PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současná sociologie - JSB010
Anglický název: Contemporary Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Prerekvizity : JSB008
Je prerekvizitou pro: JSB564, JSB011
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)
Přednášky budou vzhledem k opatřením a počtu zapsaných studentek/studentů probíhat online v úterý - 11:00-12:20 na ZOOMu.
Trvalý odkaz


https://cesnet.zoom.us/j/99258019332

Kurs navazuje na přednášku Dějiny sociologie II. Klade si za cíl představit klíčové postavy současné sociologie,
její hlavní koncepce a paradigmata. Zaměřuje se zejména na vývoj sociologické teorie. Výklad sleduje dvě základní
linie: a) historickou; uvedení do problémů řešených moderní sociologií; b) analytickou - zde se pozornost
soustřeďuje na otázky výstavby sociologických teorií.

Požadavky:
Záverečná písemná zkouška (max. 60 bodů)
Zpracování anotace z doporučené literatury (max. 15 bodů), datum odevzdání 30. listopadu 2021
Zpracování recenze z doporučené literatury (max. 25 bodů), datum odevzdání 31. ledna 2022

Hodnocení:

A - 91-100 bodu
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
F - méně než 50
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (04.10.2016)


Povinná literatura: 
Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál.
Martucelli, D.(2008). Sociologie modernity. Brno: CDK.. 
Šubrt, Jiří, Jan Balon 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.
Petrusek, Miloslav 1994. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum. 
Ritzer, George 2003. Sociological Theory. McGraw-Hill Education. 

Doporučená literatura
Doporučená literatura (prokázaná četba přinejmenším 3 knih): 
Baudrillard, Jean 1996. O svádění. Olomouc: Votobia. 
Bauman, Zygmunt 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon. 
Bauman, Zygmunt 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta. 
Bauman, Zygmunt 2003. Modernita a holocaust. Praha: Slon. 
Berger, Peter L. 1993. Kapitalistická revoluce. Bratislava: Archa. 
Berger, Peter L., Thomas Luckmann 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK. 
Berger, Peter L. 2002. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal. 
Bourdieu, Pierre 2002. O televizi. Brno: Doplněk. 
Bourdieu, Pierre 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum. 
Bourdieu, Pierre 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum. 
Feyerabend, Paul K. 2001. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora. 
Foucault, Michel 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: Lidové noviny. 
Foucault, Michel 2000. Slová a veci. Bratislava: Kalligram. 
Foucault, Michel 2002. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové. 
Giddens, Anthony 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon. 
Giddens, Anthony 2000. Unikající svět. Praha: Slon. 
Honneth, Axel 1996. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia. 
Latour, Bruno 2003. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kalligram. 
Lévi-Strauss, Claude 1993. Mýtus a význam. Bratislava: Archa. 
Lévi-Strauss, Claude 2000. Štrukturálna antropologia. Bratislava: Kalligram. 
Luhmann, Niklas 2002. Láska jako vášeň. Praha: Prostor. 
Lyotard, Jean-Francois 1993. O postmodernismu. Praha: Akademia. 
Wallerstein Immanuel et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Slon. 
Welsch, Wolfgang 1994. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Přednášky budou vzhledem k opatřením a počtu zapsaných studentek/studentů probíhat online v úterý - 11:00-12:20 na ZOOMu.
Trvalý odkaz

https://cesnet.zoom.us/j/99258019332

Kurs navazuje na přednášku Dějiny sociologie II. Klade si za cíl představit klíčové postavy současné sociologie, její hlavní koncepce a paradigmata. Zaměřuje se zejména na vývoj sociologické teorie. Výklad sleduje dvě základní linie: a) historickou; uvedení do problémů řešených moderní sociologií; b) analytickou - zde se pozornost soustřeďuje na otázky výstavby sociologických teorií.


1. Interpretativní tradice v sociologii. Alfred Schütz. Fenomenologická sociologie. Každodenní život, zdravý rozum, tvorba pojmů v sociálních vědách. Formální a laické vědění. Zamlčené vědění.

2. Americký pragmatismus a symbolický interakcionismus. Geogre H. Mead a Herbert Blumer. Sociální interakce. Role. Jedinec a společnost. Erwing Goffman a dramaturgická sociologie.

3. Etnometodologie. Herold Garfinkel. Kritika funkcionalismu. Indexikalita, reflexivita. Experimentální provokace. Význam, jednání, jazyk, kontext. Radikální etnometodologie.

4. Sociální konstruktivismus. Peter Berger a Thomas Luckmann. Sociologie vědění. Teorie sociální konstrukce. Socializace. Institucionalizace. Vzestup sociálního konstruktivismu. Sociologie vědy a sociální studia vědy. Etnografické studie. Bruno Latour. Radikální konstruktivismus.

5. Jürgen Habermas. Přeměna veřejné sféry. Krize legitimity západního kapitalismu. Teorie komunikativního jednání. Systém a žitý svět. Diskursivní demokracie. Moderna jako nedokončený projekt.

6. Pierre Bourdieu. Teorie jednání. Kapitál, habitus, pole. Idea reflexivní sociologie. Teorie praxe. Sociologie vzdělání. Kultura a komunikace.

7. Anthony Giddens. Teorie strukturace. Praktické a diskursivní vědomí. Expert a laik. Reflexivní modernizace. Identita moderního subjektu. Ulrich Beck a koncepce rizikové společnosti.

8. Niklas Luhmann. Systémová teorie. Funkce a systém. Diferenciace, komunikace, komplexita, sebereference, riziko. Výstavba obecné teorie modernity.

9. Sociologické koncepce modernity a postmodernity. Strukturalismus a poststrukturalismus. Jacques Derrida a Michel Foucault. Dekonstrukce, diskurs, vědění a moc.

10. Postmoderní sociologie? „Modern, post, anti, neo“ - vymezení pojmu „postmoderní“. Daniel Bell a koncepce postindustriální společnosti. Jean-Francois Lyotard a postmoderní situace. Konflikt s Habermasem. Krize vědy a vědění. Konec velkých vyprávění.

11. Zygmunt Bauman a Jean Baudrillard. Postmoderní etika a ambivalence. Postmoderní kritika sociologie. Konec sociálna. Konzumní společnost, masa a masová média. Fredric Jameson a kulturní kritika pozdního kapitalismu.

12. Perspektivy současné sociologie. Nové trendy - postkolonialismus, multikulturalismus, globalizace, nová kritická teorie. Projekt „veřejné sociologie“.

Povinná literatura:
Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál.
Martucelli, D.(2008). Sociologie modernity. Brno: CDK..
Šubrt, Jiří, Jan Balon 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.
Petrusek, Miloslav 1994. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.
Ritzer, George 2003. Sociological Theory. McGraw-Hill Education.

Doporučená literatura
Doporučená literatura (prokázaná četba přinejmenším 3 knih):
Baudrillard, Jean 1996. O svádění. Olomouc: Votobia.
Bauman, Zygmunt 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon.
Bauman, Zygmunt 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.
Bauman, Zygmunt 2003. Modernita a holocaust. Praha: Slon.
Berger, Peter L. 1993. Kapitalistická revoluce. Bratislava: Archa.
Berger, Peter L., Thomas Luckmann 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.
Berger, Peter L. 2002. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal.
Bourdieu, Pierre 2002. O televizi. Brno: Doplněk.
Bourdieu, Pierre 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Bourdieu, Pierre 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
Feyerabend, Paul K. 2001. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.
Foucault, Michel 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: Lidové noviny.
Foucault, Michel 2000. Slová a veci. Bratislava: Kalligram.
Foucault, Michel 2002. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové.
Giddens, Anthony 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon.
Giddens, Anthony 2000. Unikající svět. Praha: Slon.
Honneth, Axel 1996. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia.
Latour, Bruno 2003. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kalligram.
Lévi-Strauss, Claude 1993. Mýtus a význam. Bratislava: Archa.
Lévi-Strauss, Claude 2000. Štrukturálna antropologia. Bratislava: Kalligram.
Luhmann, Niklas 2002. Láska jako vášeň. Praha: Prostor.
Lyotard, Jean-Francois 1993. O postmodernismu. Praha: Akademia.
Wallerstein Immanuel et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Slon.
Welsch, Wolfgang 1994. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK