PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktika z kvantitativního výzkumu I - JSB023
Anglický název: The Practice in Quantitative Research I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 75 (98)
letní:neurčen / neurčen (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Mgr. Jan Urban, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro předmět JSB023, který je součástí SOSA/SOSP nebo BP_SOC (Sociální antropologie).}
Je prerekvizitou pro: JSB024
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků_zs20-21.pdf Sylabus kurzu Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (03.10.2022)
Praktikum má podobu sociologické výzkumné dílny. Studenti ve skupinách připravují metodiku dotazníkového
šetření, které pak povětšinou vlastními silami realizují v terénu. Témata šetření jsou v posledních letech zaměřena
na výzkum žáků základních škol či studentů středních škol. Podle tématu šetření je zvolen odpovídají výběr škol a
tříd, kde bude výzkum proveden.

Požadavky na udělení zápočtu:
Jde o týmovou činnost. Při přípravě metodiky výzkumu jsou studenti rozděleni do několika týmů (4-5 členů), které
připravují jednotlivé části výzkumného instrumentu. Realizaci šetření zajišťují studenti samostatně (oslovení školy,
provedení výzkumu v několika třídách, kontrola dotazníku a pořízení datového souboru).

Kurz bude vyučován prezenčně.

Skupina úterý 12:30-13:50 (Jan Urban)
Výuka bude probíhat pouze prezenčně. V praktikách bude probíhat výzkum týkající se proenvironmentálního chování a postojů. Studenti si budou moci vybrat mezi několika dílčími tématy. V tomto semestru se budeme zaměřovat zejména na metodu experimentu. V rámci kurzu budeme používat pro statistickou analýzu statistické prostředí R (znalost R je výhodou, ale nikoli podmínkou, se základy se seznámíme v kurzu). Více bude upřesněno na prvním semináři. Zvažte také účast na mém dalším kurzu, Sustainable Societies.

Skupina středa 12:30-13:50 (Tomáš Dvořák)
Výuka bude probíhat pouze prezenčně. V praktikách bude probíhat výzkum na témata Prezidentské volby a Válka na Ukrajině. Studenti si budou moci vybrat mezi těmito tématy. Více bude upřesněno na prvním semináři.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (24.05.2022)

Prakticky orientovaný kurz

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Urban, Ph.D. (05.10.2022)

Praktika 2022/2023

Skupina 1 (úterý 12:30-13:50): Proenvironmentálních chování a postoje, ochrana klimatu. Jan Urban Výzkum se bude zaměřovat na proenvironmentálního chování a postojů. Studenti si budou moci vybrat mezi několika dílčími tématy. V tomto semestru se budeme zaměřovat zejména na metodu experimentu a společně realizujeme několik experimentálních studií. V rámci kurzu budeme používat pro statistickou analýzu statistické prostředí R (znalost R je výhodou, ale nikoli podmínkou, se základy se seznámíme v kurzu). Podrobnosti budou upřesněny na prvním semináři. Podrobný sylabus je zde: https://docs.google.com/document/d/1YO7O9a1R2AQyCJBvA4Nmqypd4SKQ_J-wRZ6PJbXVRlA/edit?usp=sharing

 

Praktika 2020/2021

Skupina 1 (středa, 9.30 - 10.50): Životní prostředí a ekologie. Tomáš Dvořák. Výzkum se zaměří na téma postojů k životnímu prostředí a ekologii. Studenti budou rozdělení do skupin a z oblasti životního prostředí si vyberou konkrétní téma (postoje ke klimatické změně, znečištění, envornmentálně šetrné chování apod.).  Výběr témat proběhne při prvním setkání. Výzkum bude hodně zaměřen na generační rozdíly ve vnímání životního prostředí a souvisejících témat. 

Skupina 2 (středa, 12.30-13.50): Příprava volební kalkulačky pro volby 2021. Tomáš Dvořák. Studenti se zúčastní reálného projektu, jehož cílem je vytvoření části volební kalkulačky (online aplikace radící voličům jakou politickou stranu zvolit) pro volby do Parlamentu České republiky v roce 2021. Ukolem bude jednak vytvořit dotazovací část pro respondenty, tak pomocí výzkumu zjistit pozice českých politických stran k hlavním společenským otázkám. Výzkum bude probíhat formou dotazníkového průzkumu a kvantitativní obsahové analýzy. Tato skupina je vhodná pro studenty se zájmem o politická témata. 

Skupina 4 (pondělí a úterý - viz harmonogram v samostatném souboru): Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků. Eva M. Hejzlarová a Martin Nekola. Spojený seminář předmětů Praktika kvalitativního výzkumu a Praktika kvantitativního výzkumu I. Cílem semináře je prohloubení a praktické vyzkoušení znalostí a dovedností získaných v rámci studia metodologických předmětů studijního programu SOSP. Přidanou hodnotou naší skupiny je propojení kvalitativního a kvantitativního výzkumu do jednoho smíšeného výzkumného plánu. Na společném výzkumném tématu/problému si studenti/ky procvičí základní profesní dovednosti obou přístupů společenskovědního výzkumu: formulaci výzkumného cíle a otázek, návrh výběrového šetření, přípravu dotazníku, vedení rozhovoru, analýzu dat atd. Naučí se, jak zvolit vhodné metody sběru a analýzy dat v závislosti na výzkumném cíli (a vlastních ontologických a epistemologických východiscích) a jak je účelně propojovat v rámci sociologického výzkumu. Tématem pro AR 20/21 je Kouření tabáku jako sociální jev a zaměříme se na výzkum stigmatizace kuřáků. Podrobné informace o náplni a hlavě organizaci praktika jsou popsány v samostatném souboru uloženém v SIS (Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků_zs20-21.pdf). Prostudujte si jej před přihlášením do této skupiny.

 

 

 

-------- Praktika 2019/2020


Praktika budou probíhat ve čtyřech skupinách. 

Skupina 1 (pondělí, 12,30 - 13,50): Mýty o stavu světa. Milan Tuček. Výzkum je inspirován populární knihou Faktomluva, která vyvrací mýty o stavu světa. Výzkum mezi středoškoláky bude zjišťovat jejich představu o stavu současné světové civilizace, např. v oblasti chudoby či demografického vývoje. 

Požadavky na absolvování kurzu: Vytvoření projektu výzkumu, dotazníku, a sběr dat na středních školách.

Skupina 2 (středa, 14,30 - 15,20): Výzkum spokojenosti studentů FSV UK. Tomáš Dvořák. V podzimním semestru 2019/2020 je tématem výzkumu spokojenost studentů Fakulty sociálních věd UK. Studenti pracují ve skupinách, ve kterých zpracovávají jednotlivé části dotazníku. Realizaci výzkumu (sběr dat) zajišťují samotní studenti.

Podmínkou udělení zápočtu je dokončení sběru dat a předání datového souboru.

Skupina 3 (středa, 15,30 - 16,50): Výzkum spokojenosti studentů FSV UK. Tomáš Dvořák. V podzimním semestru 2019/2020 je tématem výzkumu spokojenost studentů Fakulty sociálních věd UK. Studenti pracují ve skupinách, ve kterých zpracovávají jednotlivé části dotazníku. Realizaci výzkumu (sběr dat) zajišťují samotní studenti.

Podmínkou udělení zápočtu je dokončení sběru dat a předání datového souboru.

Skupina 4 (letní semestr): Uživatelský výzkumRomana Trusinová (Kvantitativní praktika I a II proběhnou ve formě intenzivního kurzu v LS a navážou na Kvalitativní praktika v ZS) 

Uživatelský výzkum je výzkum zaměřený na potřeby a chování uživatelů (nejen, ale většinou) internetových služeb. My si ho vyzkoušíme na velmi praktickém výzkumném projektu, jehož cílem bude získání podnětů k vylepšení internetových stránek ISS. Kvalitativní praktika z uživatelského výzkumu v zimním semestru jsou primárně určená 1) studentům s kladným vztahem k internetu, a zároveň 2) zájemcům, kteří budou mít v plánu pokračovat i v navazujícím letním semestru kvantitativními praktiky na stejné téma. Absolvováním praktik z uživatelského výzkumu v zimním a letním semestru budou mít studenti uznané předměty Kvalitativní praktika, Kvantitativní praktika I a Kvantitativní praktika II. 

V LS navážeme na zjištění z kvalitativní fáze, která nám budou sloužit jako hypotézy k ověření
- Připravíme dotazníky pro vybrané cílové skupiny
- Vymyslíme způsob sběru dat a sesbíráme data on-line
- Data vyhodnotíme a připravíme souhrnnou zprávu z celého výzkumu, která bude obsahovat doporučení pro vylepšení webu ISS 

Požadavky na splnění kurzu v LS: 
1) Aktivní účast na cvičeních, která budou každý týden + intenzívní příprava, která odpovídá tomu, že absolvováním jednosemestrálního kurzu bude mít student uznané kvantitativní praktika I i II
2) Osobní podíl na přípravě části dotazníku a na vyhodnocení dat
3) Sepsání části závěrečné zprávy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK