problém v sociálních vědách

·         Sociální problém v ČR

·         Vývoj vybraných teorií v kostce a jejich perspetivy na to co je a není sociální problém:  funkcionalismus, interakcionismus, teorie konfliktů

·         Domácí násilí jako sociální problém?

·         Zločinnost jako sociální problém a trest jako řešení?

·         Zkoumání sociálních problémů a zodpovědnost výzkumníků ve společenských vědách

·         Gender a s tím spjaté otázky

·         Migrace jako sociální problém?

·         Bezdomovectví jako sociální problém?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK