PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Základy demografie - JSB021
Anglický název: Demography
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2010
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (01.09.2017)
Základní kurs demografie pro studenty sociologie a antropologie na FSV a studenty dalších nedemografických oborů. Kurs je tematicky zaměřen na pochopení základních demografických procesů s důrazem na metodologická specifika a interdisciplinární charakter. Přednášky se zaměřují na taková témata jako: Zdroje demografických dat, demografie jako vědecká disciplína, systém demografických ukazatelů, hlavní oblasti demografické analýzy (porodnost, plodnost, sňatečnost, rozvodovost, úmrtnost), rodiny a domácnosti a populační politika, jsou probírány základy konstrukce demografických prognóz, součástí kurzu jsou informace o populačním růstu a o demografické situaci V ČR. Zvláštní pozornost je věnována porozumění příčinám a souvislostem populačního vývoje ve vztahu k dalším sociálním, ekonomickým a kulturním procesům ve společnosti.

Kurs je organizován formou přednášek a cvičení, které probíhají 1x za týden v rozsahu dvou hodin, přičemž o typu výuky (zda se jedná o přednášku či cvičení v daném týdnu) jsou studenti dopředu informováni. Součástí výuky je i prezentace elementárních technik výpočtů základních demografických ukazatelů s praktickou ukázkou u počítačů. Z tohoto důvodu je NUTNOSTÍ základní/uživatelská znalost MS Excel.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BARTONOV (04.04.2008)

Seznámení s procesy demografické reprodukce a základními metodami demografické analýzy včetně jejich praktického zvládnutí, pochopení příčin a souvislostí populačního vývoje s dalšími sociálními, ekonomickými a kulturními procesy ve společnoti, porozumění zákonitostem demografického vývoje.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. (12.10.2011)

Studijní literatura:
- povinná:
Kalibová K.: Úvod do demografie. Praha, nakl. Karolinum, (skripta), opakovaná vydání 1997 - 2001

- doporučená:
Demografie (nejen) pro demografy. Sociologické nakladatelství (SLON). Praha 2009 - 3. vyd. (2.vyd. 1998)
Pavlík Z., Rychtaříková J., Šubrtová A.: Základy demografie. Academia Praha 1986.
Vandeschrick, Ch.: Demografická analýza, Praha, nakl. Karolinum, 2000
Langhamrová, J., Kačerová, E.: Demografie (materiály ke cvičením). VŠE. Praha 2006
Vallin, J.: Světové obyvatelstvo. Praha, Academia, 1992

Faktografie:
Demografická ročenka ČR 2009 (resp. starší - do r. 2004 s názvem "Pohyb obyvatelstva v ČR v roce ...." ČSÚ Praha. též na adrese:http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/select_obyvatelstvo
Demografická situace České republiky - Proměny a kontexty 1993-2008. Burcin, B., Fialová, L., Rychtaříková, J. a kol., Sociologické nakl., Praha 2010.
Populační vývoj České republiky 2001-2006, 2007. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 2002.též na adrese: http://popin.natur.cuni.cz/html2/index.php
Recent demographic developments in Europe 2004. Council of Europe. 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: Jana Vojanová (04.11.2019)

Tématicky zaměřené přednášky (viz sylabus), grafické demonstrace výsledků analýzy demografických procesů a demografického vývoje v ČR a ve světě;
Cvičení zaměřená na zvládnutí výpočtů základních výpočtů z oblasti demografické analýzy pomocí MS Excel; cvičení v rámci přednášek budou předem oznámena na předchozí přednášce. 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (19.09.2013)

forma examinace: písemná zkouška  z probrané látky (teorie včetně její aplikace na výpočtech jednoduchých základních ukazatelů),  ústní přezkoušení (určí přednášející dle výsledků ústní zkoušky, možnost studentů přezkoušením si zlepšit výsledek písemné zkoiušky)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. (12.10.2011)
Kód:
JSB021 Základy demografie (ISS FSV UK)

Vyučující: RNDr. Dagmar Bartoňová. Ph.D. (přednášky)- kontakt: KDGD PřF UK,

Albertov 6, 128 43 Praha 2

e-mail: bard@natur.cuni.cz, .

.

1. Demografie a její postavení mezi ostatními vědními disciplínami. Objekt a předmět studia demografie, vnitřní členění. Historie demografie v ČR, ve světě.Demografické organizace, základní literatura a časopisy.

2. Demografické události a procesy, sběr a vytváření demografických dat (evidence přirozené měny a migrace, sčítání, výběrová šetření, průzkumy, registry). Základní pramenná díla.

3. Nástroje demografické analýzy - systém a konstrukce demografických ukazatelů, demografická síť (Lexisův diagram); generační a transverzální přístup k demografické analýze.

4. Struktura populace podle věku a pohlaví a rodinného stavu. Strom života, typy věkových struktur a jejich charakteristiky. Demografické stárnutí, jeho příčiny a důsledky.

5. Proces úmrtnosti a jeho širší podmíněnosti; úmrtnost podle věku a pohlaví, kojenecká úmrtnost, úmrtnost podle příčin.Srovnávací ukazatele úmrtnosti - metody standardizace;

6. Modelování procesu úmrtnosti - úmrtnostní tabulky: princip konstrukce, ukazatele, širší význam tabulkové charakteristiky "naděje dožití", využití tabulky k analýze a prognóze. Úmrtnost v mezinárodním srovnání.

7. Zdravotní stav obytelstva, možnosti jeho hodnocení. Klasifikace nemocí a příčin úmrtí.

8. Procesy porodnosti a potratovosti - ukazatele, širší podmíněnosti a souvislosti. Vývoj úrovně plodnosti v ČR a mezinárodní srovnání.

9. Vytváření a rozpad rodin. Procesy sňatečnosti a rozvodovosti, jejich širší podmíněnosti - demografické, sociální, kulturní, legislativní. Základní ukazatele. Změny v úrovni sňatečnosti a rozvodovosti v ČR a mezinárodní srovnání.

10. Struktura rodin a domácností v ČR v mezinárodním srovnání. Nesezdaná soužití.

11. Celkové charakteristiky demografické reprodukce. Význam migrace - možnosti hodnocení, ukazatele. Rozmístění obyvatelstva, urbanizace a koncentrace obyvatelstva - trendy, ukazatele

12. Populační prognózy a projekce: typy demografických prognóz z hlediska času a zahrnuté populace; metodika, stanovení parametrů, výsledky. Prognózy obyvatelstva v ČR, ve světě; odvozené prognózy.

13. Populační vývoj ČR: minulost a současnost s důrazem na vývoj po roce 1990. Začlenění do evropského kontextu.

14. Národnostní a etnická skladba obyvatelstva a další sociokulturní charakteristiky obyvatelstva - zjišťování v českých cenzech, mezinárodní srovnatelnost.

15. Populační vývoj Evropy a světa ve světle populačních teorií - demografická revoluce, druhý demografický přechod.

Studijní literatura:

  • povinná:

Kalibová K.: Úvod do demografie. Praha, nakl. Karolinum, (skripta), vydání 1997 - 2001

  • doporučená:

Pavlík Z., Rychtaříková J., Šubrtová A.: Základy demografie. Academia Praha 1986.

Demografie (nejen) pro demografy. Sociologické nakladatelství. 2. vydání. Praha 1998.

Vandeschrick, Ch.: Demografická analýza, Praha, nakl. Karolinum, 2000

Langhamrová, J., Kačerová, E.: Demografie (materiály ke cvičením). VŠE. Praha 2006

Faktografie:

Demografická ročenka ČR 2005 (2006) - starší s názvem "Pohyb obyvatelstva v ČR v roce ...." ČSÚ Praha. též na adrese:

Recent demographic developments in Europe 2004. Council of Europe. 2005.

Populační vývoj České republiky 1990-2002. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 2002.též na adrese:

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK