Základy demografie - JSB021
Anglický název: Demography
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (27)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (25.09.2020)
Základní kurz demografie pro studenty nedemografických oborů. Kurz je tematicky zaměřen na pochopení základních demografických procesů s důrazem na metodologická specifika a interdisciplinární charakter. Přednášky se zaměřují na taková témata jako: zdroje demografických dat, demografie jako vědecká disciplína, systém demografických ukazatelů, hlavní oblasti demografické analýzy (porodnost, plodnost, sňatečnost, rozvodovost, úmrtnost), rodiny a domácnosti a populační politika, demografické prognózy a projekce apod. Součástí kurzu jsou informace o populačním růstu a o demografické situaci V ČR. Zvláštní pozornost je věnována porozumění příčinám a souvislostem populačního vývoje ve vztahu k dalším sociálním, ekonomickým a kulturním procesům ve společnosti.

Kurz je organizován formou teoretických přednášek a praktického cvičení, které mají za cíl naučit posluchače umět si vypočíst základní demografické ukazatele. Tím, že součástí výuky je i prezentace elementárních technik výpočtů základních demografických ukazatelů s praktickou ukázkou u počítačů, tak z tohoto důvodu je NUTNOSTÍ uživatelská znalost MS Excel.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BARTONOV (04.04.2008)

Seznámení s procesy demografické reprodukce a základními metodami demografické analýzy včetně jejich praktického zvládnutí, pochopení příčin a souvislostí populačního vývoje s dalšími sociálními, ekonomickými a kulturními procesy ve společnoti, porozumění zákonitostem demografického vývoje.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (25.09.2020)

Studijní literatura:
- povinná:
Kalibová K.: Úvod do demografie. Praha, nakl. Karolinum, (skripta), opakovaná vydání 1997 - 2001

- doporučená:
Demografie (nejen) pro demografy. Sociologické nakladatelství (SLON). Praha 2009 - 3. vyd. (2.vyd. 1998)
Pavlík Z., Rychtaříková J., Šubrtová A.: Základy demografie. Academia Praha 1986.
Vandeschrick, Ch.: Demografická analýza, Praha, nakl. Karolinum, 2000
Langhamrová, J., Kačerová, E.: Demografie (materiály ke cvičením). VŠE. Praha 2006
Vallin, J.: Světové obyvatelstvo. Praha, Academia, 1992

Faktografie:
Demografická ročenka ČR (http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/select_obyvatelstvo)
Demografická situace České republiky - Proměny a kontexty 1993-2008. Burcin, B., Fialová, L., Rychtaříková, J. a kol., Sociologické nakl., Praha 2010.
Populační vývoj České republiky 2001-2006, 2007. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 2002.též na adrese: http://popin.natur.cuni.cz/html2/index.php
Recent demographic developments in Europe 2004. Council of Europe. 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (25.09.2020)

Tématicky zaměřené přednášky (viz sylabus), grafické demonstrace výsledků analýzy demografických procesů a demografického vývoje v ČR a ve světě;
Cvičení zaměřená na zvládnutí výpočtů základních výpočtů z oblasti demografické analýzy pomocí MS Excel; cvičení v rámci přednášek budou předem oznámena na předchozí přednášce. 

Výuka (alespoň ze začátku semestru, dokud nebude možné případně zahájit prezenční výuku) bude probíhat online dle rozvrhu. Prostředí výuky: Google Meet. Studentům bude před výukou hodinou rozeslán přes SIS e-mail s odkazem na online hodinu. Podklady k výuce budou uveřejněny na Moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3332), proto je nutné, aby se studenti do tohoto kurzu v rámci Moodle předem zapsali. Online výuka bude probíhat tak, že v první části bude odpřednášeno dané téma, v druhé části bude následovat případná diskuse a zadání úkolů na procvičení. Ke konci výuky bude prostor i pro online individuální konzultaci.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (25.09.2020)

Forma examinace: "písemná" (u PC) zkouška složená ze dvou části - teoritická část a praktická část.

Hodnocení kurzu:

91 % a více       =>          A
81-90 %            =>         B
71-80 %            =>         C
61-70 %            =>         D
51-60 %            =>         E
0-50 %              =>         F

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (25.09.2020)

Vyučující: RNDr. Luděk Šídlo. Ph.D.
KDGD PřF UK, Albertov 6, 128 43 Prague 2

e-mail: ludek.sidlo@natur.cuni.cz

1. Demografie a její postavení mezi ostatními vědními disciplínami. Předmět studia demografie, vnitřní členění.
2. Demografické události a procesy, sběr a vytváření demografických dat (evidence přirozené měny a migrace, sčítání, výběrová šetření, průzkumy, registry). Základní pramenná díla. Demografické organizace, základní literatura a časopisy. Historie demografie v ČR, ve světě.
3. Nástroje demografické analýzy - systém a konstrukce demografických ukazatelů, demografická síť (Lexisův diagram); generační a transverzální přístup k demografické analýze.
4. Struktura populace podle věku a pohlaví. Věková pyramida, typy věkových struktur a jejich charakteristiky. Demografické stárnutí, jeho příčiny a důsledky.
5. Proces úmrtnosti a jeho širší podmíněnosti; úmrtnost podle věku a pohlaví, kojenecká a dětská úmrtnost, úmrtnost podle příčin. Srovnávací ukazatele úmrtnosti - metody standardizace;
6. Ukazatel "naděje dožití", jakožto výstup úmrtnostní tabulky; smysl modelování procesu úmrtnosti -  princip konstrukce úmrtnostní tabulky, její využití k analýze a prognózování počtu a složení obyvatelstva. Úmrtnost v mezinárodním srovnání.
7. Zdravotní stav obytelstva, možnosti jeho hodnocení. Klasifikace nemocí a příčin úmrtí.
8. Procesy porodnosti a potratovosti - ukazatele, širší podmíněnosti a souvislosti. Vývoj úrovně plodnosti v ČR a mezinárodní srovnání.
9. Vytváření a rozpad rodin. Procesy sňatečnosti a rozvodovosti, jejich širší podmíněnosti - demografické, sociální, kulturní, legislativní. Základní ukazatele. Změny v úrovni sňatečnosti a rozvodovosti v ČR a mezinárodní srovnání.Struktura rodin a domácností v ČR, nesezdaná soužití a další netradiční způsoby soužití.
10. Celkové charakteristiky demografické reprodukce. Význam migrace - možnosti hodnocení, ukazatele. Rozmístění obyvatelstva, urbanizace a koncentrace obyvatelstva - trendy, ukazatele
11. Národnostní a etnická skladba obyvatelstva a další sociokulturní charakteristiky obyvatelstva - zjišťování v českých cenzech, mezinárodní srovnatelnost
12. Populační prognózy a projekce: typy demografických prognóz z hlediska času a zahrnuté populace; metodika, stanovení parametrů, výsledky. Prognózy obyvatelstva v ČR, ve světě; odvozené prognózy.
13. Populační vývoj ČR: minulost a současnost s důrazem na vývoj po roce 1990. Začlenění do evropského kontextu.
14. Populační vývoj Evropy a světa ve světle populačních teorií - demografická revoluce, druhý demografický přechod.