PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní metodologie - JSB015
Anglický název: Quantitative Methodology in Social Sciences
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 95 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://f
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Bc. Kamila Dzuriková
Bc. Jakub Haman
Bc. Viktor Jurdič
Eliška Kalinová
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oborů SOSA/SOSP. Pro splnění rekvizity je třeba splnti buď JSB012 nebo JSB529}
Je neslučitelnost pro: JSM692
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (01.02.2023)
Cílem tohoto prakticky zaměřeného kurzu je naučit studentky a studenty využívat základní vodítka a doporučení při provádění kvantitativního sociologického výzkumu. Absolventi kursu znají nejčastěji používané metody sběru dat, dokáží kriticky zhodnotit jejich hlavní výhody a nevýhody, dovedou navrhnout vlastní výzkumný instrument zohledňující metodologická pravidla i etické normy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (03.02.2023)

Podmínky zakončení kurzu:

a) Semestrální projekt (na celkové známce se podílí 40 %)

Zpracování semestrálního projektu je zaměřeno na přípravu návrhu výzkumného instrumentu (dotazníku) na zadané téma. Studující se během semestru pod dohledem vedoucích jednotlivých seminárních skupin seznámí s daným tématem, provedou operacionalizaci klíčových pojmů, navrhnou výzkumný instrument a provedou jeho pilotáž. S konkrétním zadáním, rozsahem a zaměřením jednotlivých úkolů a se způsobem hodnocení budou studující seznámeni během úvodní přednášky. Tyto informace budou dále upřesněny při prvním semináři.

 

b) Case example (na celkové známce se podílí 20 %)

Studenti vyhledají publikovanou závěrečnou zprávu z výzkumu nebo vhodný článek v některém z recenzovaných časopisů. Identifikují v něm příklad zadaného výzkumného postupu, techniky či přístupu. Na základě toho zpracují stručnou prezentaci (cca 10 snímků), jejímž obsahem bude představení daného postupu/techniky/přístupu a jeho kritické posouzení podložené věcnými argumenty. Termín odevzdání je 30. 5. 2023, 23:59:59.

 

c) Závěrečný test (na celkové známce se podílí 40 %)

Na konci semestru bude studujícím zadán závěrečný closed-book test.

 

Jednotlivá bodová hodnocení budou na konci semestru sečtena; každý studující může dosáhnout 0-100 %. Dle celkového počtu procent bude stanovena výsledná klasifikace odrážející následující principy:

0-50 % = F,

51-60 % = E,

61-70 % = D,

71-80 % = C,

81-90 % = B,

91 % a více = A.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (01.02.2023)

Zákaldní literatura (povinná):

Babbie, E., 2012. The Practice of Social Research. London, Wadsworth Publishing Company

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (01.02.2023)
Hlavní témata předmětu:
01. Pravidla pro přípravu výzkumného instrumentu
02. Škály
03. Škálovací techniky
04. Zásady formulace otázek
05. Metody sběru dat
06. Výzkumná etika
07. Pozorování
08. Sekundární analýza dat
09. Obsahová analýza
10. Prezentace dat a vizualizace

Semináře
Nedílnou součástí kurzu jsou semináře, které tematicky navazují přednášky; konkrétní program seminářů se řídí pokyny vedoucích jednotlivých seminárních skupin
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK