PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná sociologie II - JSB011
Anglický název: Contemporary Sociology II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Prerekvizity : JSB010
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (22.03.2007)
Kurs navazuje na přednášku Současná sociologie I. Klade si za cíl představit klíčové postavy současné sociologie, její hlavní koncepce a paradigmata. Zaměřuje se zejména na vývoj sociologické teorie. Výklad sleduje dvě základní linie: a) historickou; uvedení do problémů řešených moderní sociologií; b) analytickou - zde se pozornost soustřeďuje na otázky výstavby sociologických teorií.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (22.03.2007)

Povinná literatura:

Petrusek, Miloslav 1994. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál.

Ritzer, Georgie 2003. Sociological Theory. McGraw-Hill Education.

Doporučená literatura (prokázaná četba přinejmenším 3 knih):

Baudrillard, Jean 1996. O svádění. Olomouc: Votobia.

Bauman, Zygmunt 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon.

Bauman, Zygmunt 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.

Bauman, Zygmunt 2003. Modernita a holocaust. Praha: Slon.

Berger, Peter L. 1993. Kapitalistická revoluce. Bratislava: Archa.

Berger, Peter L., Thomas Luckmann 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

Berger, Peter L. 2002. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal.

Bourdieu, Pierre 2002. O televizi. Brno: Doplněk.

Bourdieu, Pierre 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Bourdieu, Pierre 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Feyerabend, Paul K. 2001. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

Foucault, Michel 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: Lidové noviny.

Foucault, Michel 2000. Slová a veci. Bratislava: Kalligram.

Foucault, Michel 2002. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové.

Giddens, Anthony 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon.

Giddens, Anthony 2000. Unikající svět. Praha: Slon.

Honneth, Axel 1996. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia.

Latour, Bruno 2003. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kalligram.

Lévi-Strauss, Claude 1993. Mýtus a význam. Bratislava: Archa.

Lévi-Strauss, Claude 2000. Štrukturálna antropologia. Bratislava: Kalligram.

Luhmann, Niklas 2002. Láska jako vášeň. Praha: Prostor.

Lyotard, Jean-Francois 1993. O postmodernismu. Praha: Akademia.

Wallerstein Immanuel et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Slon.

Welsch, Wolfgang 1994. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (22.03.2007)

1. Proměna zájmů současné sociologie. Nové problémy, přístupy a koncepce. Vztah současné sociologie k sociologii klasické a moderní.

2. Interpretativní tradice v sociologii. Alfred Schütz. Fenomenologická sociologie. Každodenní život, zdravý rozum, tvorba pojmů v sociálních vědách. Formální a laické vědění. Zamlčené vědění

3. Americký pragmatismus a symbolický interakcionismus. Geogre H. Mead a Herbert Blumer. Sociální interakce. Role. Jedinec a společnost.

4. Etnometodologie. Herold Garfinkel. Kritika funkcionalismu. Indexikalita, reflexivita. Experimentální provokace. Význam, jednání, jazyk, kontext. Radikální etnometodologie.

5. Sociální konstruktivismus. Peter Berger a Thomas Luckmann. Sociologie vědění. Teorie sociální konstrukce. Socializace. Institucionalizace. Vzestup sociálního konstruktivismu. Sociologie vědy a sociální studia vědy. Etnografické studie. Bruno Latou. Radikální konstruktivismus.

6. Pierre Bourdieu. Teorie jednání. Kapitál, habitus, pole. Idea reflexivní sociologie. Teorie praxe. Sociologie vzdělání.

7. Anthony Giddens. Teorie strukturace. Praktické a diskursivní vědomí. Expert a laik. Reflexivní modernizace. Identita moderního subjektu. Ulrich Beck a koncepce rizikové společnosti.

8. Niklas Luhmann. Systémová teorie. Funkce a systém. Diferenciace, komunikace, komplexita, sebereference, riziko. Výstavba obecné teorie modernity.

9. Sociologické koncepce modernity a postmodernity. Strukturalismus a poststrukturalismus. Jacques Derrida a Michel Foucault. Dekonstrukce, diskurs, vědění a moc.

10. Postmoderní sociologie. Vymezení pojmu postmoderní;. Jean-Francois Lyotard a postmoderní situace. Konflikt s Habermasem. Krize vědy a vědění. Konec velkých vyprávění.

11. Zygmunt Bauman a Jean Baudrillard. Postmoderní etika a ambivalence. Postmoderní kritika sociologie. Konec sociálna. Konzumní společnost, masa a masová média.

12. Perspektivy současné sociologie. Nové trendy. Globální sociální zkoumání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK