Praktika z kvantitativního výzkumu II - JSB024
Anglický název: The Practice in Quantitative Research II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (999)
letní:neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Aleš Kudrnáč, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Prerekvizity : JSB023
Je neslučitelnost pro: JSB562
Je prerekvizitou pro: JSB139
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených
dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních
projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno
prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

Požadavky na udělení zápočtu:
Jednotlivé týmy analyzují data ze svého subtématu, připraví prezentaci výsledků a odpovídající část závěrečné
zprávy. Zápočet je udělen celému týmu.
Poslední úprava: TUCEK (08.07.2011)
Sylabus
Stručná anotace předmětu:

Praktikum II navazuje na Praktikum I. Zahrnuje všechny etapy přípravy a zpracování dat (kontrolu vyšetřených dotazníků, kódování, čištění dat, logické kontroly datového souboru, konstrukce nových znaků, atd.). Podle vlastních projektů pak následuje analýza dat, včetně testování hypotéz. Zpracování výzkumného tématu je zakončeno (hodinovou) prezentací na semináři a závěrečnou výzkumnou zprávou určenou pro školy, kde výzkum probíhal.

Realizované vlastní výzkumy v posledních pěti letech (rozsah zhruba 900 dotázaných, šetření prováděno na pražských i mimopražských školách)

Aspirace a sny, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Ekonomické chování, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Student jako člověk politický, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Životní styl a subkultury mládeže, studenti předmaturitních ročníků gymnázií a středních odborných škol, 2011

Postoje ke spotřebě, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010

Názorové stereotypy, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010

Profesní orientace, žáci 8.tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, 2010

Chudoba a bohatství, studenti 2.ročníků středních škol, 2009

Přenos hodnot v rodině, studenti 2.ročníků středních škol, 2009

Důvěra a sebedůvěra, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008

Bezpečnost v naší společnosti, žáci 8. tříd a 3.ročníků stř.škol, 2008

Volný čas, kultura a subkultury mládeže, studenti 2.ročníků středních škol a učilišť, 2008

Televize a reklama, zdraví a nemoc, kouření a alkohol, žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007

Rodina, škola, kamarádi, , žáci 6. a 9. tříd, primy a kvarty, 2007

Aspirace studentů 3. ročníků středních škol, 2006

Každodennost studentů 3. ročníků středních škol, 2006

Postoje studentů 3. ročníků středních škol nerovnostem ve společnosti, 2006

Poslední úprava: TUCEK (08.07.2011)