PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní metodologie - JSB014
Anglický název: Qualitative methodology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oborů SOSA/SOSP. Pro splnění rekvizity je třeba splnti buď JSB012 nebo JSB529}
Je prerekvizitou pro: JSB056, JSB033, JSB556
Je záměnnost pro: ASG100122
Ve slož. prerekvizitě: JSM724
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)
Semestrální bakalářský kurs seznamuje studenty formou přednášky se základními principy kvalitativního výzkumu a s vybranými procedurami získávání, analýzy a interpretace dat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Cílem předmětu je, aby studenti získali informace o designu a metodách kvalitativního výzkumu, základních způsobech analýzy kvalitativních dat a její interpretace a etických otázkách kvalitativního výzkumu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (02.02.2023)

Kurz sestává ze 11 přednášek, na kterých se budou střídat vyučující Jakub Grygar (jakub.grygar@fsv.cuni.cz) a Martin Hájek (martin.hajek@fsv.cuni.cz).
Účast na přednáškách není povinná, ale je důležitá pro úspěšné plnění domácích úkolů v kurzu.
Ke splnění předmětu je nutné odevzdat průběžné úkoly i závěrečný úkolSeznamte se s informacemi o plagiátorství zde.

Na úvodní přednášce studenty seznámíme se třemi tématy, které budou tvořit rámec pro následující úkoly.

Průběžné úkoly (mikrostudie): Ve stanovených termínech je třeba odevzdávat mikrostudie (celkem 4) metodologicky vycházející z přednášené látky a zkoumající určitý aspekt zvoleného tématu z nabídky vypsané pro aktuální ak. rok. Studenti mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo trojicích; čím více bude autorů mikrostudie, tím obsažnější a rozsáhlejší musí být (1 student = min. 700 slov, 2 studenti = min. 1200 slov, 3 studenti = min. 1600 slov). Na mikrostudiích budeme hodnotit: a) nápad a zpracování (max. 10 bodů); b) schopnost správně použít vědomosti z přednášky a literatury (max. 10 bodů). Celkem lze dosáhnout až 20 bodů za studii (pro každého autora). Po uplynutí termínu stanoveného pro odevzdání úkolu nebude možné úkol do Moodle vložit a úkol nebude přijat k hodnocení.

Oprava mikrostudií: Každý si může dvě z pěti odevzdaných mikrostudií opravit (přepracovat podle připomínek), pokud byly ohodnoceny méně než 10 body. Opravená verze musí mít barevně vyznačené změněné části a být odevzdána do 7 dnů od hodnocení první verze. Další opravy nejsou možné.

Uznávání mikrostudií vypracovaných v ak. roce 2021/22: Uznáváme jen ty studie, které získaly 9 a více bodů. Úkoly odevzdávejte do Moodlu všechny; u těch, které budete chtít uznat z minula, napište, kolik jste za ně loni dostali loni bodů.

Závěrečný úkol: Zpracovat projekt kvalitativního výzkumu na zvolený aspekt jednoho ze zadaných témat. V projektu lze využít texty z předchozích mikrostudií. Projekty studenti zpracovávají individuálně. Rozsah 2000 - 2500 slov. Závěrečný projekt lze dvakrát přepracovat.

Struktura projektu:
1. Téma výzkumu, zvolený problém
2. Dosavadní poznatky o tématu/problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních) 
3. Metodologické aspekty zkoumání problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních)
4. Výzkumná otázka
5. Data a jejich vytváření
6. Metody analýzy dat
7. Reflexe silných a slabých stránek navržené metodologie a analýzy
8. Očekávané výsledky – co výzkum přinese a jaký význam to bude mít pro obor

Hodnocení projektu probíhá v následujících kategoriích:
- ukotvenost projektu v teorii, přehlednost argumentace a logická návaznost jednotlivých kroků
- vhodnost zvoleného tématu pro studium prostřednictvím kvalitativního výzkumu
- návrh metod vytváření dat
- návrh analytického postupu
- reflexivita vlastní pozice a použitých postupů
- originálnost uchopení/ zpracování projektu.

Maximálně 40 bodů.

Hodnocení:
V průběžných úkolech (mikrostudie) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 40. Neodevzdání jedné případně dvou studií tedy nemusí být fatální pro složení zkoušky. Za závěrečný projekt musí každý získat min. 20 bodů.

Známkování:
109 - 120 bodů (>90%) = výborně (A)
97 - 108 bodů (81-90%) = velmi dobře (B)
85 - 96 bodů (71-80%) = dobře (C)
73 - 84 bodů (61-70%) = uspokojivě (D)
61 - 72 bodů (51-60%) = dostatečně (E)
méně než 61 bodů (<51%) = nedostatečně (F)

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Povinná literatura je uvedena u jednotlivých přednášek na moodlu

http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.02.2019)

Hodnocení:
1. V průběžných úkolech (mikrostudie) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 40. Neodevzdání jedné případně dvou studií tedy nemusí být fatální pro složení zkoušky. Za závěrečný projekt musí každý získat min. 20 bodů.

2. Známkování
109 - 120 bodů = výborně (A)
97 - 108 bodů = velmi dobře (B)
85 - 96 bodů = dobře (C)
73 - 84 bodů = uspokojivě (D)
61 - 72 bodů = dostatečně (E)
méně než 61 bodů = nedostatečně (F)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (02.02.2023)

Sylabus a ostatní informace o kurzu jsou na Moodle
http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455

Organizace kurzu

pondělí: 14:00 - 15:20, učebna 306

Kurz sestává ze 11 přednášek, na kterých se budou střídat vyučující Jakub Grygar (jakub.grygar@fsv.cuni.cz) a Martin Hájek (martin.hajek@fsv.cuni.cz).
Účast na přednáškách není povinná, ale je důležitá pro úspěšné plnění domácích úkolů v kurzu.
Ke splnění předmětu je nutné odevzdat průběžné úkoly i závěrečný úkolSeznamte se s informacemi o plagiátorství zde.

Na úvodní přednášce studenty seznámíme se třemi tématy, které budou tvořit rámec pro následující úkoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK