PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Statistika II - JSB018
Anglický název: Foundations of Statistics II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
PhDr. Natálie Simonová
Vyučující: PhDr. Natálie Simonová
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Prerekvizity : JSB017
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (23.02.2009)
Kurz obsahuje základní statistické metody použitelné pro zpracování sociálních dat.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (08.04.2008)

Naučit používat zákaldní statistické testy pro většinu běžných situací v sociologickém výzkumu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (16.02.2016)

Povinná:
Hendl J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál (kap. 6,7,8 a 10)

Mareš, Rabušic, Soukup. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 2015. muniPRESS, Brno. (kap. 1-10)


Doporučená:
Knoke, D., Bohrnstedt, G. W., Mee, A. P.: Statistics for Social Data Analysis. Wadsworth, 2002

Hebák, Hustopecký, Malá. 2005: Vícerozměrné statistické metody (2), Informatorium.

Hebák a kol. 2005: Vícerozměrné statistické metody (3), Informatorium.
HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, NOVÁK, Ilja. 2000: Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepr. vyd. Praha : Management Press
HINDLS, Richard - HRONOVÁ, Stanislava - SEGER, Jan. 2004: Statistika pro ekonomy. 5. vydání, Professional Publishing 2004, Praha
BLATNÁ, Dagmar. 1996: Neparametrické metody. 1. vyd. Praha : VŠE.
BLATNÁ, Dagmar. 1996: Neparametrické metody II. Neparametrické odhady. 1. vyd. Praha : VŠE.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. (08.04.2008)

přednáška/cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (16.02.2016)

Každý ze dvou průběžných testů nutno napsat na 70%. Na konci studia ústní zkouška (minimálně nutno získat 50 %), k ústní zkoušce může jen ten, kdo má minimálně 70 % z testů a domácích úkolů.
Pro absolvování seminářů stanovují povinnosti jednotliví cvičící takto:
 Zasílání 5 úkolů v průběhu semestru 0-10 bodů za kvalitu a 1-5 bodů pro 5 nejrychlejších. Celkem nutno získat minimálně 35 bodů za pět úkolů.

Výsledná známka se stanoví jako vážený průměr jednotlivých částí (úkoly, průběžné testy a ústní zkouška):

20 % úkoly (hodnoceny souhrnně 0-100 %)

30 % průběžné testy (hodnoceny souhrnně 0-100 %)

50 % ústní zkouška (hodnocena 0-100 %), minimum u ústní zkoušky je 50 %

Výsledná známka: 50-70 % (3), 71-85 % (2) a 86 % a více (1)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (23.02.2009)

Obsah přednášek:

1. Seznámení s SPSS - 3 okna (data, syntax, výstup). Základní ukázka dat, logika promenné, jejich popisky. Generování základních statistik (FRE, DES VAR, EXAMINE).

2. Příprava nových proměnných (RECODE, COMPUTE). Definice chybějících hodnot (MIS VAL).

3. Předpoklady statistických testů a jejich ověřování, explorační analýza dat, normalita, homoskedasticita (Leveneho test, Kolmogorův-Smirnovův test, Q-Q diagram). Závislé a nezávislé výběry. Velikost výběrového souboru a statistická indukce.

4. Jednovýběrový a dvouvýběrový t-test. Dvouvýběrový t-test při shodě a nerovnosti rozptylů.

5. Párový t-test u 2 závislých výběrů. Neparametrické obdoby t-testů-znaménkový test, mediánový test, Mann-Whitney Wilcoxonův test.

6. Analýza rozptylu jako zobecnění dvouvýběrového t-testu. Základní předpoklady a důsledky jejich narušení. Rozklad rozptylu na vnitro a meziskupinový. Základní test o shodě středních hodnot.

7. Simultánní testy, obecný význam. Vícenásobná porovnání při rovnosti a nerovnosti rozptylů v jednotlivých výběrech. Více faktorů a jejich interakce.

8. Neparametrická obdoba analýzy rozptylu-Kruskal Wallisův test. Možnosti neparametrických simultánních testů. Test o shodě středních hodnot více závislých výběrů (Friedmanův test).

9. Závislost ordinálních proměnných. Spearmanův a Kendallův koeficient. Možnosti použití statistických metod pro ordinální proměnné.

10. Chí-kvadrát test o podílu (relativní četnosti). Testování reprezentativity výběru.

11. Kontingenční tabulky. Počty, celková, řádková, sloupcová procenta. Chí-kvadrát test o nezávislosti proměnných v kontingenční tabulce.

12. Měření závislosti nominálních proměnných, kontingenční koeficienty. Adjustovaná rezidua a znaménkové schéma.

Cvičení slouží k praktickému nácviku probíraných analytických metod na datech v SPSS. První cvičení budou sloužit k procvičení práce s SPSS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK